• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Palkkasaatavan vanhentuminen

Palkanmaksussa voi tapahtua virheitä puolin ja toisin.

Palkanmaksussa voi tapahtua virheitä puolin ja toisin. Koska palkkasaatava vanhentuu tiettyjen määräaikojen puitteissa, on tärkeää, että huolehdit ensisijaisesti itse siitä, että työnantajasi maksaa palkkasi oikein.

Tarvittaessa oma luottamusmiehesi auttaa sinua palkan määrän tarkistamisessa ja selvittämisessä.

Palkkasaatavan vanhentuminen kunnallisessa virkasuhteessa

Kunnallisessa virkasuhteessa palkkaa tai muuta taloudellista etuutta koskeva kirjallinen vaatimus on esitettävä työnantajalle kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona asianomainen palkkaerä tai muu etuus olisi maksettava. Maksamattomalle palkkasaatavalle voi vaatia myös korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mikäli vaatimusta ei ole esitetty määräajan kuluessa, oikeus palkkaan tai muuhun taloudelliseen etuuteen on menetetty.

Esimerkki: Työnantajasi on maksanut sinulle liian alhaista palkka vuodesta 2017 alkaen. Vaadit kirjallisesti palkkasi oikaisemista viivästyskorkoineen tai virkaehtosopimuksen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvässä asiassa oma luottamusmiehesi jättää työnantajallesi kirjallisen neuvottelupyynnön asiasta vuoden 2024 aikana. Sinulla on oikeus saada maksamatta jääneet palkat viivästyskorkoineen vuoden 2021 alusta alkaen. Tätä aikaisemmalta ajalta palkkasaatavat ovat vanhentuneet.

Kirjallinen vaatimus palkkasaatavan suorittamisesta tai muutoin todistettava muistuttaminen velasta katkaisee vanhentumisen ja kolmen vuoden vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen.

On hyvä muistaa, että joidenkin palkkasaatavien osalta virkaehtosopimuksissa on säädetty edellä mainittua lyhyemmästä vanhentumisajasta. Esimerkiksi vuosisidonnaista lisää on haettava viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun oikeus niihin on syntynyt.

Mikäli hakemus esitetään myöhemmin, ei näitä lisiä myönnetä takautuvasti vuotta aikaisemmalta ajalta.

Valtion virkasuhteen palkkasaatavat vanhenevat pääsääntöisesti samassa ajassa kuin kuntien virkasuhdesaatavat.


Palkkasaatavan vanhentuminen työsuhteessa

Työsuhteen aikana työntekijän palkkasaatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä. Erääntymispäivä on palkanmaksukauden (yleensä kuukausi) viimeinen päivä, ellei toisin ole sovittu.

Esimerkki: Työnantajasi on maksanut sinulle alle työsopimuksessa sovitun mukaista palkkaa vuodesta 2015 alkaen. Vaadit kirjallisesti palkkojen suorittamista viivästyskorkoineen ja samalla katkaiset saatavan vanhentumisen syyskuussa 2024. Sinulla on oikeus saada palkat syyskuusta 2019 alkaen. Tätä aiemmalta ajalta saatava on vanhentunut.

Kirjallinen vaatimus palkkasaatavan suorittamisesta tai muutoin todistettava muistuttaminen velasta katkaisee vanhentumisen ja tämän jälkeen takautuvat palkkasaatavat vanhenevat ns. yleisen 3 vuoden vanhentumisajan kuluessa eli uusi todisteellinen katkaisu on tarvittaessa tehtävä tämän ajan puitteissa.

Työsuhteen päätyttyä palkka- ynnä muut työsuhteeseen liittyvät saatavat vanhenevat, mikäli kannetta ei nosteta käräjäoikeudessa kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Mikäli palkkasaatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisina, kyseiseen palkkasaatavaan sovelletaan viiden vuoden vanhentumisaikaa.

Jaa