• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Raskausvapaa

Raskausvapaa on ennen lapsen syntymää alkava vapaa.

Raskausvapaata on oikeus saada samaksi ajaksi kuin raskausrahaa. Raskausrahakauden pituus on 40 arkipäivää, ja se alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa, ellei työnantajan kanssa sovita myöhäisemmästä aloitusajankohdasta. Vapaa tulee aloittaa kuitenkin viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa.

Näin haet raskausvapaata

Hae raskausvapaata työnantajaltasi viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

Raskausvapaa alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Työnantajan kanssa voi sopia myöhemmästä aloitusajankohdasta, mutta raskausvapaa on aloitettava viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa. 

Raskausvapaan palkallisuus

Tutustu, miten raskausvapaan palkka määräytyy koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan eri sopimuksissa.

Kunnan ja kuntayhtymien koulujen ja oppilaitosten viranhaltijat

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella synnyttävällä vanhemmalla on oikeus 40 arkipäivän pituiseen palkalliseen raskausvapaaseen.

Palkallisuus edellyttää, että synnyttävä vanhempi on hakenut raskausvapaata viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista, esittänyt työnantajalle todistuksen raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta sekä hakee vapaan ajalle virkavapaata. Lisäksi palkallisuuden edellytyksenä on, että raskausvapaata hakeva viranhaltija on ollut kunnan/kuntayhtymän palvelussuhteessa välittömästi ennen raskausvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta.

Mikäli palkallinen raskausvapaa sijoittuu 16.6. alkavan laskennallisen vuosiloman ajalle, palkan lisäksi maksetaan synnyttävälle vanhemmalle Kelan päivärahaa vastaava osuus palkanlisänä. Vastaava määräys koskee vuosityöajassa olevien kesävapaajakson 34 ensimmäistä arkipäivää. Kelan päivärahaa vastaavan osuuden maksaa työnantaja.

Raskausvapaan palkkaa ei makseta sivutoimisille tuntiopettajille eikä kansanopiston, kansalaisopiston tai lasten ja nuorten taidekoulun tuntiopettajille, joilla on keskimäärin alle 14 viikkotuntia.

Kun raskausvapaata haetaan, työnantajalle on pyrittävä ilmoittamaan kokonaissuunnitelma myös vanhempainvapaan käyttämisestä, alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta.

Yksityisen opetusalan työehtosopimusta noudattavat oppilaitokset

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa synnyttävällä vanhemmalla on oikeus palkalliseen 40 arkipäivän pituiseen raskausvapaaseen. Raskausvapaan on oltava yhdenjaksoinen.

Palkallisen raskausvapaan saamisen ehtona on vähintään 3 kk päätoiminen palvelussuhde välittömästi ennen vapaalle jääntiä. Lisäksi opettajan tulee ilmoitusajoissa noudattaa työsopimuslain 2 kuukauden aikarajaa. Määräaikaisissa työsuhteissa, jotka ovat olleet katkolla kesäkeskeytyksen ajan, työsuhde katsotaan yhdenjaksoiseksi eikä uutta työssäoloehtoa edellytetä. 

Mikäli palkallinen raskausvapaa sijoittuu 16.6. alkavan laskennallisen vuosiloman tai kesävapaajakson 30 ensimmäisen arkipäivän ajalle, opettajalla on oikeus saada jokaiselta kalenteripäivältä täyden palkan lisäksi korvaus, joka on 0,53 kertaa päiväpalkka. 

 

Yliopisto

Yliopistojen osalta on sovittu 40 arkipäivän palkallisesta raskausvapaasta synnyttävälle.  Lisäksi molemmilla vanhemmilla on oikeus 32 arkipäivän palkalliseen vanhempainvapaaseen.

Raskausvapaan palkallisuus edellyttää, että työntekijän työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kolme kuukautta välittömästi ennen raskausvapaan alkamista. Työsuhde katsotaan yhdenjaksoiseksi, jos se on ollut saman työnantajayliopiston, muun kotimaisen yliopiston, siihen rinnastettavan tutkimuslaitoksen tai yliopistosairaalan palveluksessa keskeytyneenä enintään 30 kalenteripäivää tai yhden kalenterikuukauden.

Raskausvapaan alkamisesta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa.

Valtion koulut ja oppilaitokset

Synnyttävällä vanhemmalla on oikeus palkalliseen raskausvapaaseen 40 arkipäivän ajalta ja lisäksi oikeus palkalliseen 32 arkipäivän vanhempainvapaaseen. 

Siltä osin kuin opettajan palkallinen raskausvapaai sijoittuu 16.6. alkavan laskennallisen vuosiloman ajalle, työnantaja maksaa opettajalle erillisen korvauksen. Korvauksen suuruus on opettajan raskausvapaalta työnantajalle maksettava sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan määrä. 

Kunnan päiväkotien opetushenkilöstö

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella synnyttävällä vanhemmalla on oikeus 40 arkipäivän pituiseen palkalliseen raskausvapaaseen.

Palkallisuus edellyttää, että synnyttävä vanhempi on hakenut raskausvapaata viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja esittänyt työnantajalle todistuksen raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta ja ollut kunnan palvelussuhteessa välittömästi ennen raskausvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta.

Avaintyönantajien työehtosopimuksen (AVAINTA ja AVAINOTES) piirissä olevat päiväkodit ja oppilaitokset

Synnyttävällä vanhemmalla on oikeus 72 arkipäivän pituiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen, mikäli hän hakee välittömästi raskausrahakauden jatkoksi vähintään 32 arkipäivän jakson vanhempain vapaata.  

Palkallisuus edellyttää, että synnyttävä on ollut työnantajan palveluksessa välittömästi ennen raskausvapaan alkamista vähintään 6kk ja vanhempi on hakenut raskausvapaata ja vanhempainvapaata viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista.

Lisäksi työnantajalle on esitettävä lääkärin tai terveyskeskuksen antama todistus raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevat päiväkodit

Yksityisen sosiaalipalvelusalan uusissa sopimusmääräyksissä perhevapaauudistus huomioitu laajassa muodossaan: Synnyttävällä vanhemmalla oikeus palkkaan 40 raskausvapaapäivää ja 32 vanhempainvapaapäivää eli yhteensä 72 päivää.

Raskausvapaan palkanmaksun edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on jatkunut vähintään kolme kuukautta ennen laskettua synnytyksen aikaa. Lisäksi työnantajalle on esitettävä lääkärin tai terveyskeskuksen antama todistus raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta. Työsopimuslain mukaan raskausvapaasta tulee ilmoittaa työnantajalle kahta kuukautta ennen sen alkamista.