• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Opetusvelvollisuustyöajassa tai vuosityöajassa olevat opettajat eivät kuulu vuosilomamääräysten tai vuosilomalain piiriin.

Opetusvelvollisuustyöajassa tai vuosityöajassa oleva henkilöstö ei kuulu vuosilomamääräysten tai vuosilomalain piiriin.

Vuosilomamääräysten piirissä olevalle rehtorille, opettajalle ja varhaiskasvatuksen opettajalle, erityisopettajalle ja päiväkodin johtajalle kertyy vuosilomaa jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana. Vuosilomapäivien lukumäärä on sidoksissa palvelusvuosien määrään.

Vuosiloman määräytyminen

Kesälomakausi on 2.5.–30.9., ja työnantajasi määrää lomasi ajankohdan. Työnantajan on kuitenkin kuultava henkilöstöä ennen lomien ajankohtien määräämistä.

Kesälomaa on annettava yhtäjaksoisesti vähintään neljä viikkoa. Voit sopia työnantajasi kanssa loman sijoittamisesta muualle kuin kesälomakaudelle.

Myös talvilomat on annettava yhdenjaksoisina. Työnantaja määrää talvilomat ja ne on annettava huhtikuun loppuun mennessä, ellei yhteisesti toisin sovita.

Työnantajan velvollisuus on kertoa vuosittain henkilöstölle työpaikalla noudatettavat yleiset vuosilomaperiaatteet, kuten esimerkiksi lomien porrastus lomakauden eri kuukausille tai vuorotteluperiaate lomien sijoittelussa.

Kun työnantajasi on määrännyt vuosilomasi ajankohdan, sinun on saatava siitä ilmoitus viimeistään kuukautta ennen lomasi alkua ja ellei se ole mahdollista, viimeistään kahta viikkoa ennen lomasi alkua.

Kuukauden etukäteisilmoitusaika on tarpeen, jotta voit tehdä lomasuunnitelmasi ajoissa. Kesäloman ajankohdasta ilmoitettaessa kuukauden ilmoittamisaika on aina ehdoton pääsääntö. Kuukauden etukäteisilmoitusajasta voidaan poiketa ainoastaan silloin, kun tosiasialliset syyt näin vaativat. Syiden tulee liittyä työnantajan tuotanto- tai palvelutarjonnan järjestelyihin liittyviin yllättäviin seikkoihin.

Jos kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole mahdollista, loman ajankohdasta saadaan ilmoittaa myöhemminkin, viimeistään kuitenkin kaksi viikkoa ennen loman alkua. Tällöinkin loman ajankohdasta on ilmoitettava heti, kun se on mahdollista. Työnantaja ei saa määrätä lomaa alkavaksi siten, että ilmoitusaika jää kahta viikkoa lyhyemmäksi, ellet ole työnantajan kanssa sopinut näin. Etukäteisilmoitusaika on säädetty nimenomaan työntekijän/viranhaltijan suojaksi, joten työnantaja ei voi ”pakottaa” työntekijää sopimaan huonommin.

Jos työnantaja määrää sinut lomalle noudattamatta laissa määrättyä kahden viikon vähimmäisilmoitusaikaa eikä loman ajankohdasta tässä yhteydessä yhteisesti sovita, työnantajalla ei ole oikeutta vaatia sinua jäämään lomalle. Tällöin työnantajan on siirrettävä kyseistä lomaa niin, että vähintään kahden viikon ilmoitusaika ennen loman alkua täyttyy.

Jos olet määräaikaisessa palvelussuhteessa, esimiehesi on kerrottava sinulle oikeudestasi lomien siirtämiseen. Voit siirtää nykyisessä palvelussuhteessasi kertyneet lomat pidettäväksi seuraavan palvelussuhteesi aikana.

Tee lomien siirtoa koskeva sopimus kirjallisesti.

