• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yliopisto ja harjoittelukoulu Sivista

Yliopistojen kokonaistyöajassa oleva opetus- ja tutkimushenkilöstö ja harjoittelukoulujen opettajat eivät ole vuosilomamääräysten piirissä muutoin kuin lomarahan osalta.

Yliopistojen kokonaistyöajassa oleva opetus- ja tutkimushenkilöstö tai harjoittelukoulujen opetushenkilöstö eivät ole vuosilomamääräysten piirissä muutoin kuin lomarahan osalta.

Vuosilomaa koskevat määräykset tai vuosilomalain määräykset eivät miltään osin koske harjoittelukoulujen sivutoimisia tuntiopettajia.

Yliopistojen kokonaistyöajassa olevat opettajat eivät merkitse loma-ajan poissaoloja työajanseurantaan eivätkä lomalistoihin.

Voit keskustella työkavereidesi tai esimiehesi kanssa siitä, milloin olet matkoilla tai poissa työpaikalta.

Työnantajallasi ei kuitenkaan ole oikeutta valvoa sitä, milloin olet opetuksen kesäkeskeytyksen aikana poissa työpaikalta. Työnantajallasi ei myöskään ole oikeutta edellyttää säännöllistä työpaikalla olemista.

Loma-aikojen ilmoittaminen voisi johtaa siihen, että muuna aikana kuin ilmoitettuna loma-aikana edellytetään työpaikalla olemista riippumatta siitä, onko vuosittainen työaika 1 612 tuntia jo täyttynyt.

Laskennallinen vuosiloma

Opettajilla, joilla ei ole vuosilomaoikeutta, on laskennallinen vuosiloma sairausvakuutuslain sairauspäivärahaetuuksien kohdentamiseksi.

Sellaisen henkilöstön osalta, jolla ei ole oikeutta vuosilomaan, oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen sairauspäivärahaan ei siirry työnantajalle niin sanotun laskennallisen vuosiloman ajalta. Muuna aikana, kun harjoittelukouluissa opetustyö on lomien aikana keskeytynyt, päiväraha tai edellä tarkoitettu korvaus suoritetaan työantajalle, jos työntekijä on ollut oikeutettu päivärahaan tai muuhun korvaukseen, mutta työntekijä ei ole hakenut työkyvyttömyyden takia vapaata.

Laskennallisen vuosiloman pituus määräytyy opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaikajärjestelmän piirissä olevalle henkilölle sekä harjoittelukoulujen opettajille kuin kyseinen henkilö saisi vuosilomaa yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaisesti.

Laskennallinen vuosiloma alkaa 16.6., ja laskennallisen vuosiloman päiviä ovat kaikki arkipäivät juhannusaattoa lukuun ottamatta.

Lomarahat

Lomaraha määräytyy sen tehtävän palkan mukaan, jossa olet kesäkuussa.

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4.–31.3. välinen aika.

Lomarahan laskeminen

Jos työskentelet kuukausipalkkaisena, lomarahasi suuruus on

  • 6 prosenttia, jos sinulla on lomakauden loppuun (31.5.) mennessä vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa vähintään 15 vuotta
  • 5 prosenttia, jos olet ollut saman työnantajan, muun suomalaisen yliopiston, yliopistoon verrattavan tutkimuslaitoksen tai yliopistosairaalan palveluksessa 31.3. mennessä vähintään vuoden
  • 4 prosenttia, jos olet ollut saman työnantajan tai muun yliopiston palveluksessa 31.3. mennessä alle vuoden.

Lomaraha saadaan, kun maksukautta edeltävän kuukauden kuukausipalkka kerrotaan täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärällä.

Harjoittelukoulun päätoimisella tuntiopettajalla on oikeus enintään asianomaisen tehtävän opetusvelvollisuutta vastaavan tuntimäärän mukaan laskettavaan lomarahaan samojen perusteiden mukaan kuin kokoaikaisen opettajan tehtävässä olevan.

Lomarahasi maksetaan sinulle heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.

Sijaisen lomat ja lomapäiväkorvaukset

Vuosilomamääräysten piirissä olevalle sijaiselle kertyy vuosilomaa lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Vuosilomapäiviesi lukumäärä on sidoksissa palvelusvuosiesi määrään ja sijaisuusaikasi pituuteen.

Vuosilomamääräysten mukaan vain 10 päivää ylittävä loman osa voidaan sopia jaettavaksi osiin.

Jos olet uusi sijainen, vuosilomasi annetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti työnantajasi määräämänä ajankohtana, ellet ole sopinut toisin työnantajasi kanssa.

Voitte sopia yhteisesti, että lomasi annetaan ajanjaksolla, joka alkaa 1.1. ja päättyy seuraavana vuonna 30.4. mennessä. Vuosiloma, jonka olet ansainnut kuluvalla lomanmääräytymiskaudella, voidaan siis sopia pidettäväksi vasta 1.1. alkaen. Jos sinut on palkattu elokuussa, sinulle ei voida näin ollen myöntää vuosilomaa ennen vuodenvaihdetta.

Jos palvelussuhteesi päättyy ennen kuin sinulla on mahdollisuus pitää lomaa kesälomakautena eli 2.5.–31.9, voit sopia työnantajasi kanssa, että palvelussuhteesi päättymiseen mennessä ansaitsemasi vuosiloma annetaan palvelussuhteesi aikana.

Esimerkki: Jos palvelussuhteesi on alkanut elokuun alussa ja päättyy maaliskuussa, palvelussuhteesi aikana ansaitsemasi vuosiloma voidaan antaa ennen vuodenvaihdetta.

Sinulla on oikeus saada lomakorvaus pitämättömiltä vuosilomapäiviltäsi. Lomakorvaus voidaan maksaa myös tilanteissa, joissa työkyvyttömyyden vuoksi siirrettyä lomaa ei pystytä pitämään sopimuksen määräämien aikojen puitteissa.

Lomakorvaus lasketaan jakamalla varsinainen palkka luvulla 20,83 ja kertomalla se pitämättömien vuosilomapäivien lukumäärällä. Lomakorvaukseen lasketaan mukaan myös mahdollinen työaikakorvauksista tuleva vuosilomapalkan lisäys.

Jaa