• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hoitovapaa

Hoitovapaa on työntekijän oikeus jäädä hoitamaan lastansa siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta.

Vanhemmat voivat jäädä hoitovapaalle heti vanhempainvapaan jälkeen. Hoitovapaa voi olla myös osittainen.

Hoitovapaata tulee hakea viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista. Hoitovapaalla oleva vanhempi voi hakea Kelalta lasten kotihoidon tukea. Myös monet kunnat maksavat omaa kotihoidon tukeaan.

Hoitovapaan pituus

Hoitovapaata saa enintään kahdessa vähintään kuukauden pituisessa jaksossa, jollei työnantajan kanssa sovita kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmästä hoitovapaajaksosta. Vanhemmilla voi yhteensä olla neljä hoitovapaajaksoa, mutta hoitovapaalla voi olla vain yksi vanhempi kerrallaan. Toinen vanhemmista tai huoltajista voi kuitenkin pitää yhden hoitovapaajakson samanaikaisesti toisen vanhemman äitiys- tai vanhempainvapaan aikana.

Lapsen äidillä, isällä ja huoltajalla on oikeus saada palkatonta hoitovapaata enintään siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta.

Myös ottolapsen vanhemmat voivat olla hoitovapaalla edellä mainitulla tavalla tai niin kauan, että adoptoinnista on kulunut kaksi vuotta. Adoptiovanhempien oikeus hoitovapaaseen päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun lapsi aloittaa koulun perusopetuksessa.

Hoitovapaan ajankohdan muuttaminen

Perustellut syyt hoitovapaan ajankohdan muuttamiseen ovat samat kuin äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana.

Kesäkeskeytyksen vaikutus hoitovapaaseen

Opettajan, jolla ei ole oikeutta vuosilomaan, ei tarvitse hakea vapaata hoitovapaajaksojen edellä, jäljessä tai välissä olevaksi koulun kesäkeskeytyksen tai vapaajakson ajaksi.

Kesäksi töihin palaaminen tarkoittaa sitä, että ennen kesää anotaan ensimmäinen hoitovapaajakso ja kesän jälkeen alkaa toinen jakso.

Hoitovapaa tulee käyttää lasten hoitamiseen

Hoitovapaata varten myönnetty virkavapaus pitää käyttää lasten hoitamiseen eikä esimerkiksi toisen työn tekemiseen. Jos virkavapaan käyttää muuhun tarkoitukseen, työnantajalla voi olla oikeus keskeyttää tai peruuttaa myöntämänsä hoitovapaa.

Jos hoitovapaalla oleva haluaa tehdä vapaan aikana muuta työtä, on asiasta sovittava työnantajan kanssa. Sopimus on syytä tehdä todisteellisesti.


Osittaisesta hoitovapaasta sovitaan työnantajan kanssa

Lapsen kanssa samassa taloudessa asuva äiti, isä tai huoltaja, joka on ollut saman työnantajan palveluksessa ainakin kuusi kuukautta viimeisten 12 kuukauden aikana, voi saada osittaista hoitovapaata. Osittaista hoitovapaata voi saada siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen kolmas lukuvuosi päättyy. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat voivat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti, vaan esimerkiksi vuoropäivin tai eri aikaan päivästä.

Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen vanhemman oikeus osittaiseen hoitovapaaseen päättyy pääsäännöstä poiketen vasta, kun erityistä huoltoa ja hoitoa tarvitseva lapsi täyttää 18 vuotta. Oikeuden toteuttaminen edellyttää, että työntekijä toimittaa työnantajalle selvityksen lapsen erityisestä hoidon ja huollon tarpeesta.

Osittaisen hoitovapaan hakeminen ja vaikutus työaikaan

Osittaista hoitovapaata pitää hakea viimeistään kaksi kuukautta ennen aiottua vapaan aloittamista. Vapaan pitämisestä ja pituudesta sovitaan työnantajan kanssa.

Jos yksityiskohtaisista järjestelyistä ei voida sopia, työnantajan on annettava yksi hakemuksen mukainen jakso kalenterivuodessa. Osittainen hoitovapaa annetaan tällöin lyhentämällä vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi. Lyhennetyn työajan tulee olla yhdenjaksoinen lepotaukoja lukuun ottamatta. Jos työaika on järjestetty keskimääräiseksi, se tulee lyhentää keskimäärin 30 tunniksi viikossa. Työajan lyhentäminen voi myös tapahtua antamalla vapaaksi kokonaisia työpäiviä.

