Samarbetsförfarande

Samarbetsförfarandet är en förhandling mellan arbetsgivaren och arbetstagarna i syfte att utveckla företagets verksamhet och arbetstagarnas möjligheter att påverka de beslut som fattas i organisationen angående deras arbete.

Samarbetsförfarandet ingår i lagen. På kommunala arbetsplatser gäller lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare, i privata sektorn lagen om samarbete inom företag och på statens arbetsplatser lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar.

Vad behandlas i samarbetet?

Typiska ärenden som behandlas i samarbetet är till exempel utbildning för arbetstagarna, frågor som rör deras integritetsskydd, anställningsprinciper, arbetarskydd, jämställdhet, uppsägningar eller permitteringar som rör en eller flera personer och beslut som påverkar organiseringen av arbetet.

Vem deltar i samarbetet?

Förhandlingarna förs mellan en företrädare för personalgruppen och arbetsgivaren. Arbetstagarna företräds i allmänhet av förtroendemannen.

Ett samarbetsärende som berör en enskild arbetstagare behandlas i första hand mellan den berörda och personens chef. Arbetstagaren kan dock be att också förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktige deltar.

Hur framskrider samarbetet?

Innan man löser ett samarbetsärende ska arbetsgivaren behandla grunderna för, verkningarna av och alternativen till ärendet åtminstone med de arbetstagare som berörs av saken.

Om arbetsgivaren överväger uppsägning, permittering eller överföring av personal till anställning på deltid ska arbetsgivaren minst fem dagar innan förhandlingarna inleds lämna en skriftlig framställning med uppgifter om när och var förhandlingarna inleds och ett förslag till de ärenden som ska tas upp.

Syftet med förhandlingarna är att uppnå enighet även om det alltid är arbetsgivaren som har den slutliga beslutanderätten.


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp