• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista.

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

  • lapsen laskettu aika oli 4.9.2022 tai on sen jälkeen
  • adoptiolapsi otettiin hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen

Työntekijällä on oikeus saada vapaata sairausvakuutuslain mukaisen vanhempainrahakauden ajaksi.

Uuden lain myötä erillistä isyysvapaan käsitettä ei enää ole, vaan raskausvapaan jälkeen sekä synnyttävä että ei synnyttävä vanhempi ovat vanhempainvapaalla. 

Vanhempainvapaa alkaa raskausvapaan jälkeen, ja vapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista. Vanhempainvapaaseen on oikeus ajalta, jolloin maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa.

Vanhempainvapaata tulee hakea pääsääntöisesti viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista. Jos vanhempainvapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, sitä on haettava viimeistään kuukautta ennen vapaan alkamista.

Vanhempainvapaan pituus ja jaksotus

Vanhempainvapaapäiviä on käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, jakautuvat vapaat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää. Omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle.

Työntekijällä on oikeus pitää vanhempainvapaa enintään neljässä jaksossa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia. Vanhemmilla on oikeus pitää yhtä aikaa vanhempainvapaata 18 arkipäivää. Tällöin toinen vanhemmista voi olla raskausvapaalla, vanhempainvapaalla tai osittaisella vanhempainvapaalla.

Vanhempainrahapäivät saat laskettua helposti KELA:n laskurilla.

Vanhempainvapaan palkallisuus sopimusaloittain

Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi, kun haet perhevapaata.

Synnyttävä vanhempi

Työntekijällä on oikeus saada varsinainen palkka 32 ensimmäiseltä yhdenjaksoiselta vanhempainvapaan arkipäivältä. Palkallisuus edellyttää, että työntekijä on ollut kunnan palvelussuhteessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta, hakenut vanhempainvapaata viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja esittänyt työnantajalle todistuksen lapsen syntymästä. 

Synnyttävällä vanhemmalla on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen vain, jos vanhempainvapaa alkaa välittömästi raskausvapaan jälkeen ja on yhtäjaksoinen. Synnyttävällä vanhemmalla on siis oikeus yhteensä 72 arkipäivän palkalliseen vapaaseen: raskausvapaan 40 arkipäivää ja vanhempainvapaan 32 ensimmäistä arkipäivää. Mikäli synnyttävän vanhemman palkallinen vanhempainvapaa sijoittuu osittain kesäkeskeytyksen tai kesävapaajakson päälle, tulee vapaa hakea yhtäjaksoisena, jotta oikeus koko 32 arkipäivän palkalliseen vapaaseen säilyy. 

Jos synnyttävän opettajan palkallinen raskaus- ja/tai vanhempainvapaa sijoittuu osittain tai kokonaan kesävapaajakson 34 ensimmäisen arkipäivän tai  16.6. alkavan laskennallisen vuosiloman ajalle, työnantaja maksaa opettajalle raskaus- ja/tai vanhempainvapaakaudelta sekä varsinaisen palkan että sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa vastaavan osuuden. Kyseessä on varsinaiseen palkkaan kuulumaton palkanosa.

Opettaja voi ottaa ensimmäisen vanhempainvapaajakson päättymään niin, että hän palaa töihin kesäkeskeytykselle/vapaajaksolle (ks. kuitenkin palkallisen vanhempainvapaan ohje edellisestä kappaleesta). Tällöin hän ei ole vanhempainvapaalla, vanhempainpäivärahapäivät eivät kulu, eikä KELA:n vanhempainrahaa makseta.

Vanhempainvapaalla voi olla samaan aikaan toisen vanhemman kanssa enintään 18 arkipäivän ajan, jos molemmat vanhemmat hoitavat lasta ja ovat vanhempainvapaalla tai jos toinen on raskausvapaalla ja toinen on vanhempainvapaalla.

