• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES

Opetusvelvollisuustyöajassa tai vuosityöajassa olevat opettajat eivät kuulu vuosilomamääräysten tai vuosilomalain piiriin.

Opetusvelvollisuustyöajassa tai vuosityöajassa oleva henkilöstö ei kuulu vuosilomamääräysten tai vuosilomalain piiriin. OVTES:n henkilöstön vuosilomat määräytyvät KVTES:n mukaan.

Tutustu vuosiloman määräytymiseen KVTES:ssä

Poikkeuksena ovat aikuiskoulutuskeskuksen sivutoimisten tuntiopettajat sekä lasten ja nuorten kuvataidekoulujen, kansalaisopistojen ja kansanopistojen tuntiopettajat, joiden vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan.

Lomarahan laskeminen

Lomaraha lasketaan heinäkuun varsinaisesta palkasta. Lomanmääräytymisvuosi alkaa 1.4. ja päättyy 31.3.

Sinulle maksetaan lomaraha elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita. Lomaraha määräytyy palvelusaikasi, palvelusvuosiesi ja 31.3. päättyneen lomanmääräytymisvuoden lomanmääräytymiskuukausien perusteella.

Jos palvelussuhteesi päättyy ennen elokuun palkanmaksun ajankohtaa, lomaraha maksetaan palvelussuhteesi päättyessä. Sivutoimisille tuntiopettajille ei makseta lomarahaa.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on lomanmääräytymisvuoden sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana viranhaltija on ollut virantoimituksessa vähintään 16 kalenteripäivää (korvaa KVTES IV luvun 3 §:n). 

Työssäolopäivien veroisia päiviä ovat luvalliset poissaolopäivät, kuten äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, vuosiloma ja palkallinen sairausloma ynnä muut päivät, jotka on mainittu virka- ja työehtosopimuksessa.

Lomarahasi on kutakin täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohti

  • 6 prosenttia, jos olet ollut kunnassasi välittömästi ja yhtäjaksoisesti 31.3. mennessä palvelussuhteessa vähintään 6 kuukautta ja vuosisidonnaiseen osaan oikeuttavaa palvelusaikaa on vähintään 15 vuotta
  • 5 prosenttia, jos olet ollut kunnassasi välittömästi ja yhtäjaksoisesti 31.3. mennessä palvelussuhteessa vähintään 6 kuukautta ja vuosisidonnaiseen osaan oikeuttavaa palvelusaikaa on vähintään 5 vuotta
  • 4 prosenttia muussa tapauksessa.

Lasten ja nuorten taidekoulussa, kansalaisopistossa sekä kansanopistossa tuntiopettajan lomaraha määräytyy eri tavalla. Olethan yhteydessä omaan luottamusmieheesi.

Et voi vaihtaa lomarahaasi vapaaksi, sillä opettajilla ei ole oikeutta sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.

Opettajien laskennallinen vuosiloma

Opettajilla, joilla ei ole vuosilomaoikeutta, on laskennallinen vuosiloma sairausvakuutuslain päivärahaetuuksien kohdentamiseksi.

Sairauspäiväraha, äitiysraha, vanhempainraha, määräaikainen kuntoutustuki ja kuntoutusraha maksetaan laskennallisen vuosiloman ajan opettajalle riippumatta siitä, onko hän hakenut virkavapaata vai ei.

Laskennallisen vuosiloman pituus määräytyy siten, että lomanmääräytymisvuoden täydet lomanmääräytymiskuukaudet kerrotaan lomarahan prosenttilukua vastaavalla kokonaisluvulla ja jaetaan kahdella. Jos tulokseksi ei tule kokonaislukua, pyöristys tapahtuu ylempään kokonaislukuun.

Laskennallinen vuosiloma alkaa 16.6., ja laskennallisen vuosiloman päiviä ovat kaikki arkipäivät juhannusaattoa lukuun ottamatta.

Määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvaus

OAJ on neuvotellut, että koko lukuvuoden työajan palveluksessa olleelle määräaikaiselle päätoimiselle opettajalle, jolla ei ole oikeutta vuosilomaan, maksetaan palvelussuhteen päättyessä lomapäiväkorvaus. Korvaus vastaa kahden päivän varsinaista palkkaa jokaista palvelussuhteeseen sisältyvää lomanmääräytymiskuukautta kohden.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi edellyttää 16:ta virantoimituspäivää.

Lomapäiväkorvausta vähentävät opettajan palvelussuhteeseen sisältyvät kesäkeskeytyspäivät ja jäljempänä mainitut lomapäivät. Tämän vuoksi et voi saada lomapäiväkorvauksia, jos sinut on palkattu koko lukuvuoden ajaksi 1.8.–31.7.

Lukuvuoden työaikaa (ensimmäisestä vesosta kevätjuhlaan) lyhyemmissä palvelussuhteissa mahdollisten kesäkeskeytyspäivien lisäksi myös syys-, joulu-, urheilu- ja pääsiäisloman arkipäivät (ma-pe) vähentävät lomapäiväkorvausta. Jos sinulla on lukuvuoden aikana useita peräkkäisiä yhtäjaksoisia palvelussuhteita, joiden välillä ei ole yhtään sellaista päivää, jolloin et ole palvelussuhteessa kyseiseen kuntaan, katsotaan palvelussuhteet yhdeksi palvelussuhteeksi lomapäiväkorvausta laskettaessa.

Laske päiväpalkkasi siten, että jaat varsinaisen palkkasi sen kalenterikuukauden päivien lukumäärällä, jonka aikana palvelussuhteesi päättyy.

Lomapäiväkorvaus ei koske toistaiseksi otettuja eli vakinaisia viranhaltijoita. Lomapäiväkorvaus ei koske opettajia, joilla on oikeus vuosilomaan ja jotka ovat oikeutettuja vuosilomamääräysten mukaiseen lomakorvaukseen.

Lomapäiväkorvaus ei koske myöskään sivutoimisia tuntiopettajia.

Vuotta lyhyemmäksi ajaksi palkatulle päätoimiselle opettajalle ja maksetaan palvelussuhteen päättyessä vapaajaksokorvaus.

Maksettavien päivien lukumäärä saadaan kertomalla opettajan palvelussuhteeseen sisältyneiden työpäivien lukumäärä luvulla 0,42. Työpäiviksi lasketaan kaikki arkipäivät (ma-pe), ei kuitenkaan vahvistettuja vapaajaksopäiviä. Näin saaduista maksettavista vapaajaksopäivistä vähennetään vahvistetut palkalliset vapaajaksopäivät (vapaajaksojen kalenteripäivät, ma-su 7 päivää viikossa). Maksettavat päivät ovat opettajan päiväpalkan suuruisia. Päiväpalkka lasketaan jakamalla varsinainen palkka sen kalenterikuukauden päivien lukumäärällä, jonka aikana palvelussuhde päättyy. 

Vuotta lyhyemmäksi ajaksi palkatun opinto-ohjaajan vapaajaksokorvauksessa käytetään kertoimena 0,33.

Jaa