Arbetsgivaren säger upp

När en arbetsgivare säger upp ett ordinarie tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller ett tjänsteförhållande för viss tid innan det löper ut, ska grunderna uppfylla lagens villkor.

Arbetsgivaren får endast på vägande grunder säga upp ett tjänsteförhållande. Uppsägningsgrunderna brukar delas in i ekonomiska orsaker och produktionsorsaker samt orsaker som beror på arbetstagarens person, som åsidosättande av arbetsuppgifter.

En arbetsgivare som säger upp ett anställningsförhållande olagligt kan förpliktas att betala ersättning till arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren för ogrundad uppsägning. Ersättningen är minst tre och högst 24 månaders lön.

Att överklaga ett uppsägningsbeslut

Arbetsgivaren säger upp ett ordinarie anställningsförhållande

När arbetsgivaren säger upp ett ordinarie tjänste- eller arbetsavtalsförhållande är uppsägningstiden 14 dagar, om anställningen varat i högst ett år. Om anställningen har varat över ett år men högst fyra år utan avbrott är uppsägningstiden en månad.

När anställningsförhållandet har varat över fyra men högst åtta år utan avbrott är uppsägningstiden två månader. Om anställningen har varat över åtta men högst 12 år är uppsägningstiden fyra månader. Vid över 12 år utan avbrott är uppsägningstiden sex månader.


Arbetsgivaren säger upp ett anställningsförhållande för viss tid

Uppsägningstiden av tjänsteförhållande för viss tid i en kommun/samkommun är 14 dagar för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Det här gäller bland annat visstidslärare i kommunal grundskola, gymnasium och yrkesläroanstalt.

Ett visstidsarbetsavtal kan i regel inte sägas upp om parterna inte har kommit överens om den här möjligheten i avtalet. Visstidsavtalet upphör utan uppsägningstid efter att den överenskomna arbetsperioden tagit slut.

Arbetsgivaren kan säga upp ett tjänsteförhållande för viss tid så att det upphör om 14 dagar, om förhållandet har varat i högst ett år. I längre statliga tjänsteförhållanden för viss tid måste arbetsgivaren iaktta samma uppsägningstider som vid uppsägning av ordinarie tjänsteförhållanden.


Arbetsgivarens konkurs och lönegarantin

Arbetsgivarens konkurs avbryter inte arbetsavtalsförhållandena automatiskt utan de fortsätter som förut trots konkursen. Arbetsavtal som gäller tillsvidare eller för viss tid kan dock fritt sägas upp ömsesidigt med konkursen som grund. Då är uppsägningstiden alltid 14 dygn.

Arbetsavtalslagens särskilda uppsägningsskydd för gravida eller föräldralediga anställda gäller inte konkurssituationer.

Systemet med lönegaranti säkerställer att arbetstagaren i fall av arbetsgivarens konkurs eller annan insolvenssituation får sina lönefordringar. Alla fordringar som arbetsgivaren skulle vara skyldig att betala sin arbetstagare kan betalas enligt lönegarantin. Man ansöker om lönegaranti med en blankett som finns på TE-byrån eller arbets- och näringsministeriet.

Läs mer om lönegaranti på TE-tjänsternas sidor

Dela