Vuosilomasi pituus määräytyy täysien lomanmääräytymiskuukausiesi lukumäärän, palvelusvuosiesi ja palvelussuhteesi pituuden mukaan.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden kalenterikuukausi, jonka aikana viranhaltija tai työntekijä on ollut työssä vähintään 35 työtuntia tai 14 työpäivää ja jonka aikana palvelussuhde on kestänyt vähintään 16 kalenteripäivää.

Sinulla on oikeus 20 vuosilomapäivään, jos täydeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitsemasi vuosiloma alittaa 20 vuosilomapäivää sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi. Jos poissaolo edellä mainitusta syystä jatkuu yhdenjaksoisesti yli 12 kuukautta, ei sen ylittävältä ajalta ole oikeutta edellä mainittuun loman. Tämä on uusi määräys, jota sovelletaan 1.4.2019 kertyviin vuosilomiin, eli asiaa tarkastellaan ensimmäisen kerran vasta vuoden 2020 vuosilomien määrässä.

Tutustu vuosilomataulukkoon (PDF)

Sinulla on oikeus pyytää vuosilomasi tai säästövapaasi siirtämistä sairauden, synnytyksen tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästäsi lukien. Siirto-oikeus on samanlainen riippumatta siitä, alkaako työkyvyttömyytesi ennen lomaa vai sen aikana.

Siirto-oikeus koskee työkyvyttömyysajalle sijoittuvia lomapäiviäsi. Mikäli työkyvyttömyysaika ei koske koko vuosilomajaksoasi, olet vuosilomalla työkyvyttömyysajan ulkopuolisen ajan.

Vuosiloman tai säästövapaan siirto edellyttää, että olet pyytänyt sen siirtoa. Lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen esittäminen katsotaan siirtämistä koskevaksi pyynnöksi.

Työkyvyttömyytesi vuoksi siirretty kesäloma tulee antaa lomakauden loppuun eli 30.9. mennessä. Työkyvyttömyytesi vuoksi siirretty talviloma annetaan ennen seuraavan lomakauden alkua eli 30.4. mennessä.

Jos siirretyn loman antaminen ei ole edellä mainitulla tavalla mahdollista, niin siirretty loma on annettava lomakautta seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana, ellei toisin sovita. Loma annetaan kuitenkin viimeistään lomakautta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Voit sopia työnantajasi kanssa 10 vuosilomapäivää ylittävän vuosiloman pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä tai 15 vuosilomapäivää ylittävän osan säästämisestä.

Voit säästää 15 vuosilomapäivää ylittävän osan vuosilomastasi. Sovi asiasta esimiehesi kanssa. Esimiehesi ei voi yksipuolisesti määrätä osaa lomastasi säästövapaaksi esimerkiksi sen perusteella, ettei vuosilomaa pystytä jostain syystä, kuten lomautusten vuoksi, antamaan. Säästövapaa perustuu aina keskinäiseen sopimukseen.

Säästössä oleva loma annetaan yhteisesti sovittuna ajankohtana aikaisintaan kyseenomaisen vuosiloman lomakautta seuraavan lomakauden jälkeen.

Vuosilomapalkan ja lomarahan laskeminen

Vuosilomapalkan laskeminen

Sinulle maksetaan vuosilomasi tai säästövapaasi ajalta varsinainen kuukausipalkkasi.

Vuosilomapalkkasi määräytyy lomallelähtöhetken eli ensimmäisen vuosilomapäiväsi varsinaisen palkan perusteella.

Jos työaikaasi sisältyy säännöllisenä työaikana tehtyä sunnuntai-, ilta- tai yötyötä, vuosilomapalkkaasi lasketaan näistä työajoista maksettujen rahakorvausten mukainen lisäys.

Vuosilomapalkka ja säästövapaan palkka maksetaan tavanomaisena palkanmaksupäivänä. Vuosilomapalkka voidaan pyynnöstäsi maksaa ennen lomasi alkamista.