Vanhempainvapaata on oikeus pitää kahden vuoden aikana neljä jaksoa. OVTES:ssa on rajattu oikeus palkkaan, jos palkaton vanhempainvapaajakso päättyy kouluvuoden lyhytaikaiseen lomaan, esimerkiksi syys-, joulu- tai talvilomaan. Loma-ajan palkka edellyttää vähintään 15 työpäivän työssäoloa ennen tai/ja jälkeen loman.

Muu kuin synnyttävä vanhempi

Työntekijällä on oikeus saada varsinainen palkka 32 ensimmäiseltä vanhempainvapaan arkipäivältä. Palkallisuus edellyttää, että työntekijä on ollut kunnan palvelussuhteessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta, hakenut vanhempainvapaata viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja esittänyt työnantajalle todistuksen lapsen syntymästä. Jos vanhempainvapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, sitä on haettava viimeistään kuukautta ennen vapaan alkamista.

Muu kuin synnyttävä vanhempi voi pitää palkallista vanhempainvapaata kahdessa osassa: lapsen syntymän yhteydessä yhtäjaksoisesti ja loput palkallisesta vanhempainvapaasta myöhemmin yhdessä jaksossa. Syntymän yhteydessä pidettävän vanhempainvapaan ajankohtaa voi muuttaa lapsen syntymän tai lapsen tai vanhemman terveydentilan vuoksi. Muutosta on haettava työnantajalta niin pian kuin mahdollista.

Vanhempainvapaalla voi olla samaan aikaan toisen vanhemman kanssa enintään 18 arkipäivän ajan, jos molemmat vanhemmat hoitavat lasta ja ovat vanhempainvapaalla tai jos toinen on raskausvapaalla ja toinen on vanhempainvapaalla.

Vanhempainvapaata on oikeus pitää kahden vuoden aikana neljä jaksoa. OVTES:ssa on rajattu oikeus palkkaan, jos palkaton vanhempainvapaajakso päättyy kouluvuoden lyhytaikaiseen lomaan, esimerkiksi syys-, joulu- tai talvilomaan. Loma-ajan palkka edellyttää vähintään 15 työpäivän työssäoloa ennen tai/ja jälkeen loman.

Työntekijällä on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen vanhempainrahakauden 32 ensimmäisen arkipäivän osalta.

Palkallisen vanhempainvapaan ensimmäinen 32 arkipäivän osa voidaan pitää kahdessa jaksossa, mutta OAJ suosittelee, että raskaana oleva ottaa vanhempainvapaan heti raskausvapaan jälkeen ja yhdenjaksoisena. Tämä perustuu Työsopimuslain kirjaukseen 14 viikon suoja-ajasta synnyttäneelle.

Palkallisuuden edellytyksenä on vähintään 3 kuukauden päätoiminen palvelussuhde välittömästi ennen vapaalle jääntiä. Lisäksi opettajan tulee ilmoitusajoissa noudattaa työsopimuslain kahden kuukauden aikarajaa. Määräaikaisissa työsuhteissa, jotka ovat olleet katkolla kesäkeskeytyksen ajan, työsuhde katsotaan yhdenjaksoiseksi eikä uutta työssäoloehtoa edellytetä.

Jos palkallinen raskaus- tai vanhempainvapaa osuu laskennallisen vuosiloman tai kesävapaajakson 30 ensimmäisen arkipäivän ajalle, opettajalla on oikeus saada jokaiselta kalenteripäivältä täyden palkan lisäksi korvaus, joka on 0,53 kertaa päiväpalkka. Korvauksen saaminen edellyttää, että raskaus- ja vanhempainvapaa pidetään yhtäjaksoisena. Korvaus on kompensaatio aikaisemmasta oikeudesta Kelan päivärahoihin vastaavalta ajalta. Nykyisen sairausvakuutuslain mukaan työntekijä ei voi saada päivärahaa palkanmaksun aikana.

Vanhempainvapaata on oikeus pitää kahden vuoden aikana neljä jaksoa. Työehtosopimuksessa on rajattu oikeus palkkaan, jos vanhempainvapaajakso päättyy kouluvuoden lyhytaikaiseen lomaan, esimerkiksi syys-, joulu- tai talvilomaan. Loma-ajan palkka edellyttää vähintään 15 työpäivän työssäoloa ennen tai jälkeen loman.

