• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo
 

pikkukuvakombo-1920x419px.jpg

Kestävät perustukset koulutukselle

Kasvatus, koulutus ja tutkimus ovat Suomessa vedenjakajalla. Ne eivät enää tuota Suomen tarvitsemaa osaamista, ellei niiden perustuksia laiteta kuntoon. Suomen on sitouduttava koulutusrahoituksen nostoon muiden Pohjoismaiden tasolle. Nostoon on tehtävä ylihallituskautinen suunnitelma, ja rahoitusta on kasvatettava kohti tätä tasoa ensi hallituskaudella. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta on kasvatettava kohti parlamentaarista 4 prosentin bkt-tavoitetta.

Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet on turvattava selkeällä ja sitovalla lainsäädännöllä, eikä kuntien tehtäviä tule eriyttää. Opettajien kelpoisuusvaatimuksista ei tule tinkiä.

Hyvä työelämä kaikille

Hyvinvoivat, osaavat ja motivoituneet työntekijät ovat edellytys hyvinvointiyhteiskunnan toimivuudelle. Työturvallisuuslakia on kehitettävä ja sen valvontaa on uudistettava nykyistä velvoittavammaksi. Psykososiaalista kuormitusta tulee ennaltaehkäistä työelämässä. Sovittelujärjestelmän toimintaa on parannettava.

Kasvatus- ja koulutusalalla on parannettava johtamisen resursseja ja kehitettävä johtamisosaamista. Työntekijöiden oikeus täydennyskoulutuksen ja perehdytykseen on turvattava lainsäädännöllä.

Perustaidot jokaiselle

Laskevien oppimistulosten, eriytyvän osaamisen ja puuttuvien perustaitojen korjaaminen ei onnistu ilman voimakkaita ja konkreettisia toimia.

Kaksivuotinen esiopetus on vakiinnutettava ja oppijoiden saaman opetuksen määrää on nostettava etenkin perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Oppimisen tukea on vahvistettava täsmällisellä lainsäädännöllä eri koulutusasteilla. Riittävästä opettajamäärästä sekä ryhmäkoosta on säädettävä täsmällisemmin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella.

Taitavaa työvoimaa ja korkeaa osaamista

Kestävyysvajetta pahentava osaamisvaje on otettava hallintaan koulutuksella. Työikäisen väestön osaaminen on turvattava systemaattisella ennakoinnilla ja jatkuvalla oppimisella. Maahanmuuttajien osaamista ja työllistymistä on tuettava koulutuksella.

Laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen saavutettavuus eri alueilla on varmistettava. Korkeakoulutettujen määrän kasvattaminen edellyttää korkeakoulujen lisäresursointia.

 

pikkukuvakombo-1920x419px.jpg

Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen ketju kuntoon – OAJ esittää eri koulutusmuotoihin muun muassa:

 

Varhaiskasvatus

 • Nostetaan varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärät yliopistoissa vastaamaan alan tarvetta.
 • Vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa tekemällä maksuttomasta esiopetuksesta kaksivuotinen.

Perusopetus

 • Nostetaan perusopetuksen vähimmäistuntimäärää perustaitojen vahvistamiseksi​.
 • Korjataan oppimisen tuen lainsäädännön ongelmat ja turvataan sen riittävä rahoitus.
 • Käynnistetään maahanmuuttotaustaisia oppilaita koskeva kehittämisohjelma.

Säilytetään nykyinen toisen asteen koulutuksen järjestäjämalli: lukio ja ammatillinen koulutus omina koulutusmuotoinaan.

Lukio

 • Kehitetään lukion rahoitusta perustumaan koulutuksen saavutettavuuteen ja laatuun.
 • Vahvistetaan oppimisen tukea ja opinto-ohjausta.

Ammatillinen toinen aste

 • Selkeytetään koulutuksen rahoitusmallia ja vahvistetaan perusrahoituksen tasoa.
 • Turvataan riittävä ja laadukas opettajan antama opetus.
 • Vahvistetaan oppimisen tukea.

Taiteen perusopetus

 • Parannetaan koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta kuntien ja koulutusmuotojen yhteistyöllä.
 • Turvataan taiteen perusopetuksen toiminnan laatu pitkäjänteisellä kehittämisohjelmalla.

Vapaa sivistystyö

 • Vahvistetaan vapaan sivistystyön roolia matalan kynnyksen oppilaitosmuotona.
 • Vahvistetaan etenkin heikkojen perustaitojen varassa olevien ohjausta ja koulutusta.

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulu

 • Kehitetään korkeakoulutusta hallitusti ja tunnistetaan duaalimallin vahvuudet.
 • Rahoitusmallit vahvistavat koulutuksen laatua sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen autonomiaa pitkäjänteisesti.
 • Monipuolistetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja huomioidaan korkeakoulutuksen rooli entistä laajemmin alueellisena toimijana.

Opettajankoulutus

 • Koulutetaan opettajia tarvetta vastaava määrä, otetaan käyttöön opettajarekisteri.
 • Vahvistetaan opettajien jatkuvan osaamisen kehittämistä.
 • Turvataan opettajien osaaminen vahvoilla kelpoisuusvaatimuksilla, joita ei lasketa miltään osin.
 • Vakiinnutetaan pysyväksi opettajankoulutuksen foorumi ja alan tutkimuksen kehittäminen.

Lataa tavoitteiden tiivistelmä tästä

 
 

pikkukuvakombo-TEKSTILLÄ-1920x240px.jpg

 
Kysy lisää:

Katarina Murto, puheenjohtaja
Nina Lahtinen, koulutuspolitiikan johtaja
Petri Lindroos, neuvottelujohtaja
Jaakko Salo, koulutuspolitiikan päällikkö
Risto-Matti Alanko, koulutuspolitiikan erityisasiantuntija

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@oaj.fi


» Seuraa somessa! #vaalit2023 #koulutusratkaisee

Facebook / Twitter / Instagram @oajry