Lomarahan laskeminen

Ansaitset jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on

  • 6 prosenttia, jos olet ollut omassa kunnassa välittömästi ja yhtäjaksoisesti 31.3. mennessä palvelussuhteessa vähintään 6 kuukautta ja vuosisidonnaiseen osaan oikeuttavaa palvelusaikaa on vähintään 15 vuotta
  • 5 prosenttia, jos olet ollut omassa kunnassa välittömästi ja yhtäjaksoisesti 31.3. mennessä palvelussuhteessa vähintään 6 kuukautta ja vuosisidonnaiseen osaan oikeuttavaa palvelusaikaa on vähintään 5 vuotta
  • 5 prosenttia, jos olet ollut omassa kunnassa palvelussuhteessa 31.3. mennessä yhtäjaksoisesti vähintään vuoden
  • 4 prosenttia muussa tapauksessa.

Lomaraha saadaan, kun varsinainen palkka kerrotaan lomanmääräytymiskuukausien lukumäärällä ja palvelusvuosista riippuvalla kertoimella.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on lomanmääräytymisvuoden sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana olet työskennellyt vähintään 35 työtuntia tai 14 työpäivää vähintään 16 kalenteripäivän aikana.

Työssäolopäivien veroisia päiviä ovat luvalliset poissaolopäivät, kuten äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, vuosiloma ja palkallinen sairausloma ynnä muut päivät, jotka on mainittu virka- ja työehtosopimuksessa.

Lomaraha lasketaan heinäkuun varsinaisesta palkasta. Laskentaperusteena on heinäkuun tosiasiallinen palkka.

Jos sinulla heinäkuun aikana on palkattomia virkavapaus- tai työlomapäiviä tai osapalkkaista sairauslomaa, lomarahasi lasketaan sen varsinaisen kuukausipalkan mukaan, jonka olisit saanut koko heinäkuun työssäolosta.

Lomarahasi maksetaan sinulle elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti ole toisin sovittu.

Työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat kirjallisesti tai sähköisesti sopia keskenään siitä, että lomaraha tai osa siitä annetaan vastaavana vapaana. Työnantajan tulee selvittää työntekijöille/viranhaltijoille lomarahavapaasta sopimisesta työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet ja lomarahan vaihtamista koskevat ehdot.

Lomarahavapaa annetaan työnantajan ja työntekijän/viranhaltijan sopimana ajankohtana. On hyvä huomioida, että työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta määritellä ajankohtaa lomarahavapaan pitämiseksi, vaan siitä täytyy sopia työnantajan kanssa.

Lomarahavapaa annetaan viimeistään lomavuotta seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi vasta sen ansaintaa koskevan lomanmääräytymisvuoden päätyttyä.

Esimerkki: Lomanmääräytymisvuonna 1.4.2021–31.3.2022 ansaittu lomarahavapaa annetaan ennen 2.5.2023.

Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus siirtää lomarahavapaata työkyvyttömyyden perusteella samoin kuin vuosilomaa.

Mikäli säännöllinen työaikasi ja palkkasi ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana tai lomanmääräytymisvuoden päätyttyä ennen vuosilomasi alkamista, vuosilomapalkkasi määräytyy päättyneen lomanmääräytymisvuoden keskimääräisen työaikasi perusteella.

Esimerkki: Olet työskennellyt päättyneen lomanmääräytymisvuoden aikana 6 kk täysiaikaisena ja 6 kk 50-prosenttisella työajalla. Keskimääräinen työaikasi on näin ollen ollut (6 x 100 % + 6 x 50 %) / 12 = 75 %.

Vuosilomapalkkasi lasketaan lomallelähtöhetken täydestä kuukausipalkastasi kertomalla se keskimääräisellä työaikaprosentillasi riippumatta siitä, mikä työaikaprosenttisi on lomallelähtöhetkellä.