Työntekijällä on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen vanhempainrahakauden 32 ensimmäisen arkipäivän osalta.

Palkallisuuden edellytyksenä on vähintään 3 kuukauden päätoiminen palvelussuhde välittömästi ennen vapaalle jääntiä. Lisäksi opettajan tulee ilmoitusajoissa noudattaa työsopimuslain kahden kuukauden aikarajaa.

 

Sekä synnyttävällä että ei synnyttävällä vanhemmalla on oikeus 32 arkipäivän mittaiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen. 

 

 

Synnyttävä vanhempi

Työntekijällä on oikeus saada varsinainen palkka 32 ensimmäiseltä yhdenjaksoiselta vanhempainvapaan arkipäivältä. Palkallisuus edellyttää, että työntekijä on ollut kunnan palvelussuhteessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta, hakenut vanhempainvapaata viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja esittänyt työnantajalle todistuksen lapsen syntymästä. Jos vanhempainvapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, sitä on haettava viimeistään kuukautta ennen vapaan alkamista.

Synnyttävällä vanhemmalla on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen vain, jos vanhempainvapaa alkaa välittömästi raskausvapaan jälkeen ja on yhtäjaksoinen. Synnyttävällä vanhemmalla on siis oikeus yhteensä 72 arkipäivän palkalliseen vapaaseen: raskausvapaan 40 arkipäivää ja vanhempainvapaan 32 ensimmäistä arkipäivää

Vanhempainvapaalla voi olla samaan aikaan toisen vanhemman kanssa enintään 18 arkipäivän ajan, jos molemmat vanhemmat hoitavat lasta ja ovat vanhempainvapaalla tai jos toinen on raskausvapaalla ja toinen on vanhempainvapaalla.

Muu kuin synnyttävä vanhempi

Työntekijällä on oikeus saada varsinainen palkka 32 ensimmäiseltä vanhempainvapaan arkipäivältä. Palkallisuus edellyttää, että työntekijä on ollut kunnan palvelussuhteessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta, hakenut vanhempainvapaata viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja esittänyt työnantajalle todistuksen lapsen syntymästä. Jos vanhempainvapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, sitä on haettava viimeistään kuukautta ennen vapaan alkamista.

Muu kuin synnyttävä vanhempi voi pitää palkallista vanhempainvapaata kahdessa osassa: lapsen syntymän yhteydessä yhtäjaksoisesti ja loput palkallisesta vanhempainvapaasta myöhemmin yhdessä jaksossa.

Vanhempainvapaalla voi olla samaan aikaan toisen vanhemman kanssa enintään 18 arkipäivän ajan, jos molemmat vanhemmat hoitavat lasta ja ovat vanhempainvapaalla tai jos toinen on raskausvapaalla ja toinen on vanhempainvapaalla.

 

Työntekijällä on oikeus 32 arkipäivän palkalliseen vanhempainvapaaseen. Synnyttävällä palkallisuuden edellytys on, että vanhempainvapaata haetaan välittömästi vanhempainvapaan jälkeen.

Palkallisuus edellyttää, että työntekijä on ollut työnantajan palveluksessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään 6 kuukautta ja että vapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista.

Lisäksi työnantajalle on esitettävä lääkärin tai terveyskeskuksen antama todistus raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta.

 

 

Yksityisen sosiaalipalvelualan uusissa sopimusmääräyksissä perhevapaauudistus on huomioitu laajassa muodossa: Työntekijällä on oikeus palkkaan 32 ensimmäiseltä vanhempainvapaapäivältä.

Palkanmaksun edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on jatkunut vähintään 3 kuukautta ennen vapaan alkamista. Lisäksi työnantajalle on esitettävä todistus lapsen syntymästä. Ilmoitusajoissa tulee noudattaa työsopimuslain 2 kuukauden aikaa.