• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityinen sosiaalipalveluala SOSTES

Yksityisessä päiväkodissa työskentelevälle varhaiskasvatuksen opettajalle ja päiväkodin johtajalle kertyy vuosilomaa jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomanmääräytymisvuoden aikana.

Yksityisessä päiväkodissa työskentelevälle työntekijälle kertyy vuosilomaa jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana. Vuosilomapäivien lukumäärä on sidoksissa palvelusvuosien määrään.

Vuosiloman määräytyminen

Kesälomakausi on 2.5.–30.9., ja työnantajasi määrää lomasi ajankohdan. Työnantajan on kuitenkin kuultava henkilöstöä ennen lomien ajankohtien määräämistä.

Kesälomaa on annettava yhtäjaksoisesti vähintään neljä viikkoa. Voit sopia työnantajasi kanssa loman sijoittamisesta muualle kuin kesälomakaudelle.

Työnantajalla on oikeus työn käynnissä pitämiseksi jakaa se osa kesälomasta, joka ylittää 12 vuosilomapäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa. Mahdollisuutta työnantajan yksipuoliseen loman jakamiseen on rajattu siten, että kaikille työntekijöille taataan vähintään kahden viikon yhtäjaksoinen kesäloma. Kesäloman jakaminen voi tulla kyseeseen vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

Voit sopia työnantajasi kanssa kesäloman jakamisesta. Tässäkin tapauksessa voidaan sopia vain kahden viikon yhtäjaksoisen loman ylittävästä osasta.

Mikäli päiväkoti on suljettuna loma-aikaa pidemmän ajan, työnantajasi tulee ensisijaisesti tarjota sinulle muuta työtä. Ellei muuta työtä ole, työnantajasi voi lomauttaa sinut vähintään 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen.

Talvilomat

Myös talvilomat on annettava yhdenjaksoina. Työnantajasi määrää talvilomat ja ne on annettava huhtikuun loppuun mennessä, ellei yhteisesti toisin sovita.

Työnantaja voi määrätä, että vuosilomien ajankohta osuu esimerkiksi päiväkotilaisten loma-ajalle, mutta hän ei voi määrätä, että vuosilomat noudattavat pituudeltaan päiväkodin loma-aikoja, jos työntekijän vuosiloma on päiväkodin loma-aikaa pidempi.

Voit sopia talviloman jakamisesta työnantajasi kanssa. Työnantajasi ei voi määrätä sinua ottamaan palkatonta lomaa, jos päiväkoti on suljettuna esimerkiksi joululoman aikana.

Työnantajan velvollisuus on kertoa vuosittain henkilöstölle työpaikalla noudatettavat yleiset vuosilomaperiaatteet. Työnantajan on myös pidettävä kirjaa eri lomanmääräytymisvuosilta kertyneistä ja pidetyistä lomapäivistä: lakisääteisistä, työehtosopimuksiin perustuvista ja säästövapaan lomapäivistä. Työnantajan tulee pystyä selvittämään nämä päivät eritellen myös jälkikäteen.

Kun työnantajasi on määrännyt vuosilomasi ajankohdan, sinun on saatava siitä ilmoitus viimeistään kuukautta ennen lomasi alkua ja ellei se ole mahdollista, viimeistään kahta viikkoa ennen lomasi alkua.

Kuukauden etukäteisilmoitusaika on tarpeen, jotta voit tehdä lomasuunnitelmasi ajoissa. Kesäloman ajankohdasta ilmoitettaessa kuukauden ilmoittamisaika on aina ehdoton pääsääntö. Kuukauden etukäteisilmoitusajasta voidaan poiketa ainoastaan silloin, kun tosiasialliset syyt näin vaativat. Syiden tulee liittyä työnantajan tuotanto- tai palvelutarjonnan järjestelyihin liittyviin yllättäviin seikkoihin.

