Forskningsresultat om inneluftproblem

Illustration

Inneluftproblem har blivit ett stort gissel inom utbildningssektorn. Dåligt byggda skolhus, dåligt utförda reparationer, bristfälligt underhåll och otillräcklig ventilation har medfört olägenheter för hälsan för 40 procent av lärarna.

OAJ och Åbo universitetet gjorde år 2017 en omfattande inneluftundersökning som visar att fyra av tio lärare har drabbats av hälsoproblem. Byggnader från 1970-talet orsakar mest problem.

Av närmare 5 000 respondenter uppgav 85 procent att det finns inneluftproblem på den egna arbetsplatsen.

OAJ kräver att inneluftproblemen tas på allvar. Att sopa problemen under mattan leder bara till mera lidande och i slutändan också till större kostnader. OAJ har utarbetat åtgärdsförslag för att få bukt med problemen.

Daghem, skola eller läroanstalt som arbetsplats

Dålig kvalitet på byggandet och bristfälligt underhåll av byggnaderna framgår tydligt i undersökningen. Största delen av lärarna och cheferna uppger att det finns inneluftproblem på den egna arbetsplatsen.

Renoveringar som har gjorts har främst varit ytrenoveringar som inte har avhjälpt problemen. Byggnader från 1960–1980-talen orsakar mest hälsoproblem, men också i vartannat hus från 2000-talet har renoveringar redan gjorts. Arbetstagare som jobbar i nya byggnader har minst problem med inneluften.

Många olägenheter i arbetsutrymmena

Det är vanligare med olägenheter som beror på arbetsutrymmena än på själva arbetet. Många lider av exempelvis damm, mikrober och dålig inneluft på arbetsplatsen. Över hälften av lärarna och cheferna som deltog i undersökningen påtalade olägenheter i arbetsutrymmena.

Undersökningen visar att risken för en försämrad hälsa var tiofaldig för dem som dagligen utsätts för mögellukt jämfört med dem som inte alls utsätts för mögelexponering.

Trivsel på jobbet trots allt

Även om inneluftproblemen belastar mångas hälsa, så uppgav 67 procent av svarandena att de trivs bra i jobbet. Ändå upplever många stress och stressen korrelerar med byggnadens ålder; i nya byggnader upplever man minst arbetsrelaterad stress.

Endast knappt 30 procent av svarandena upplever att de orkar i sitt nuvarande arbete fram till pensioneringen.

Om du misstänker inneluftproblem på arbetsplatsen ska du läsa i arbetslivsguiden hur du ska gå till väga.

Gör så här om det finns inneluftproblem på arbetsplatsen

OAJ:s förslag för att åtgärda inneluftproblemen

Det behövs ett långsiktigt nationellt åtgärdsprogram för att renovera och bygga nya daghem, skolor
och läroanstalter.

Det här efterlyser vi:

  1. Understöd och två års kartläggning av byggnadernas skick.
  2. Ett program för tillfälliga utrymmen i krissituationer.
  3. Stöd för att riva gamla byggnader och planera nya.
  4. Finansiering av nybyggen. Enheter ska trygga anskaffandet av friska och trygga daghem, skolor och läroanstalter.
  5. Kvalitetskriterier och uppföljning för planering, anskaffning, byggandet och underhåll av friska och trygga daghem, skolor och läroanstalter.
  6. Effektiverad byggnadsinspektion med flera åtgärdsalternativ för att kunna ingripa vid inneluftproblem. En försummelseavgift bör införas.
  7. Ändringar i lagstiftningen om hälsovårdens utvärderingar av hälsorisker.
  8. Ändringar i lagstiftningen så att sjukdomar till följd av dålig inneluft erkänns. Det här behövs för att trygga socialskyddet för de insjuknade och likaså barnens rätt till undervisning.
  9. Utökat rättsskydd så att det omfattar arbetsplatsoförmögenhet som bör definieras i lag.

Drygt 4 900 lärare och chefer inom sektorn för utbildning, fostran och forskning deltog i undersökningen. Frågorna sändes till 20 000 OAJ-medlemmar och materialet samlades in av Åbo universitet. Av respondenterna jobbade cirka 80 procent i kommuner eller samkommuner.