• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Lukion opettajat ja opinto-ohjaajat ovat opetusvelvollisuustyöajassa, jollei opinto-ohjaajan tai erityisopettajan työajasta paikallisesti ole toisin sovittu. Lukion opinto-ohjaajat ja erityisopettajat voivat työskennellä vuosityöajassa.

Opetusvelvollisuus on se keskimääräinen opetustuntimäärä viikossa, joka kuuluu opettajan peruspalkkaan. Jos opettajanviran haltijan opetusvelvollisuus ei tule lukuvuoden aikana täyteen, opettajalle maksetaan kuitenkin varsinainen palkka koko lukuvuodelta.

Opetusvelvollisuudet

 • äidinkieli ja kirjallisuus: 16 viikkotuntia
 • S2-kieli sekä A1–2- ja B1-kieli: 18 viikkotuntia
 • toinen kotimainen kieli, vieras kieli (myös vieraskielisten oppilaiden äidinkieli, oppilaan kotikieli) ja tietotekniikka: 19 viikkotuntia
 • matematiikka, fysiikka, kemia, kuvataide, musiikki: 20 viikkotuntia
 • uskonto, filosofia, psykologia, elämänkatsomustieto, biologia, maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto: 21 viikkotuntia
 • opinto-ohjaus, erityisopetus, kotitalous, tekstiilityö, tekninen työ: 22 viikkotuntia
 • liikunta sekä muu yllä mainittuihin aineisiin välittömästi liittymätön valinnaisaine (soveltava kurssi): 23 viikkotuntia.

Opetusvelvollisuus, opetusvelvollisuuteen luettavat tunnit ja ylitunnit voidaan laskea vuotuisena opetustuntimääränä.

Jos lukion opettajan opetusvelvollisuus ei täyty luokkaopetustunneista, voidaan opetusvelvollisuuteen lukea kerrointunnit, lukioresurssitunnit, demonstraatioiden valmistelutunnit, kiertävän opettajan työaika, etäopetukseen liittyvä työ ja oppilaanohjaustyö.

Painotetut opetusvelvollisuudet useammassa tehtävässä

Jos aineenopettajanviran haltija opettaa kahta tai useampaa ainetta, joissa on eri opetusvelvollisuus, lasketaan hänelle painotettu opetusvelvollisuus. Painotuksessa otetaan huomioon vain varsinaiset oppiainetunnit.

Peruskoulun ja lukion yhteiselle viranhaltijalle, jonka ensisijainen koulu on peruskoulu, tai peruskoulun viranhaltijalle, joka opettaa opetusvelvollisuutensa täytteeksi lukiossa, lasketaan painotettu opetusvelvollisuus vain peruskoulun oppiainetunneista. Vastaavasti lukion ja peruskoulun yhteiselle viranhaltijalle, jonka ensisijainen koulu on lukio, tai lukion viranhaltijalle, joka opettaa opetusvelvollisuutensa täytteeksi peruskoulussa, lasketaan painotettu opetusvelvollisuus vain lukion oppiainetunneista.

Luokkaopetustuntimäärä kerrotaan palkanmaksun perusteena olevan kokonaistuntimäärän saamiseksi luvulla 1,10. Luokkaopetustunneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä oppiaineen luokkatunteja, oppilaanohjauksen luokkatunteja, tukiopetustunteja sekä demonstraatioiden valmistelutunteja.

Esimerkki: Opettajalla on 15 fysiikan ja kemian kurssia viikossa. Demonstraatiotunteja on 3. Yhteensä vuosiviikkotunteja on 1,10x(15+3) = 19,8 tuntia. Kerrointunteja on 19,8–15–3 = 1,8.

Kerrointunnit tulee maksaa myös peruskoulun opettajalle, joka opettaa lukiossa, ja sellaiselle lukion sivutoimiselle tuntiopettajalle, jonka palvelussuhde kestää yli viisi koulun työpäivää.

Kerrointunti tulee maksaa myös opettajan työsuunnitelman ulkopuolisista oppitunneista, jotka korvataan kertatuntipalkkiolla, esimerkiksi kun opettaja sijaistaa kollegaansa tai antaa tukiopetusta.

Kerrointunnit voidaan lukea opettajan opetusvelvollisuuteen.

Aikuislukion lehtorin opetusvelvollisuus on 18 tuntia viikossa, A1–2- ja B1-kielessä kuitenkin 17 tuntia viikossa.

Vuotuinen opetusvelvollisuus saadaan kertomalla viikoittainen opetusvelvollisuus luvulla 33. Samalla kertoimella muutetaan opetusvelvollisuuteen luettavat tehtävät sekä viikkotuntien perusteella erikseen korvattavat tehtävät vuositunneiksi. Edellä sanottu koskee myös niitä lehtoreita, joilla on sekä aikuislukion että lukion tunteja. Samoin menetellään, jos opettaja opettaa kahta tai useampaa ainetta, jossa opetusvelvollisuus on erilainen.

