Vi har förhindrat lärarpermitteringar, fått till stånd samplaneringstid och helhetsarbetstid. Och mycket mera som klart förbättrar medlemmarnas arbetsliv.

Många saker tas idag för givna men ofta ligger det hårt arbete och stora ansträngningar bakom nådda mål. Vi har åstadkommit en hel del under årtiondenas lopp, så väl på egen hand som tillsammans med andra arbetsmarknadsorganisationer.

Vår viktigaste uppgift är att arbeta för att våra medlemmar har goda anställningsvillkor. Vi arbetar för att trygga att det finns resurser för att lärarna och andra proffs i branschen kan göra sitt jobb så bra som möjligt. Lärarnas ställning på arbetsmarknaden skulle idag se helt annorlunda ut utan facket.

Vi har nått resultat

Det här har vi uppnått:
 • stoppat lärarpermitteringar
 • avlönade sommaravbrott och andra avbrott i skolarbetet
 • tryggat lärarnas löneutveckling
 • samplaneringstid
 • särskilda arbetstidsbestämmelser för lärare inom småbarnspedagogik
 • ett eget tjänste- och arbetskollektivavtal för lärare
 • ett starkt förtroendemannanätverk
 • säkerställandet av lärarnas rättsskydd
 • utvecklat skollagstiftningen, lärarutbildningen och främjat andra utbildningspolitiska frågor
 • utbildat lärarnas arbetarskyddsfullmäktige

OAJ är landets sjätte största fackförbund och centralorganisationen Akavas och förhandlingsorganisationen FOSU:s största medlemsförbund.

Fackförbundens gemensamma resultat:
 • tjänste- och arbetskollektivavtal
 • semester och semesterpenning
 • bättre arbetslöshetsskydd
 • moderskaps- och föräldraledigheter
 • alterneringsledighet
 • arbetstiderna, arbetsförhållandena och arbetssäkerheten utvecklas

Internationell verksamhet

Vi vill förbättra lärarnas ställning både här hemma och i världen.

Det nordiska samarbete sker genom Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS. En viktig del av det här samarbetet är utbyte av erfarenheter och information.

Genom att på hemmaplan påverka regeringen och undervisningsministeriets ställningstaganden, bidrar vi också till europeiska utbildningspolitiska riktlinjer. Inom EU är samarbetsorganet Europeiska fackliga samorganisationens utbildningskommitté ETUCE.

OAJ samarbetar med världsfacket Education International EI fackorganisation. Tyngdpunkten här är organisationsutveckling. Målet är att bidra till demokratiska fungerande lärarorganisationer runt om i världen.

Nordiska Lärarorganisationers SamrådETUCEEducation International

Utvecklingssamarbete

OAJ har utvecklingssamarbetsprojekt som finansieras med ekonomiskt stöd av utrikesministeriet. Våra projekt är i huvudsak i Afrika där hjälpbehovet är störst. Målet är att stärka lärarna fackliga organisationsverksamhet och lärarnas ställning.

OAJ stöder också Martti Ahtisaari -skolan i Namibia.

Vidare deltar OAJ i Fingos verksamhet och i FN-förbundets verksamhet.

FingoFinlands FN-börbund

Dela