Jos kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole mahdollista, loman ajankohdasta saadaan ilmoittaa myöhemminkin, viimeistään kuitenkin kaksi viikkoa ennen loman alkua. Tällöinkin loman ajankohdasta on ilmoitettava heti, kun se on mahdollista. Työnantaja ei saa määrätä lomaa alkavaksi siten, että ilmoitusaika jää kahta viikkoa lyhyemmäksi, ellet ole työnantajan kanssa sopinut näin. Etukäteisilmoitusaika on säädetty nimenomaan työntekijän/viranhaltijan suojaksi, joten työnantaja ei voi ”pakottaa” työntekijää sopimaan huonommin.

Jos työnantaja määrää sinut lomalle noudattamatta laissa määrättyä kahden viikon vähimmäisilmoitusaikaa eikä loman ajankohdasta tässä yhteydessä yhteisesti sovita, työnantajalla ei ole oikeutta vaatia sinua jäämään lomalle. Tällöin työnantajan on siirrettävä kyseistä lomaa niin, että vähintään kahden viikon ilmoitusaika ennen loman alkua täyttyy.

1.4.2022 alkaen ansaittavissa vuosilomissa siirrytään vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6/vk) lomapäivälaskentaan (5/vk), ellei työnantajakohtaisesti päätetä aikaisemmasta voimaantulosta. Tämä ei vielä vaikuta kesäkaudella 2022.

Jos olet määräaikaisessa työsuhteessa, esimiehesi on kerrottava sinulle oikeudestasi lomien siirtämiseen. Voit siirtää nykyisessä työsuhteessasi kertyneet lomat pidettäväksi seuraavan työsuhteesi aikana.

Tee lomien siirtoa koskeva sopimus kirjallisesti.

Vuosilomasi pituus määräytyy täysien lomanmääräytymiskuukausiesi lukumäärän, palvelusvuosiesi ja palvelussuhteesi pituuden mukaan.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden kalenterikuukausi, jonka aikana viranhaltija tai työntekijä on ollut työssä vähintään 35 työtuntia tai 14 työpäivää.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan työntekijä ansaitsee vuosilomaa kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta kaksi ja puoli arkipäivää, jos työsuhde lomanmääräytymisvuoden maaliskuun loppuun mennessä on jatkunut vähintään yhden vuoden. Lyhyemmissä työsuhteissa vuosilomaa kertyy kaksi arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Mikäli työntekijällä on maaliskuun loppuun mennessä palveluslisään oikeuttavaa aikaa vähintään 15 vuotta, työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta kolme arkipäivää lomaa.

Edellä mainitun lisäksi työntekijä ansaitsee vuosittain kolme ylimääräistä vuosilomapäivää, jos hän maaliskuun loppuun mennessä on ollut vähintään 3 vuotta yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa tai hänellä on yhteensä vähintään 10 vuotta palveluslisään oikeuttavaa aikaa.

Vuotuiset lisälomapäivät: Työntekijään sovelletaan kunkin taulukon alinta lisälomapäivät sisältävää riviä, jos hänellä on maaliskuun loppuun mennessä vähintään 3 vuotta palveluslisään oikeuttavaa palvelusaikaa välittömästi jatkuneessa työsuhteessa nykyisellä työnantajalla tai yhteensä vähintään 10 vuotta palveluslisään oikeuttavaa palvelusaikaa.

Edellytyksenä vuotuisille lisälomapäiville on, että työntekijä on ansainnut vuosilomaa lomanmääräytymisvuonna vähintään kuudelta kuukaudelta.

Muutos vuosiloman laskennassa

1.4.2022 alkaen ansaittavissa vuosilomissa siirrytään vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6/vk) lomapäivälaskentaan (5/vk), ellei työnantajakohtaisesti päätetä aikaisemmasta voimaantulosta

Esimerkit:

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2021–31.3.2022 lomat ansaitaan entisen 6/vk arkipäivälaskennan mukaan ja annetaan arkipäivinä 6 arkipäivää/vk lomakaudella 2022 ja sen jälkeisellä talvilomakaudella tai maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvauksena 6/vk laskentasäännön mukaan, ellei työnantajakohtaisesti ole päätetty aikaisemmasta voimaantulosta.