Jos aikuislukion opettajan opetusvelvollisuus ei täyty luokkaopetustunneista, voidaan opetusvelvollisuuteen lukea aikuislukiolisä, etäopetukseen liittyvä työ, äidinkielen ja kirjallisuuden harjoituksen ohjaus ja valvonta, ryhmänohjaus ja opinto-ohjauksen luokan ulkopuoliset tehtävät sekä kokoelmien, av-välineiden, tietokonelaitteiston tai kirjaston hoito.

Opettajan opetusvelvollisuuteen luetaan aikuislukiolisänä seuraavalla tuntimäärällä:

 1. lukion päättötutkintoon kuuluvien suullisten loppukuulustelujen vastaanottamisesta sekä ylioppilaskokeen valmistavasta tarkastamisesta ja arvostelusta kutakin pakollisen ja valinnaisen oppimäärän lukio-opetuksen kurssia (28 oppituntia) kohden 5 tuntia sekä
 2. perusopetuksen kurssista ja lukio-opetuksen muusta kuin yllämainitusta kurssista (28 oppituntia) 3 tuntia.

Jos kurssin tuntimäärä on pienempi tai suurempi kuin 28 oppituntia, tuntimäärään lisätään kuitenkin lukio-opetuksen vapaaehtoisesta ja valinnaisesta kurssista 33/28-osaa sekä perusopetuksesta ja lukio-opetuksen muusta kurssista 31/28-osaa.

Tuntiopettaja on päätoiminen, jos hän opettaa lukiossa vähintään 16 tuntia. Vastaavasti aikuislukiossa päätoimisuuden raja on 14 tuntia.

Lukion vuosityöaikaan otetulla opinto-ohjaajalla ja erityisopettajalla päätoimisuuden raja on 870 tuntia lukuvuoden aikana tai keskimäärin 23 tuntia viikossa.

Jos opettajalla on tunteja sekä lukiossa että aikuislukiossa, päätoimisuus muodostuu, jos lukion tuntimäärä/16 + aikuislukion tuntimäärä/14 ≥ 1.

Jos tuntiopettaja opettaa kahdessa tai useammassa koulussa tai oppilaitoksessa ja hänellä on yhdessä näistä oppilaitoksista opetusvelvollisuutta vastaava tuntimäärä, niin hän on siinä oppilaitoksessa päätoiminen ja muissa oppilaitoksissa sivutoiminen tuntiopettaja.

Eri työnantajan oppitunnit huomioidaan päätoimisuutta varten, jos tuntiopettaja antaa selvityksen työnantajalle muiden työnantajien oppitunneista ennen palvelussuhteensa alkua. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan osalta laskenta aloitetaan irtisanomisajan kuluttua.

Erityistehtävät

Jos opettajanviran haltija tai päätoiminen tuntiopettaja (yhteispäätoimisiin tuntiopettajiin määräys tulee sovellettavaksi, jos kyseessä on saman koulutuksenjärjestäjän peruskoulu/lukio) opettaa kahdessa tai useammassa toimipaikassa ja hän joutuu vaihtamaan toimipaikkaa työsuunnitelman mukaan kesken päivän, hänelle maksetaan palkkaliitteen mukainen korvaus 125,46 €/kk. Korvausta ei makseta jos toimipaikkojen välinen matka on alle 2 kilometriä.

Määräystä voidaan poikkeuksellisesti soveltaa myös opettajaviranhaltijaan, joka opettaa kahdessa tai useammassa toimipaikassa, vaikka toimipaikkavaihdoksia ei olisi kesken päivän. Määräyksen soveltamisen edellytyksenä tulee tällöin olla paikallisista koulutuksenjärjestämiseen liittyvistä erityisolosuhteista johtuva syy. Tällaisena syynä voidaan pitää toimipaikkojen välisiä pitkiä etäisyyksiä tai saaristo-olosuhteista, jolloin oppilaiden/opiskelijoiden vähäisen määrän vuoksi kiertävien opettajien käyttäminen on välttämätöntä. Toimipaikkojen välisten etäisyyksien tulee olla vähintään 40 km.

Korotettua korvausta sovelletaan myös, jos toimipaikkojen välinen etäisyys on vähintään 80 km. Jos opettajaviranhaltijan opetusvelvollisuustuntimäärä täyttyminen sitä edellyttää tai jos määräystä sovelletaan päätoimiseen tuntiopettajaan, jonka opetusvelvollisuus on vajaa, tämän määräyksen mukainen korvaus on luettavissa opetusvelvollisuuden täytteeksi seuraavasti: - kiertämisestä maksettava euromääräinen korvaus/opettajan täyttä opetusvelvollisuutta vastaava varsinainen palkka kuukaudessa x opettajan opetusvelvollisuus. Tilapäisiä siirtymisiä koululta toiselle ei lasketa mukaan kesken päivää tapahtuviin toimipaikkojen vaihtoihin. Sen sijaan koulun remontin tai muun vastaavan syyn vuoksi esimerkiksi koko lukuvuodeksi/-kaudeksi muuhun tilaan siirretty opetus oikeuttaa korvaukseen.

