• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo
Kuvituskuva

Opetusalalla on myös johtotehtäviä, ja me OAJ:ssä haluamme tukea hyvää johtamista. Tutustu, millaisia johtotehtäviä alalla on tarjolla. Lisäksi olemme laatineet johtamista tukevia vinkkejä jo johtotehtävissä työskenteleville.

Johtaminen on tavoitteellista ja vuorovaikutteista toimintaa, jolla ohjataan ihmisten työtä ja tekemistä kohti yhteistä tavoitetta. Johtaminen tukee ja vahvistaa yksittäisten ihmisten ja ryhmien työtä.

Hyvä johtaja tai esihenkilö pystyy johtamaan yksikkönsä optimaalisiin työn tuloksiin johtamalla työtä ja henkilöstöä lakien ja sopimusten mukaisesti. Hyvä johtaminen lähtee turvallisen, miellyttävän ja kannustavan työilmapiirin luomisesta. Lisäksi hyvä johtaja tai esihenkilö huomioi työntekijänsä yksilöllisesti ja tasavertaisesti.

OAJ:llä on oma esihenkilöiden palvelutiimi, joka tukee ja auttaa esihenkilötehtävissä toimivia jäseniä.

Esihenkilöiden palvelutiimi

Laadukas johtaminen takaa laadukkaan työn

Johtaminen asiantuntija-alalla on yksi haastavimmista johtotehtävistä. Opetusalan keskeisin tuotos syntyy opettajan ja oppijan vuorovaikutuksessa. Johtamisen tulisi ensisijaisesti palvella tämän vuorovaikutuksen mahdollisimman laadukasta toteutumista.

Mitä laadukkaammin työ ja opetushenkilöstö on johdettu, sitä paremmat edellytykset opettajalla on tehdä oma työnsä hyvin. Tällöin myös oppijalla on parhaat mahdolliset oppimisedellytykset.

Millaisia johtotehtäviä alalla on tarjolla?

Oppilaitoksen, koulun tai päiväkodin toiminnan johtamisesta vastaa tavallisimmin yksikön johtaja, kuten rehtori tai päiväkodin johtaja. Lisäksi tarjolla on esimerkiksi apulaisrehtorin, apulaisjohtajan, vararehtorin, varajohtajan ja erilaisten päälliköiden tai sivistystoimen johtajan tehtäviä. Alalla on monia mahdollisuuksia johtaa!

Oikeanlaista johtajatyyppiä ei ole olemassa, vaan moninaisissa yhteisöissä tarvitaan erilaisia ihmisiä: johtotehtäviin tarvitaan kaikenlaisia henkilöitä iästä tai sukupuolesta riippumatta.

Mitä johtotehtävissä tulee osata?

Kaikessa johtamistyössä on sama ydin eli tulosten ja tavoitteiden saavuttaminen ihmisten avulla ja heidän kanssaan. Vain ihmisiä voi johtaa, joten johtaminen tapahtuu siis aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Johtaminen vaatii aikaa ja läsnäoloa. Opetusalan johtotehtävät poikkeavat esimerkiksi muista kunta-alan johtotehtävistä, sillä opetusalalla alaisia voi olla jopa toista sataa.

Johtotehtävissä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot: työyhteisön johtaminen vaatii yhteistyökykyä ja ihmistuntemusta. Opetusala julkisena työnä vaatii sekä opettajalta että esihenkilöiltä taitoja ja osaamista oppijan ja hänen perheensä kanssa toimimiseen. Johtotehtävissä työskentelevällä pitää olla ymmärrystä paitsi opetuksesta, myös koulun yhteiskunnallisesta tehtävästä.

Millaisia asioita johtotehtävissä tulee tietää?

Johtotehtävissä on paljon kaikille kouluasteille yhteisiä asioita, mutta esimerkiksi virka- ja työehtosopimukset ja opiskelija-asiat eriytyvät varsin paljon eri koulutusasteilla. Johtajan ja rehtorin tulee osata sekä työtä ohjaavat lait ja ohjeistukset että virka- ja työehtosopimukset – ne ovatkin johtotehtävien tärkeimmät työkalut.

Hyvien johtamistulosten saavuttaminen edellyttää koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan asiantuntemusta. Johtamisen järjestelmiä ovat johtamisen opit, rakenteet, mallit ja välineet, jotka ovat organisaation jäsenten yhteisesti käyttämiä.

Johtotehtävissä työskentelevällä pitää olla mahdollisuus jatkuvaan johtamisosaamisensa kehittämiseen.

Kuinka alan johtotehtäviin kouluttaudutaan?

Kaikkien koulutusmuotojen rehtorien kelpoisuuksista on säädetty asetuksessa. Pääsääntöisesti rehtorilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Rehtorilla tulee olla johtamansa oppilaitoksen opettajan kelpoisuus ja riittävä kokemus opettajan tehtävistä. Lisäksi hänellä tulee olla opetushallinnon tutkinto tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen koulun opetuskielen kirjallinen ja suullinen kielitaito.

Lue opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksista

 

Jaa