• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työsuunnitelmassa opettajalle osoitettuihin töihin ja tehtäviin, jotka ovat lukion tavoitteiden kannalta rehtorin ja opettajakunnan tärkeinä pitämiä, on käytettävä 14 vuosiviikkotuntia lukiota kohden ja 0,17 vuosiviikkotuntia opiskelijaa kohden.

Lukioresurssi on tarkoitettu luokan ulkopuolisen työn korvaamiseen. Tällaisista töistä on virkaehtosopimuksessa mainittu erikseen ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmistava tarkastaminen ja lukion päättötutkintoon sisältyvät suulliset kuulustelut.

Lisäksi lukioresurssista voidaan korvata esimerkiksi vastaavia luokan ulkopuolisia tehtäviä, joiden korvaamisesta on peruskoulun osalta määrätty erikseen. Tällaisia ovat esimerkiksi ryhmänohjaajan työ, musiikkiesitysten hoito, tietotekniikkavastaavan työ, opiskelijakunnan ohjaus sekä kokoelman tai kirjaston hoitotyö. Lisäksi lukioresurssia voidaan käyttää muun muassa itsenäisiin suorituksiin, kansainväliseen toimintaan sekä erilaisiin vastuu- ja koordinaatiotehtäviin.

Lukioresurssitunteja voidaan lukea opettajan opetusvelvollisuuteen.

Lukioresurssi ja opetus

Suurin osa lukioresurssista tulee käyttää luokan ulkopuoliseen työhön. Lukion opettajien kanssa voidaan kuitenkin sopia resurssin käytöstä myös opetustyöhön. Tällöin tuntimäärä, jota ei käytetä luokan ulkopuolisiin tehtäviin, on käytettävä opetustyöhön.

Mikäli lukioresurssia poikkeuksellisesti käytetään opetustyöhön, tarkoittaa se sitä, että opettajakunta kustantaa oppitunteja resurssista, jonka se on saanut käyttöönsä muita tehtäviä varten. Lisäksi on huomattava, että yhden vuosiviikkotunnin opintojakson kustantamiseen tarvitaan 1,1 vuosiviikkotuntia lukiokertoimen vuoksi. Jotta opettajat tietävät, mistä ovat sopimassa, tulee heille etukäteen selvittää lukioresurssituntien määrä ja se, mistä tehtävistä tunteja kertyy ja kenelle ja kuinka paljon.

Lukioresurssin käyttö ylioppilaskirjoituksiin

Lukioresurssista korvattavien rehtorin määräämien luokan ulkopuolisten töiden ja tehtävien opetusvelvollisuus on kaikille opettajille 19.  Ylioppilastutkintoon liittyvien tehtävien (ylioppilaskokeiden tarkistus ja suulliset kuulustelut) korvaamiseen sovelletaan kuitenkin opettajan omaa opetusvelvollisuutta.  Lukioresurssitunteja ei huomioida painotettua opetusvelvollisuutta laskettaessa.

Ylioppilaskokeiden valmistavaan tarkistamiseen ja päättötutkintoon kuuluviin suullisiin kuulusteluihin tulee käyttää riittävästi lukioresurssia ja tehtävät tulee korvata lukiokohtaisesti päätettävällä oikeudenmukaisella tavalla.

Resurssikiintiö tulee käyttää kokonaisuudessaan

Lukioresurssituntikiintiö ei ole harkinnanvarainen. Se tulee käyttää kokonaisuudessaan. Opettajille määrätyt lukioresurssitunnit kirjataan työsuunnitelmaan palkanmaksun perusteeksi. Ne vaikuttavat mm. sairausloman ja raskaus- ja vanhempainvapaan palkkaan.

Lukioresurssin käytön rajoituksia

Lukioresurssi on opetusvelvollisuustyöaikaan liittyvä määräys, jonka perusteella korvattavia tehtäviä luetaan opettajan opetusvelvollisuuteen tai maksetaan ylituntipalkkioperusteen mukaan. Se määritellään vuosiviikkotunteina. Lukioresurssitunteja ei voida kohdentaa vuosityöajassa oleville opinto-ohjaajille ja erityisopettajille eikä kokonaistyöajassa oleville rehtoreille ja virka-apulaisrehtoreille.

Lukioresurssitunteja ei voida käyttää myöskään tehtäviin, joista on olemassa oma erillinen sitova määräys. Tällaisia tehtäviä ovat demonstraatioiden valmistelutunnit ja tukiopetus.

Lukioresurssista tulee korjata vain lukion oman opiskelijan ylioppilaskokeiden valmistava tarkistaminen. Yksityisopiskelijan ylioppilaskokeen valmistavasta tarkastamisesta maksetaan opettajalle jokaista koetta kohden palkkaliitteen mukainen korvaus, jota ei oteta lukioresurssista.

Lukioresurssi aikuislukiossa

Lukioresurssi ei koske aikuislukioita. Vastaavaa resursointia aikuislukion puolella ovat erityistehtävät.

Jaa