Fysiikan ja kemian demonstraatioiden viikoittaisista valmistelutunneista 20 prosenttia luetaan peruskoulussa ja lukiossa aineenopettajanviran haltijan ja vuosiluokkia 7–9 opettavan erityisopettajan/erityisluokanopettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen. Aikuislukion opettajilla näiden aineiden valmistelutunteista 10 prosenttia sisältyy opetusvelvollisuuteen.

Biologian, maa- ja metsätalouden sekä puutarhanhoidon demonstraatioiden ja laborointien valmistelutunteina 5 prosenttia on luettavissa peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa aineenopettajanviran haltijan sekä vuosiluokkia 7–9 opettavan erityisopettajan ja erityisluokanopettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen.

Lukion apulaisrehtoriksi määrätyn opettajanviran haltijan opetusvelvollisuus saadaan lukemalla opettajan opetusvelvollisuuteen seuraava tuntimäärä:

Opiskelijoiden lukumäärät ja tuntimäärä/viikko

 • 200–400 opiskelijaa: 2–6 tuntia
 • 401–600 opiskelijaa: 5–10 tuntia
 • yli 601 opiskelijaa: 6–13 tuntia.

Aikuislukion apulaisrehtoriksi määrätyn opettajanviran haltijan opetusvelvollisuuden määrää työnantaja 8–16 viikkotunniksi ottaen huomioon oppilaitoksen koon ja muut paikalliset olosuhteet.

Työnantaja määrää opetusvelvollisuuteen luettavan tuntimäärän ottaen huomioon tehtävään sisältyvän työmäärän.

Muut opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat lukion erityistehtävät

Kerrointunnit, lukioresurssitunnit (AX-tunnit) ja oppilaanohjaustyö luetaan opetusvelvollisuuteen, jos opetusvelvollisuus ei täyty luokkaopetustunneista.

Seuraavia erityistehtävien palkkioita ei lueta opetusvelvollisuuteen:

 • palkkio toisen opettajan tunnin hoitamisesta
 • tukiopetuspalkkio
 • koulu- ja oppilaitoskohtainen lisätehtävä
 • rehtorin hallinnollisten tehtävien hoitaminen rehtorin virantoimituksen keskeytyksen ajan
 • lukion opiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskokeen valmistava tarkistus ja arvostelu aineessa, jota siinä lukiossa ei opeteta
 • yksityisopiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät
 • ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi
 •  

Muut opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat aikuislukion erityistehtävät

Seuraavat erityistehtävien palkkiot luetaan opetusvelvollisuuteen:

 • aikuislukiolisä
 • äidinkielen ja kirjallisuuden harjoitusten ohjaus ja valvonta
 • ryhmänohjaajan tehtävät
 • ylioppilaskirjoitusten valvonta, jos valvonta on aikana, jolloin ei voi olla muita palkattuja tehtäviä
 • opinto-ohjauksen luokan ulkopuoliset tehtävät
 • kokoelmien, av-välineiden, tietokonelaitteistojen ja kirjaston hoito: yhteensä enintään 10 viikkotuntia.

Seuraavien erityistehtävien palkkioita ei lueta opetusvelvollisuuteen aikuislukioissa:

 • toisen opettajan tunnin hoito
 • tukiopetus
 • yksityisoppilaan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät
 • ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi
 • oppilaitoskohtainen lisätehtävä
 • rehtorin hallinnollisten tehtävien hoitaminen rehtorin virantoimituksen keskeytyksen ajan
 • ylioppilaskirjoitusten valvonta
Lukion opettaja

Ylioppilastutkinnon valvonta kuuluu lukion opettajan virkatehtäviin, eikä siitä makseta erillistä korvausta.

Valvontatyö on huomioitu lukion opetuksesta maksettavissa kerrointunneissa.


Peruskoulun opettaja, joka ei lainkaan opeta lukiossa

Maksetaan valvontapalkkio. Hänelle maksettava korvaus saadaan jakamalla hänen peruskoulun varsinainen palkkansa luvulla 152. Peruskoulun opettajalle, jolla on tunteja peruskoulussa ja lukiossa, ei makseta valvontakorvausta.


Sivutoiminen tuntiopettaja

Maksetaan valvontakorvaus, joka on puolet hänen tuntipalkkiostaan.


Aikuislukion opettaja

Jos opettaja valvoo ylioppilaskirjoituksia aikana, jolloin hänellä ei ole muita palkattuja tehtäviä, korvaus on varsinainen palkka jaettuna luvulla 152.

Lukion opiskelijan etäopiskelusta opettajanviran haltijalle määrätystä luokan ulkopuolisesta työstä luetaan opetusvelvollisuuteen työnantajan ja opettajan etukäteen yhdessä arvioima ja työnantajan työsuunnitelmassa vahvistama tuntimäärä.

Palkanmaksun perusteena 1,5 tuntia etäopetustyötä vastaa yhtä oppituntia.

Jaa