• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tilapäinen hoitovapaa äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi

Kun lapsi sairastuu äkillisesti, huoltajalla on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi.

Kun alle 10-vuotias tai vammainen lapsi sairastuu äkillisesti, on lapsen vanhemmalla, huoltajalla tai samassa taloudessa vakituisesti asuvalla oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi. Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa.

KVTES:n ja OVTES:n sopimusalalla oikeus koskee alle 12-vuotiasta lasta.

Kuinka kauan sairasta lasta voi hoitaa?

Tilapäistä hoitovapaata saa enintään neljä työpäivää kerrallaan. Tilapäisen hoitovapaan palkallisuus vaihtelee sopimuksittain. Oikeus vapaaseen on lapsi- ja sairauskohtainen. Jos toinenkin lapsi sairastuu tai jos lapsi sairastuu uuteen sairauteen, on käytettävissä uusi tilapäisen hoitovapaan jakso.

Tilapäisestä hoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Työnantajalla on oikeus pyytää luotettava selvitys tilapäisen hoitovapaan perusteesta.

Sairaalahoito estää oikeuden palkalliseen virkavapauteen

Jos lapsi joutuu äkillisenkin sairauden takia sairaalahoitoon, katsotaan, että lapsen hoito on järjestetty sairaalassa. Silloin vanhemmilla ei ole oikeutta palkalliseen virkavapauteen, vaikka sairaala edellyttäisi vanhempien läsnäoloa sairaalassa.

Näissä tapauksissa vanhemmilla on mahdollisuus saada palkatonta erityishoitovapaata, ja heillä saattaa olla oikeus Kelan maksamaan erityishoitorahaan.

Vapaan jakaminen huoltajien kesken

Huoltajat tai vanhemmat voivat jakaa tilapäisen hoitovapaan päivät siten, että niiden yhteismäärä on enintään neljä työpäivää lapsen saman sairaustapauksen yhteydessä. Vanhemmat eivät voi pitää tilapäistä hoitovapaata samaan aikaan.

Etävanhemmalla eli vanhemmalla, joka ei asu samassa taloudessa lapsensa kanssa, on sama oikeus saada tilapäistä hoitovapaata äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan tai vammaisen lapsensa hoitamiseksi kuin lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla ja huoltajalla.

Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut vanhemmat saavat olla tilapäisellä hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. 

Tilapäisen hoitovapaan palkka

Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksettava palkka riippuu sovellettavasta sopimuksesta ja palvelussuhteen laadusta. Muulle kuin yksinhuoltajalle palkka maksetaan, jos toisella vanhemmista ei ole ansiotyönsä tai tosiasiallisen esteen takia mahdollisuutta osallistua lapsen hoitoon. Joissakin sopimuksissa on myös karenssiaikoja. Sivutoimisten tuntiopettajien ja sellaisten kansanopiston, kansalaisopiston sekä lasten ja nuorten taidekoulun tuntiopettajien, joilla on keskimäärin alle 14 viikkotuntia, tilapäinen hoitovapaa on palkaton.

OVTES:n, KVTES:n sekä AVAINTES:n mukaan palkka maksetaan enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta alkaen. Jos siis lapsen ensimmäinen sairauspäivä on perjantai, palkallisia päiviä ovat perjantai, lauantai ja sunnuntai. Vapaata voi kuitenkin vielä jatkaa keskiviikkoon saakka, kunnes neljä työpäivää täyttyy. Sunnuntain jälkeen vapaa on kuitenkin palkatonta. Mikäli lapsi sairastuu kesken työvuoron, palkallinen aika on enintään kolme seuraavaa kalenteripäivää. Päätoimisilla tuntiopettajilla ja yleissivistävän koulun määräaikaisilla opettajilla on oikeus palkalliseen tilapäiseen hoitovapaaseen, jos palvelussuhde kestää vähintään 60 kalenteripäivää. Jos lapsi sairastuu kesken työpäivän, lisäksi tämä työpäivä on yleensä palkallinen.

Yksityisen opetusalan, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten ja sosiaalipalvelualan työehtosopimusten mukaan maksetaan palkkaa enintään kolmelta työpäivältä sairastumisen alusta alkaen.

Valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaan maksetaan palkkaa enintään neljältä työpäivältä.

Jos lapsen sairaus jatkuu yli neljä työpäivää, voidaan lapsen vanhemmalle tai huoltajalle hakemuksesta myöntää harkinnanvaraista palkatonta virkavapaata tai vuosilomaa.

Tiedossa oleva sairaanhoito ei oikeuta palkalliseen tilapäiseen hoitovapaaseen

Etukäteen tiedossa oleva lapsen sairaalahoito tai lääkärikäynti ei täytä tilapäisen hoitovapaan edellytyksiä.

Kun vanhempi osallistuu sairaan lapsensa hoitoon, kuntoutukseen tai sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssille lasta hoitavan lääkärin suosituksesta, on kyseessä tilapäinen poissaolo pakottavista perhesyistä. Tätä kutsutaan erityishoitovapaaksi.

Ota aina varmuudeksi yhteys omaan luottamusmieheesi.

Jaa