Pelkästä työtuntien määrästä sopiminen ei riitä, koska osittaiselle hoitovapaalle jäävällä on yleensä tarve saada vapaata juuri tiettynä päivänä tai tiettyyn kellonaikaan ja toisaalta työnantajaa ohjaavat oppilaitoksen toiminnalliset tarpeet.

Sovi työnantajan kanssa kirjallisesti osittaisen hoitovapaan yksityiskohdista kuten

- Miten vapaa kohdennetaan, tiettyyn päivään vai tiettyyn kellonaikaan

- Miten toimitaan, mikäli sovitusta järjestelystä halutaan puolin tai toisin poiketa esim. teemapäivän takia

Jos olet kokonaistyöajassa oleva opettaja, osittainen hoitovapaa toteutetaan lyhentämällä työaikaasi sekä opetustunneista että muusta työajasta.

Jos olet kokonaistyöajassa oleva rehtori, osittainen hoitovapaa voidaan toteuttaa myös kohdistamalla se ensisijaisesti oppitunteihin.

OVTES: Mikäli olet opetusvelvollisuustyöajassa, ettekä pääse esimiehen kanssa sopimukseen opetustuntimäärästä, vahvistetaan opetuksen määräksi keskimäärin 18 tuntia viikossa. Jos sovitte, että opetat alle 16 tuntia viikossa, otathan huomioon, että silloin ei kerry vuosisidonnaista lisää.
 
Yksityinen opetusala: Opetusvelvollisuustyöajassa olevan opettajan osittainen hoitovapaa toteutetaan siten, kuten työnantaja ja opettaja siitä sopivat. Jos sopimukseen ei päästä, opettajan opetustuntimääräksi vahvistetaan 4/5 -osa hänen opetusvelvollisuudestaan.

Osa-aikatyötä tekevänä opettajana sinulla on velvollisuus osallistua opettajatyöpäiviin (veso-päivät, koulutuspäivät) samassa suhteessa kuin mitä sinulle määrätty tuntimäärä on viran täydestä viikoittaisesta opetusvelvollisuudesta.

Osallistumistavasta voidaan päättää paikallisesti. Osa-aikaisena opettajana voit osallistua esimerkiksi kaikkiin opettajatyöpäiviin osan aikaa tai osaan opettajatyöpäivistä kokoaikaisesti.

Päiväkodin johtajan ja varhaiskasvatuksen opettajan työaikaa koskevat erityismääräykset ovat voimassa myös osa-aikatyössä.

Jos olet varhaiskasvatuksen opettaja, viikkotyöajastasi tulee varata osittaisella hoitovapaallakin riittävä aika (noin 13 prosenttia) lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin, kuten opetus- ja kasvatustoiminnan suunnitteluun.

Sinulle kertyy ylimääräisiä vapaapäiviä eli ves-päiviä osa-aikatyössä samassa suhteessa kuin työaikasi on säännöllisestä täydestä työajasta.

Työnantaja voi kieltäytyä osittaisesta hoitovapaasta vain painavasta syystä

Työnantaja voi kieltäytyä antamasta vapaata vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys seikoista, jotka ovat hänen kieltäytymisensä perusteena.

Opetusalalla tämä on hyvin harvinaista, sillä useimmiten on mahdollista palkata sijainen.

Osittaisen hoitovapaan vaikutus palkkaan

Osa-aikatyössä varsinainen palkka ja siihen kuuluvat euromääräiset lisät ovat samassa suhteessa alemmat kuin viranhaltijan tai työntekijän työaika on virka- ja työehtosopimuksen täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Opetusvelvollisuustyöajassa opettajan oma opetusvelvollisuustuntimäärä vastaa täyttä työaikaa.

Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi, kun haet perhevapaata.

 

Lastentarhanopettaja on nyt varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeet muuttuivat syyskuussa 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain myötä. Laissa säädetään varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja päiväkodin johtajan kelpoisuuksista.

OAJ ajaa jokaisen varhaiskasvatuksen opettajan etua, koulutustaustasta riippumatta.

Liity joukkoon tai tutustu jäsenetuihin!

Jaa