Avaa vuosilomataulukot tästä

Sinulla on oikeus pyytää vuosilomasi tai säästövapaasi siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan kuuden työkyvyttömyyspäivän ylittävältä osalta, jos olet vuosilomasi aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman vuoksi työkyvytön.

Siirto-oikeus koskee työkyvyttömyysajalle sijoittuvia lomapäiviäsi. Mikäli työkyvyttömyysaika ei koske koko vuosilomajaksoasi, olet vuosilomalla työkyvyttömyysajan ulkopuolisen ajan.

Vuosiloman tai säästövapaan siirto edellyttää, että olet pyytänyt sen siirtoa. Työnantajasi pyynnöstä olet myös velvollinen esittämään lääkärintodistuksen tai antamaan muun luotettavan selvityksen työkyvyttömyydestäsi.

Edellä mainitut kuusi omavastuupäivää eivät saa vähentää oikeuttasi neljän viikon vuosilomaan koko lomavuoden aikana.

Sinulla on oikeus vähintään 4 viikon vapaaseen, jos täydeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitsemasi vuosiloma alittaa 4 viikkoa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi. Jos poissaolo edellä mainitusta syystä jatkuu yhdenjaksoisesti yli 12 kuukautta, ei sen ylittävältä ajalta ole oikeutta edellä mainittuun loman. Tämä on uusi määräys, jota sovelletaan 1.4.2019 kertyviin vuosilomiin, eli asiaa tarkastellaan ensimmäisen kerran vasta vuoden 2020 vuosilomien määrässä.

Työkyvyttömyytesi vuoksi siirretty kesäloma tulee antaa lomakauden loppuun eli 30.9. mennessä. Työkyvyttömyytesi vuoksi siirretty talviloma annetaan ennen seuraavan lomakauden alkua eli 30.4. mennessä.

Jos siirretyn loman antaminen ei ole edellä mainitulla tavalla mahdollista, niin siirretty loma on annettava lomakautta seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana, ellei toisin sovita. Loma annetaan kuitenkin viimeistään lomakautta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Voit sopia työnantajasi kanssa 12 vuosilomapäivää ylittävän vuosiloman pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä tai 18 vuosilomapäivää ylittävän osan säästämisestä.

Voit säästää 18 vuosilomapäivää ylittävän osan vuosilomastasi. Sovi asiasta esimiehesi kanssa. Esimiehesi ei voi määrätä osaa lomastasi säästövapaaksi esimerkiksi sen perusteella, ettei vuosilomaa pystytä jostain syystä, kuten lomautusten vuoksi, antamaan. Säästövapaa perustuu aina keskinäiseen sopimukseen.

Säästössä oleva loma annetaan yhteisesti sovittuna ajankohtana aikaisintaan kyseenomaisen vuosiloman lomakautta seuraavan lomakauden jälkeen.

Vuosilomapalkan ja lomarahan laskeminen

Vuosilomapalkan laskeminen

Sinulle maksetaan vuosilomasi ajalta vähintään varsinainen palkkasi. Palkkaasi kuuluvat luontaisedut on annettava vähentämättöminä vuosilomasi aikana. Luontaisedut, jotka eivät ole käytettävissäsi lomasi aikana, korvataan rahana.

Kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka ja lomakorvaus lasketaan
käyttäen jakajana 21 ja kertojana lomapäivien lukumäärää.

Jos työaikaasi sisältyy säännöllisenä työaikana tehtyä sunnuntai-, ilta- tai yötyötä, vuosilomapalkkaasi lasketaan näistä työajoista maksettujen rahakorvausten mukainen lisäys. Lomapalkkaasi korotetaan vastaavalla osuudella, kun työaikakorvaukset ovat lomanmääräytymisvuoden varsinaisesta palkasta.

