• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Riittävä tuki on laadukkaan oppimisen edellytys. Toimiva järjestelmä varmistaa, että kaikki oppilaat saavat tarpeidensa mukaista tukea ja pääsevät etenemään opinnoissaan myös peruskoulun jälkeen. Tarjoamme seitsemän ehdotusta, joilla tuki saadaan riittävälle tasolle.

1. Resurssit ja tietopohja riittäviksi

Kunnissa on oltava sellaiset resurssit, että lakisääteinen tuki toteutuu jokaiselle oppilaalle. Tätä on arvioitava säännöllisesti.

Opettajia on oltava riittävästi suhteessa oppilaiden määrään. Opettajamitoitus on kirjattava lakiin.*

Valtion erityisavustusten määrärahaa on kasvatettava. Sitä on osoitettava kouluihin, joissa on paljon tukea tarvitsevia oppilaita.

Aluehallintoviraston eli AVIn on kerättävä ja julkaistava säännöllisesti tietoa tukipäätöksistä ja käytännön tuen toteutumisesta osana peruspalveluiden arviointia. Kunnilla on oltava ajantasaiset tiedot tukipäätöksistä, ja niiden arvioitava tuen käytännön toteutuminen.

2. Oppilaan oikeus erityis- tai pienryhmään turvattava lailla

Erityisluokkia ja pienryhmäopetusta tarvitaan edelleen. Pienessä ryhmässä annettava opetus on kirjattava lain tasolle tuen muodoksi. Oppilaan tarvetta pienessä ryhmässä annettavaan opetukseen on arvioitava säännöllisin väliajoin.*

3. Aluehallintovirastolle oma-aloitteinen puuttumisoikeus laiminlyönteihin

Kuntien erityisoppilaiden määrässä on suuria eroja ja käytänteet erityiseen tukeen siirtämisestä vaihtelevat. Mikäli AVIn tietoon tulee, ettei oppilaan oikeus tukeen ole toteutunut lain mukaisesti, AVIlla tulee olla oikeus puuttua oma-aloitteisesti laiminlyönteihin.*

4. Moniammatillinen yhteistyö joustavammaksi

Tehostetun tuen aloittamisen ja järjestämisen käsittelisivät pääasiassa oppilaan opettajat. Tarvittaessa mukaan pyydettäisiin oppilashuollon ammattihenkilö tai ammattihenkilöt.

Ennen erityisen tuen päätöstä oppilaan kokonaistilanteen selvityksen tekemiseen riittäisi oppilaan opettajien lisäksi yksi oppilashuollon ammattihenkilö.*

5. Opettajien työaika riittäväksi

Opettajille on suunnattava työaikaa pedagogisten asiakirjojen laatimiseen. Asiakirjojen laatimisen määrä on huomioitava yhteissuunnitteluajan suunnittelussa.

Opettajille on maksettava kahden tunnin palkka jokaisesta laatimastaan pedagogisesta asiakirjasta, kunnes perusopetuksen vuosityöaikamalli toteutuu.

6. Lomakkeiden laatimista yksinkertaistettava

Opetushallituksen on laadittava pedagogisten asiakirjojen mallipohjiin mallikuvauksia ja monivalintakohtia. Lomakkeiden päällekkäisyyksiä tulee karsia.

Opetuksen järjestäjän on huolehdittava tietojärjestelmien toimivuudesta, jotta lomakkeiden täyttäminen ja päivittäminen on mahdollisimman sujuvaa. Pedagogisiin asiakirjoihin kirjatut tiedot tulee voida siirtää lomakkeesta toiseen helposti.

Oppimissuunnitelmaan ja oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan pitää kirjata oppilaan tukea suunniteltaessa annettava tuki viikoittaisena tuntimääränä.

Opetuksen järjestäjien tulee kehittää toimintamalleja opettajien välisen tiedonkulun parantamiseksi oppilaiden tuen tarpeesta. Pedagogiset asiakirjat tulee olla helposti oppilaan opettajien saatavilla.

7. Opettajien osaamisen kehittäminen välttämätöntä

Erityisopettajia ja erityisluokanopettajia pitää kouluttaa lisää, koska kelpoisia erityisopettajia ei ole saatavilla riittävästi. Työn houkuttelevuuden ja työssä pysymisen edistämiseksi palkkauksen täytyy vastata tehtävän vaativuutta ja työmäärää.

Luokan- ja aineenopettajien erityispedagogisia perusvalmiuksia pitää parantaa. Luokan-, aineen- ja erityisopettajien keskinäisen yhteistyön mahdollisuuksia ja taitoja on kehitettävä. Tähän on osoitettava resurssit.

Erityisopettajaopinnoista pitää maksaa kaikille opettajille vähintään kaksoiskelpoisen opettajan tutkintolisä.

Samanaikaisopetusta pitää lisätä ryhmissä, joissa on tukea tarvitsevia oppilaita. Tämä pitää ottaa huomioon työvuoden suunnittelussa.

Kaikissa harjoittelukouluissa pitää olla mahdollisuus perehtyä tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen ja samalla harjoitella yhteistyötaitoja ja samanaikaisopetusta.

Harjoittelukouluihin pitää voida tarpeen vaatiessa perustaa erityisluokkia ja pienryhmiä. Opettajankoulutuksessa on tehtävä yhteistyötä alueen erityiskoulujen ja -luokkien välillä.

Kuntien on mahdollistettava opettajien pääsy erityispedagogiseen täydennyskoulutukseen työajalla esimerkiksi palkkaamalla opettajalle sijainen ja korvaamalla koulutuksesta aiheutuvat muut kulut.

Opettajien ammattinimike on suojattava ja perustettava opettajarekisteri ajantasaisen opettajatarpeen ennakoimiseksi.

* OAJ:llä on lakimuutosehdotus tähdellä merkittyihin kohtiin.

Tutustu lakimuutosehdostuksiin

Jaa