Esimerkki: Täysi kuukausipalkkasi lomallelähtöhetkellä on 2 500 euroa. Vuosiloma-ajan palkkasi lasketaan 1 875 euron kuukausipalkan perusteella (75 % x 2 500 e = 1 875 e).

Jos työaikasi ja palkkasi muuttuvat vasta lomanmääräytymisvuoden päätyttyä, loma-ajan palkkasi lasketaan päättyneen lomanmääräytymisvuoden työaikasi perusteella.

Esimerkki: Siirryt osittaiselle hoitovapaalle elokuussa. Tällöin tuleva talviloma-ajan palkkasi määräytyy lomallelähtöhetkellä maksettavan täyden kuukausipalkkasi mukaan. Loma-ajan palkkasi lasketaan keskimääräisen työaikaprosenttisi perusteella vasta seuraavalla lomakaudella annettavalla lomalla.

Sinulla on oikeus saada palvelussuhteen päättyessä lomakorvaus pitämättömiltä vuosilomapäiviltä. Lomakorvaus lasketaan jakamalla varsinainen palkka luvulla 20,83 ja kertomalla se pitämättömien vuosilomapäivien lukumäärällä. Lomakorvaukseen lasketaan mukaan myös mahdollinen työaikakorvauksista tuleva vuosilomapalkan lisäys.

Jos vuosilomapalkkasi on määräytynyt työajassasi ja palkassasi tapahtuneiden muutosten perusteella keskimääräisenä palkkana ja palvelussuhteesi päättyy siten, että osa tällaista lomaa on pitämättä, maksetaan sinulle lomakorvaus tältä osin keskimääräisen työaikaprosenttisi perusteella lasketusta kuukausipalkastasi.

Sijaisen lomat ja lomakorvaukset

Vuosilomamääräysten piirissä olevalle sijaiselle kertyy vuosilomaa lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Vuosilomapäiviesi lukumäärä on sidoksissa palvelusvuosiesi määrään ja sijaisuusaikasi pituuteen.

Vuosilomamääräysten mukaan vain 10 päivää ylittävä loman osa voidaan sopia jaettavaksi osiin.

Jos olet uusi sijainen, vuosilomasi annetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti työnantajasi määräämänä ajankohtana, ellet ole sopinut toisin työnantajasi kanssa.

Voitte sopia yhteisesti, että lomasi annetaan ajanjaksolla, joka alkaa 1.1. ja päättyy seuraavana vuonna 30.4. mennessä. Vuosiloma, jonka olet ansainnut kuluvalla lomanmääräytymiskaudella, voidaan siis sopia pidettäväksi vasta 1.1. alkaen. Jos sinut on palkattu elokuussa, sinulle ei voida näin ollen myöntää vuosilomaa ennen vuodenvaihdetta, jos sijaisuutesi kestää kesään asti.

Jos palvelussuhteesi päättyy ennen kuin sinulla on mahdollisuus pitää lomaa kesälomakautena eli 2.5.–31.9, voit sopia työnantajasi kanssa, että palvelussuhteesi päättymiseen mennessä ansaitsemasi vuosiloma annetaan palvelussuhteesi aikana.

Esimerkki: Jos palvelussuhteesi on alkanut elokuun alussa ja päättyy maaliskuussa, palvelussuhteesi aikana ansaitsemasi vuosiloma voidaan antaa ennen vuodenvaihdetta.

Sinulla on oikeus saada lomakorvaus pitämättömiltä vuosilomapäiviltäsi. Lomakorvaus voidaan maksaa myös tilanteissa, joissa työkyvyttömyyden vuoksi siirrettyä lomaa ei pystytä pitämään sopimuksen määräämien aikojen puitteissa.

Lomakorvaus lasketaan jakamalla varsinainen palkka luvulla 20,83 ja kertomalla se pitämättömien vuosilomapäivien lukumäärällä. Lomakorvaukseen lasketaan mukaan myös mahdollinen työaikakorvauksista tuleva vuosilomapalkan lisäys.

Jaa