Sinun tulee saada kuitenkin koko kuukauden kestävältä vuosiloma-ajalta vähintään normaalin kuukausipalkkasi mukainen palkka. Yhteenlasketun kuukausipalkan pitää olla jopa korkeampi, kun sinulle maksetut työaikakorvaukset on otettu huomioon.

Yli kuuden lomapäivän palkka on maksettava ennen loman alkamista. Tätä lyhyemmissä lomissa lomapalkka maksetaan tavanomaisena palkkapäivänä.

Lomarahan laskeminen

Sinulle maksetaan lomarahaa 50 prosenttia vuosilomapalkastasi.

Lomaraha lasketaan kesäkuun säännöllisen kuukausipalkan perusteella. Kuukausipalkkaan tehdään vuotuisten työaikakorvausten mukainen korotus.

Lomarahasi maksetaan sinulle heinäkuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti ole toisin sovittu.

Sijaisen lomat ja lomakorvaukset

Vuosilomamääräysten piirissä olevalle sijaiselle kertyy vuosilomaa lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Vuosilomapäiviesi lukumäärä on sidoksissa palvelusvuosiesi määrään ja sijaisuusaikasi pituuteen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan työntekijä ansaitsee vuosilomaa kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta kaksi ja puoli arkipäivää, jos työsuhde lomanmääräytymisvuoden maaliskuun loppuun mennessä on jatkunut vähintään yhden vuoden. Lyhyemmissä työsuhteissa vuosilomaa kertyy kaksi arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Lomarahaa kertyy myös sijaisuuksien aikana siten, että se on 50 prosenttia loma-ajan palkasta tai lomakorvauksesta.

Vuosilomamääräysten mukaan vain 12 päivää ylittävä loman osa voidaan sopia jaettavaksi osiin.

Jos olet uusi sijainen, vuosilomasi annetaan työehtosopimuksen mukaisesti työnantajasi määräämänä ajankohtana, ellet ole sopinut toisin työnantajasi kanssa.

Voitte sopia yhteisesti, että lomasi annetaan ajanjaksolla, joka alkaa 1.1. ja päättyy seuraavana vuonna 30.4. mennessä. Vuosiloma, jonka olet ansainnut kuluvalla lomanmääräytymiskaudella, voidaan siis sopia pidettäväksi vasta 1.1. alkaen. Jos sinut on palkattu elokuussa, sinulle ei voida näin ollen myöntää vuosilomaa ennen vuodenvaihdetta, jos sijaisuus kestää kesään asti.

Jos työsuhteesi päättyy ennen kuin sinulla on mahdollisuus pitää lomaa kesälomakautena eli 2.5.–31.9, voit sopia työnantajasi kanssa, että työsuhteesi päättymiseen mennessä ansaitsemasi vuosiloma annetaan työsuhteesi aikana.

Esimerkki: Jos työsuhteesi on alkanut elokuun alussa ja päättyy maaliskuussa, työsuhteesi aikana ansaitsemasi vuosiloma voidaan antaa ennen vuodenvaihdetta.

Sinulla on oikeus saada lomakorvaus pitämättömiltä vuosilomapäiviltäsi. Lomakorvaus voidaan maksaa myös tilanteissa, joissa työkyvyttömyyden vuoksi siirrettyä lomaa ei pystytä pitämään sopimuksen määräämien aikojen puitteissa.

Lomakorvaus lasketaan jakamalla varsinainen palkka luvulla 25 ja kertomalla se pitämättömien vuosilomapäivien lukumäärällä. Lomakorvaukseen lasketaan mukaan myös mahdollinen työaikakorvauksista tuleva vuosilomapalkan lisäys.

Työsuhteen aikana kertynyt lomaraha maksetaan työsuhteen päättyessä maksettavaan lomakorvaukseen, mikäli työsuhde on kestänyt vähintään neljä kuukautta.

Jaa