• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityinen opetusala Sivista

Opetusvelvollisuustyöajassa tai vuosityöajassa oleva henkilöstö ei kuulu vuosilomamääräysten tai vuosilomalain piiriin.

Vuosilomamääräysten piirissä olevalle rehtorille, opettajalle ja varhaiskasvatuksen opettajalle kertyy vuosilomaa jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana. Vuosilomapäivien lukumäärä on sidoksissa palvelusvuosien määrään.

Mitkä ovat lomapäiviä?

Lomapäiviä ovat arkipäivät ma–pe. Lauantaita, sunnuntaita, kirkollista juhlapäivää, jouluaattoa, juhannusaattoa, itsenäisyyspäivää ja vapunpäivää ei lueta mukaan vuosilomapäiviin.

Pitämättömiä vuosilomapäiviä voidaan maksaa vuosilomakorvauksena. Vuosilomakorvaus on lomapäivää kohti 1/21 kuukausipalkasta. Vuosilomakorvausta maksetaan työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomista.

Vuosiloman määräytyminen

Kesälomakausi on 2.5.–30.9., ja työnantajasi määrää lomasi ajankohdan. Kesälomakaudella on yleensä neljä viikkoa lakisääteistä vuosilomaa.

Talvilomakausi on 1.10.–30.4., ja työnantajasi määrää lomasi ajankohdan. Talvilomakaudella on lakisääteistä vuosilomaa yleensä vähintään yksi viikko.

Työnantajan on kuultava henkilöstöä ennen lomien ajankohtien määräämistä.

Vuosilomasi pituus määräytyy täysien lomanmääräytymiskuukausiesi lukumäärän, palvelusvuosiesi ja työsuhteesi pituuden mukaan.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä on ollut työssä vähintään 14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää.

Tutustu vuosilomataulukkoon (PDF)

Sinulla on oikeus siirtää vuosilomaasi tai säästövapaatasi sairauden, synnytyksen tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästäsi lukien. Siirto-oikeus on samanlainen riippumatta siitä, alkaako työkyvyttömyytesi ennen lomaa vai sen aikana.

Vuosiloman tai säästövapaan siirto edellyttää, että olet pyytänyt viipymättä sen siirtoa. Lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen esittäminen katsotaan siirtämistä koskevaksi pyynnöksi.

Lomarahan laskeminen

Jos työskentelet kuukausipalkkaisena, ansaitset jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on

  • 6 prosenttia, jos olet ollut välittömästi ja yhtäjaksoisesti 31.3. mennessä työsuhteessa vähintään vuoden ja kokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa on vähintään 15 vuotta
  • 5 prosenttia, jos olet ollut välittömästi ja yhtäjaksoisesti 31.3. mennessä työsuhteessa vähintään vuoden
  • 4 prosenttia, jos olet ollut välittömästi ja yhtäjaksoisesti 31.3. mennessä työsuhteessa alle vuoden.

Lomaraha saadaan, kun maksukautta edeltävän kuukauden kuukausipalkka kerrotaan täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärällä.

Muissa palkkausmuodoissa työtekijän lomaraha on 50 prosenttia hänen vuosilomapalkastaan. Asiasta on tarkennuksia työehtosopimuksissa, joten olethan yhteydessä omaan luottamusmieheesi.

Lomarahasi maksetaan sinulle heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.

Opettajien laskennallinen vuosiloma

Opetusvelvollisuustyöajassa olevalla opettajalla ja päätoimisella tuntiopettajalla on laskennallinen vuosiloma sairausvakuutuslain päivärahaetuuksien kohdentamiseksi. Sairauspäiväraha, äitiysraha, vanhempainraha, määräaikainen kuntoutustuki ja kuntoutusraha maksetaan laskennallisen vuosiloman ajan opettajalle riippumatta siitä, onko hän hakenut työvapaata vai ei.

Vuosityöajassa olevien kansanopistojen, urheiluopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä vuosityöaikaan siirtyneiden ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön kohdalla on sairausvakuutuslain päivärahan kohdentamisesta erillinen määräys. Opettajalla on oikeus edellä kuvattuihin päivärahoihin kesävapaajakson alusta 30 ensimmäiseltä arkipäivältä.

Laskennallisen vuosiloman pituus määräytyy siten, että lomanmääräytymisvuoden täydet lomanmääräytymiskuukaudet kerrotaan lomarahan prosenttilukua vastaavalla kokonaisluvulla ja jaetaan kahdella. Jos tulokseksi ei tule kokonaislukua, pyöristys tapahtuu ylempään kokonaislukuun.

Laskennallinen vuosiloma alkaa 16.6., ja laskennallisen vuosiloman päiviä ovat kaikki arkipäivät (ma–la) juhannusaattoa lukuun ottamatta.

Määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvaus

Koko lukuvuoden työajan palveluksessa olleelle määräaikaiselle päätoimiselle opettajalle, jolla ei ole oikeutta vuosilomaan, maksetaan työsuhteen päättyessä lomapäiväkorvauksena kahden päivän varsinainen palkka jokaista työsuhteeseen sisältyvää lomanmääräytymiskuukautta kohden.

Vuosityöajassa olevissa oppilaitoksissa on vastaavasti määräaikaisen opettajan vapaajaksokorvaus.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi edellyttää 14:ää työpäivää.

Lomapäiväkorvausta vähentävät työsuhteeseen sisältyvät kesäkeskeytyspäivät.

Päiväpalkka lasketaan jakamalla varsinainen palkka sen kalenterikuukauden päivien lukumäärällä, jonka aikana työsuhde päättyy.

Määräaikaisen lomapäiväkorvaus koskee myös päätoimista tuntiopettajaa – ei sivutoimista.

Lomapäiväkorvaus ei koske toistaiseksi otettuja eli vakinaisia toimenhaltijoita eikä opettajia, joilla on oikeus vuosilomaan ja jotka ovat oikeutettuja vuosilomamääräysten mukaiseen lomakorvaukseen.

Määräaikaiselle opettajalle kuuluvat samat palkalliset vapaajaksot kuin toistaiseksi tehtävissä olevillakin on. Jos vapaajaksoja ei työsuhteen aikana toteudu riittävästi, opettajalla on oikeus vapaajaksokorvaukseen. Korvauksen suuruus on 26 % työsuhteen työssäoloajalta maksetuista palkoista pois lukien toteutuneiden vapaajaksojen palkan osuus.

Määräaikaiselle opettajalle kuuluvat samat palkalliset vapaajaksot kuin toistaiseksi tehtävissä olevillakin on. Lukuvuotta lyhyemmäksi ajaksi otetulle opettajalle maksetaan kesävapaajaksokorvauksena jokaista palvelussuhteen työpäivää kohden korvaus, joka on 0,18 kertaa päiväpalkka. Jos työsuhteeseen sisältyy kesävapaajaksoja, ne vähennetään korvaukseen oikeuttavista päivistä.

Jaa