OAJ godkände förhandlingsresultatet om hur UKTA-justeringspotten fördelas

14.10.2022 - 08:56 Nyheter
Illustration

I juni nåddes ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunala undervisningssektorn för tiden 1.5.2022–30.4.2025. För år 2022 kom man överens om en justeringspott på 0,5 % utöver den allmänna förhöjningen. OAJ:s styrelse har vid mötet den 13 oktober efter ingående diskussion godkänt förhandlingsresultatet om hur potten fördelas.

I förhandlingslösningen kom man överens om att fördela justeringspotten till alla delar.  

I del G för undervisningspersonalen inom småbarnspedagogik lyckades man äntligen avtala om en ny lönestruktur samt förhöjningar till både uppgiftsrelaterade löner och till lönepunkternas nedre gräns. Efter förhandlingsresultatet är till exempel den nya grundlönen för daghemsföreståndare 3000 euro/månad. De uppgiftsrelaterade lönerna höjs med 1,5 % för alla behöriga lärare och speciallärare, daghemsföreståndare och biträdande föreståndare vid småbarnspedagogisk enhet som omfattas av del G.

Den största ändringen är att lönestrukturen ändras så att det blir skillnad i lönen för behöriga och icke behöriga lärare. I lönepunkten för lärare inom småbarnspedagogik tillkommer en ny punkt ”lärare inom småbarnspedagogik, annan än nämnda”. (obs fri översättning). Det blir också löneskillnad för behöriga och icke behöriga speciallärare inom småbarnspedagogik, då de överenskomna förhöjningarna enbart riktar sig till behöriga lärare i del G. Lönen för icke behöriga lärare bestäms enligt lönesättningspunkten i AKTA bilaga 5. 

I förhandlingslösningen beaktades det kunnande som en pedagogie magisterexamen medför med ett individuellt tillägg. Framöver är mängden individuella tillägg i del G i UKTA sammanlagt 1,75 %.  I fortsättningen finns det en egen lönekodsgrupp för dem som avlagt en pedagogie magisterexamen.

I del C (undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen) genomförs löneförhöjningarna genom att justera grundlönerna och de uppgiftsrelaterade lönerna enligt följande: lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitekt- examen 1,55 %, annan lämplig examen (lägsta) 2,2 %.

I del B (allmänbildande utbildning) Arvodena för tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner höjs med 10 %. Dessutom höjs grundlönerna och de uppgiftsrelaterade lönerna med en allmän förhöjning på 0,12 %.  

I del F (fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning) grundlönerna och de uppgiftsrelaterade lönerna höjs med 0,12 %.  

– Helhetslösningen är exceptionell eftersom man med justeringspottens fördelning lyckades ta ett stort steg för att utveckla avtalet. Nu erkänns för första gången utbildningens påverkan på lönen för lärare inom småbarnspedagogik, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Nu beslutades till skillnad från tidigare jämna fördelningar, att löneutvecklingsprogrammet riktades förhållandevis mera till nya del G. Beslut om hur följande potter fördelas tas av OAJ:s styrelse på basis av inkomst- och lönepolitiska kommitténs beredning.

Om du arbetar för kommunen omfattas du antingen av UKTA eller AKTA avtalet. De här avtalas tillsammans med KT Kommunarbetsgivarna. Omkring 72 500 OAJ-medlemmar hör till UKTA och knappa 800 till AKTA .

  • UKTA: kommunala undervisningssektorn, även undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken.
  • AKTA: kommunala chefer inom undervisnings-och bildningsväsendet, servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare
Dela