• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Erikseen määrättävät tehtävät

Opettajan tehtävänä on opettaa. Mikäli sinulle määrätään muita tehtäviä, tulee sinun saada korvaus tekemistäsi tehtävistä.

Opettajan työ on opettaa. Tähän tehtävään kuuluu myös opetuksen ennakkosuunnittelu ja arviointi. Opettajan tavanomaisiin tehtäviin voi kuulua myös oppilaiden valvontaa tai yhteydenpitoa koteihin ja mahdollisesti myös viranomaisiin.

Jos opettajan odotetaan osallistuvan muihin tehtäviin, on erikseen sovittava paikallisista menettelytavoista.

Usein opettajia pyydetään luennoimaan erilaisiin tilaisuuksiin. Luennointi ei yleensä kuulu opettajan normaaleihin työtehtäviin, joten luennointi perustuu opettajan vapaaehtoisuuteen.

Voit arvioida luennoinneista pyydettävää palkkiota Akavan palkkiosuositusten perusteella.

Harjoittelun ohjaus ei pääsääntöisesti kuulu opettajan työ- tai virkavelvollisuuksiin. Harjoittelun ohjauksen korvaamisesta opettajille on sovittava paikallisesti erikseen, sillä keskustason virka- ja työehtosopimuksissa ei ole opetusharjoittelun korvauksista koskevia sopimusmääräyksiä. Otathan yhteyttä paikallisyhdistykseesi.

Harjoittelun ohjaus voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun paikallis- tai alueyhdistys on neuvotellut korvausperusteet ja korvauksen tason suoraan asianomaisen yliopiston tai oppilaitoksen kanssa. Sopimuksessa on huomioitava tilanteet, joissa kenttäharjoittelu toteutetaan muulla paikkakunnalla kuin missä opetusharjoittelusta vastaava yliopisto tai oppilaitos sijaitsee.

Kuinka suuri harjoittelukorvaus on?

Korvausperusteen tulee kenttäharjoittelun ohjauksessa olla vähintään harjoittelukoulun opettajan ylituntipalkkion suuruinen. Mikäli on kyse muusta harjoittelusta, korvausperusteen tulee olla vähintään opettajan oman ylituntipalkkion tai yksinkertaisen tuntipalkan suuruinen, mikäli opettaja ei ole ylituntipalkkiojärjestelmässä.

Kunkin harjoitusjakson kohdalla määritellään erikseen siihen sisältyvä ohjaustyön määrä. Työn määrä vaihtelee harjoittelijan pitämien oppituntien ja harjoittelukohtaisen kertoimen mukaisesti. Lisäksi harjoittelun yhteydessä on määritelty niin sanottu muun ohjauksen määrä. Ohjaustyöstä maksettava korvaus saadaan kertomalla tuntimäärä tuntipalkkiolla. Mikäli opiskelijoita on useampia, kertautuu korvaus harjoittelijoiden lukumäärällä.  

Tavoitteena on korvausperusteiden läpinäkyvyys ja se, että opettaja tietää tarkoin, kuinka paljon työtä hänen odotetaan tekevän. Lisäksi tavoitteena on, että kaikesta tehdystä työstä maksetaan korvaus.


Virka- tai työmatkan määrittely kunnallisessa oppilaitoksessa

Virka- tai työmatka on kunnan/kuntayhtymän määräykseen perustuva matka, joka ei kuuluu tavanomaisiin virantoimitus- tai työtehtäviin. Virka- tai työmatka perustuu esimiesasemassa olevan viranhaltijan tai toimielimen antamaan matkamääräykseen.

Virka- tai työmatkat edellyttävät matkustamista virka- tai työpaikan ulkopuolelle.

Virantoimitusmatka on viranhaltijan tai työntekijän tavanomaiseen työn liittyvä matka. Virantoimitusmatkassa matkustaminen liittyy virka- tai työtehtäviin, ja matkustaminen on tavanomaista, päivittäistä, viikoittaista tai muutoin toistuvaa.

Matka tapahtuu tavallisesti työpisteestä toiseen tai määrätystä lähtöpaikasta toiseen ja takaisin.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan matkaan käytettyä aikaa ei pääsääntöisesti lueta työaikaan. Kulkeminen työnantajan määräämästä lähtöpaikasta virka- tai työtehtävien suorituspaikkaan ja sieltä takaisin kuitenkin luetaan työaikaan.

Soveltamisohjeen mukaan virantoimitusmatkoilla matkustaminen työpisteestä toiseen työpäivän kuluessa luetaan työajaksi edellyttäen, että matkustetaan kustannuksiltaan edullisimmalla tavalla suorinta ja nopeinta reittiä.

Kulkemista asunnosta varsinaiselle työpaikalle ja sieltä takaisin ei lueta työajaksi, eikä kyseinen matka kuulu matkakustannusten korvauksen piiriin. Mikäli työtehtävien tekemiseksi matkustetaan muualle kuin pysyväisluonteiseen toimipaikkaan sinne suoraa kotoa kulkemalla, korvataan mahdollinen matkakustannusten erotus. Samaa periaatetta voidaan soveltaa myös työajan laskemisessa, kun virantoimitusmatkan kustannuksiltaan edullisin, suorin ja nopein reitti merkitsee suoraan kotoa lähtemistä.

Työajan palkkausperusteet ovat kunkin virkaehtosopimusliitteen mukaiset, joten tutustuthan omaan sopimukseesi.

Jaa