Hävning av arbetsavtal under prövotid

I början av anställningsförhållandet kan man iaktta en prövotid, under vilken bägge parter kan häva tjänste- eller arbetsavtalsförhållandet så att det upphör omedelbart.

Om du är tjänsteinnehavare eller arbetstagare behöver du inte motivera varför du hävt ditt arbetsavtal under prövotiden.

Arbetsgivaren får inte häva avtalet under prövotiden på ovidkommande grunder

Arbetsgivaren får inte häva ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande på diskriminerande grunder eller grunder som annars är ovidkommande med tanke på syftet med prövotiden. Arbetsgivarens grund för hävningsbeslutet ska alltid hänföra sig till arbetstagarens handlande, uppförande eller arbetsprestation.

Ovidkommande eller diskriminerande grunder är bland annat arbetstagarens graviditet, sjukfrånvaro eller val till förtroendeman. Under prövotiden får ett anställningsförhållande inte heller hävas av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

Tillfälle att bli hörd

Du ska beredas tillfälle att bli hörd om avtalet ska hävas under prövotiden.

Om du kan påvisa att grunderna för hävandet av avtalet är diskriminerande eller ovidkommande, måste arbetsgivaren visa hur orsaken till hävandet hänför sig till syftet med prövotiden.

Hävning kan påverka arbetslöshetsskyddet

Avtalshävningen under prövotiden kan leda till karens i arbetslöshetsskyddet.

Karens följer om en arbetstagare säger upp sig från sitt arbete utan giltig orsak eller själv orsakar
uppsägningen genom att handla klandervärt.

Dela