• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Riittävä tuki on laadukkaan oppimisen edellytys. Toimiva järjestelmä varmistaa, että kaikki esiopetuksessa olevat lapset saavat tarpeidensa mukaista tukea ja hyvän pohjan peruskouluun. Tarjoamme kuusi ehdotusta, joilla tuki saadaan riittävälle tasolle.

1. Resurssit ja tietopohja riittäviksi

Julkisella vallalla on perustuslaillinen velvollisuus turvata sivistyksellisten perusoikeuksien toteutuminen. Kunnilla on oltava sellaiset resurssit, että lakisääteinen tuki toteutuu jokaiselle lapselle esiopetuksessa. Tätä on arvioitava säännöllisesti.

Esiopetuksen opettajia ja erityisopettajia on oltava riittävästi suhteessa lasten määrään OAJ:n oppivelvollisuusmallin ehdotusten mukaisesti.

Palkkauksen on toimittava houkuttimena, jotta opettajat hakeutuvat erityisopettajan opintoihin. Sopimukseen (OVTES) pitää sopia uusi palkkahinnoittelutunnus kaksoiskelpoiselle esiopetuksen opettajalle, jolla on esiopetusta antavan opettajan kelpoisuuden lisäksi erityisopettajan kelpoisuus. KVTES:n varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteleviä erityisopettajia koskevaan uuteen asiantuntijahinnoittelukohtaan on paikallisesti laadittava TVA-järjestelmä sopimusmääräysten mukaisesti.

Valtion erityisavustuksia on saatava lisää esiopetukseen, jossa on paljon tukea tarvitsevia oppilaita. Erityisavustukset ja niiden hakukriteerit on kohdennettava selkeästi myös päiväkodeissa toteutettavaan esiopetukseen.

Aluehallintoviraston on kerättävä ja julkaistava säännöllisesti tietoa tukipäätöksistä ja käytännön tuen toteutumisesta osana peruspalveluiden arviointia. Samoin kuntien on pidettävä ajan tasalla tiedot tukipäätöksistä ja arvioitava tuen toteutuminen käytännössä myös päiväkotien esiopetuksessa.

Opettajien ammattinimike on suojattava ja perustettava opettajarekisteri ajantasaisen opettajatarpeen ennakoimiseksi.

Erityisryhmiä ja pienryhmäopetusta tarvitaan edelleen. Esiopetuksen pienessä ryhmässä annettava opetus on kirjattava lain tasolle tuen muodoksi. Lapsen tarvetta pienessä ryhmässä annettavaan opetukseen on arvioitava säännöllisin väliajoin.

2. Aluehallintovirastolle oma-aloitteinen puuttumisoikeus laiminlyönteihin

Kuntien erityisoppilaiden määrässä on suuria eroja ja käytänteet erityiseen tukeen siirtämisestä vaihtelevat.

Mikäli AVIn tietoon tulee, ettei lapsen oikeus tukeen ole toteutunut lain mukaisesti, AVIlla tulee olla oikeus puuttua oma-aloitteisesti laiminlyönteihin ilman raskasta kanteluprosessia.

3. Opettajien työaika riittäväksi

Esiopetusta antavien opettajien työaikamuotoa pitää kehittää siten, että siihen sisältyy riittävästi työaikaa pedagogisten asiakirjojen laatimiseen. Asiakirjojen määrä on huomioitava työajan suunnittelussa, ja työajan on riitettävä myös pedagogisten asiakirjojen laatimiseen ja päivittämiseen.

Pedagogista johtajuutta on vahvistettava. Johtajan tuki opetuksen järjestämiseksi ja toimintakulttuurin vahvistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää jokaisen lapsen edistymisen ja tuen tarpeen toteuttamiseksi.

Opetusvelvollisuustyöajassa (OVTES) olevalle opettajalle on maksettava erillinen korvaus jokaisen pedagogisen asiakirjan laatimisesta aiheutuneesta lisätyöstä.

Yleistyöajassa (KVTES ja yksityiset sopimusalat) olevan esiopetusta antavan opettajan työajassa on otettava huomioon kaikki tehtävään liittyvät työt. Säännöllisen työajan ylitys on korvattava ylityönä. Työaikakirjanpidon oikeellisuuteen ja lainmukaisuuteen on kiinnitettävä huomiota.

Esiopetuksen antaminen ja lapsen tuen toteuttaminen on otettava huomioon tehtävän vaativuutta lisäävänä tekijänä tehtäväkohtaisessa palkassa.

4. Lomakkeiden laatimista yksinkertaistettava

Opetushallituksen on laadittava pedagogisten asiakirjojen mallipohjiin esiopetuksen tarpeita vastaavia mallikuvauksia ja monivalintakohtia. Lomakkeiden päällekkäisyyksiä tulee karsia.

Opetuksen järjestäjän on huolehdittava tietojärjestelmien toimivuudesta, jotta lomakkeiden täyttäminen ja päivittäminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Pedagogisiin asiakirjoihin kirjatut tiedot tulee voida helposti siirtää lomakkeesta toiseen.

Oppimissuunnitelmaan ja lapsen henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan pitää kirjata oppilaan tukea suunniteltaessa annettava tuki viikoittaisena tuntimääränä.

Opetuksen järjestäjien tulee parantaa toimintamalleja opettajien välisen tiedonkulun parantamiseksi oppilaiden tuen tarpeesta. Pedagogisten asiakirjojen pitää olla helposti lapsen opettajien saatavilla.

5. Opettajien osaamisen kehittäminen välttämätöntä

Varhaiskasvatuksen erityisopettajia pitää kouluttaa lisää, koska kelpoisuusehdot täyttäviä ei ole saatavilla riittävästi. Palkkauksen täytyy vastata tehtävän vaativuutta ja työmäärää, jotta työ on houkuttelevaa.

Esiopetusta antavien opettajien ja johtajien erityispedagogisia perusvalmiuksia pitää parantaa. Samanaikaisopetusta pitää kehittää ja lisätä myös esiopetuksessa.

Opetusharjoittelussa pitää olla mahdollisuus perehtyä tukea tarvitsevien lasten opettamiseen ja samalla harjoitella yhteistyötaitoja ja samanaikaisopetusta.

Esiopetuksen järjestäjän on mahdollistettava opettajien pääsy erityispedagogiseen täydennyskoulutukseen työajalla. Opettajille pitää palkata sijainen ja korvata koulutuksesta aiheutuvat muut kulut.

6. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki kuntoon myös varhaiskasvatuksessa

Myös varhaiskasvatuslakiin tarvitaan muutos, joka takaa lapselle vahvan oikeuden tarvitsemaansa tukeen. Lapsen pitäisi saada varhaiskasvatuksessa sama tuki kuin esi- ja perusopetuksessa

1.9.2018 voimaan tullut uusi varhaiskasvatuslaki lisää vähitellen opettajien osuutta lapsiryhmien henkilöstössä, myös esiopetusryhmissä.

Henkilöstörakenteen muutokset toteutuvat vuoteen 2030 ulottuvan siirtymäajan kuluessa. OAJ:n mielestä on tärkeää, että myös koulujen esiopetusryhmien opettajamäärää lisätään.

Jaa