• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työsuunnitelmassa opettajalle osoitettuihin töihin ja tehtäviin, jotka ovat lukion tavoitteiden kannalta tärkeitä, on käytettävä 14 vuosiviikkotuntia lukiota kohden ja 0,17 vuosiviikkotuntia opiskelijaa kohden.

Keskeisiä tehtäviä ovat esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmistava tarkistaminen ja lukion päättötutkintoon sisältyvät suulliset kuulustelut. Lukion opettajat voivat myös päättää, että lukuvuoden aikana käytetään pienempää resurssia. Tällöin viikkotuntimäärä, jota ei käytetä luokan ulkopuolisiin tehtäviin, on käytettävä opetustyöhön.

Sopimus määrittelee opiskelijamäärästä johtuvan tuntikiintiön, joka tulee käyttää lukion muiden tehtävien kuin oppituntien ja niihin rinnastettavien tukiopetuksen ja demonstraatiotuntien korvaamiseen. Mikäli kiintiötä poikkeuksellisesti käytetään opetustyöhön, tarkoittaa se sitä, että opettajakunta kustantaa oppitunteja resurssista, jonka se on saanut käyttöönsä muita tehtäviä varten. Lisäksi on huomattava, että yhden vuosiviikkotunnin kurssin (käytännössä yhden tavallisen kurssin) kustantamiseen tarvitaan vähintään 1,1 vuosiviikkotuntia lukiokertoimen vuoksi. Jotta opettajat tietävät, mistä ovat päättämässä, tulee heille etukäteen selvittää lukioresurssituntien määrä ja se, mistä tehtävistä tunteja kertyy, kenelle ja kuinka paljon. Yksi vuosiviikkotunti on 38 tuntia ja tavallinen kurssi siis kertoimen vuoksi 41,8 tuntia.

Suurin osa resurssista kuluu ylioppilaskirjoituksiin

Lukioresurssista on käytettävä suurin osa luokan ulkopuolisiin tehtäviin. Näiden rehtorin määräämien töiden ja tehtävien opetusvelvollisuus on kaikille opettajille 19. Ylioppilastutkintoon liittyvien tehtävien korvaamiseen sovelletaan kuitenkin opettajan omaa opetusvelvollisuutta. Korvausperusteena on myös opettajan oma opetusvelvollisuus, kun lukioresurssia käytetään korvaamaan lukion päättötutkintoon kuuluvia suullisia kuulusteluja. 

Lukioresurssitunneista pääosa tulee käyttää ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmistavaan tarkistamisen ja päättötutkintoon kuuluvien suullisten kuulustelujen aiheuttamien tehtävien korvaamiseen lukiokohtaisesti päätettävällä tasapuolisella ja oikeudenmukaisella tavalla.

Lisäksi lukioresurssitunteja voidaan käyttää muihin lukion tärkeinä pitämiin luokan ulkopuolisiin tehtäviin, esimerkiksi ryhmänohjaajan tai tietotekniikkavastaavan tehtäviin.

Resurssikiintiö tulee käyttää kokonaisuudessaan

Lukioresurssituntikiintiö ei ole harkinnanvarainen. Se tulee käyttää kokonaisuudessaan. Opettajille määrätyt lukioresurssitunnit kirjataan työsuunnitelmaan palkanmaksun perusteeksi. Ne vaikuttavat mm. sairausloman ja äitiysvapaan palkkaan.

Lukioresurssi aikuislukiossa

Lukioresurssi ei koske aikuislukioita. Vastaavaa resursointia aikuislukion puolella ovat erityistehtävät.

Jaa