Ljudförhållandena i daghem, skolor och läroinrättningar påverkar både personalens, barnens och ungdomarnas välbefinnande: buller och stökighet stör undervisningsarbetets vardag.

Med ljudergonomi avses olika åtgärder som förbättrar förutsättningarna för en god röstproduktion och för att höra. Syftet är att förebygga problem med rösten.

Sorl hör till vardagen i undervisningssektorn men för mycket buller och stökighet påverkar hälsan och säkerheten i arbetet. Det ligger på arbetsgivarens ansvar att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa och ingripa i olägenheter i ljudförhållandena.

Ljudmiljön ska vara i skick – också på musik- och gymnastiklektionerna

Byggnaderna ska ha goda ljudförhållanden: det ska vara lätt att tala och höra i alla delar av byggnaden. En bullernivå som är för hög kan orsaka röststörningar, nedsatt hörsel, huvudvärk och trötthet.

I planeringen av ljudmiljön ska man beakta bland annat rumsakustiken i undervisningslokalerna, bullernivån från olika apparater och ljudisoleringen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt speciallokaler, som undervisningslokalerna för musik, gymnastik och idrott. Ljudmiljön ska vara i skick överallt.

Dela