• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityisen varhaiskasvatus- ja opetusalan palkkaus (AVAINTA)

Jokaiseen AVAINTA-työyhteisöön on laadittava arviointijärjestelmä, jonka perusteella työntekijän henkilökohtainen peruspalkka saadaan määriteltyä.

AVAINTES:iä noudattavien päiväkotien ja AVAINOTES:iä noudattavien oppilaitosten työntekijöiden palkkaus koostuu työntekijän henkilökohtaisesta peruspalkasta ja kokemuslisistä. Jokaiseen AVAINTA-työyhteisöön on laadittava arviointijärjestelmä, jonka perusteella työntekijän henkilökohtainen peruspalkka saadaan määriteltyä.

Työtehtävien vaativuus, työntekijän ammattitaito ja työsuoritus vaikuttavat työntekijän peruspalkan tasoon. Palkkaryhmittelyssä olevaan vähimmäisperuspalkkaan sisältyvät vain ammatin perustasoiset työtehtävät, perusammattitaito ja työsuorituksen perustaso. Perustason ylittävät tekijät korottavat työntekijän peruspalkan tasoa.

Kun arviointijärjestelmää kehitetään tai muutetaan, pitää ennen sen käyttöönottoa neuvotella henkilöstön edustajan kanssa arvioinnin perusteista, arviointimenettelystä, arviointikriteereistä ja niiden vaikutuksesta palkkaukseen.

Samaan palkkaryhmään kuuluvia työntekijöitä verrataan keskenään. Palkkaryhmän sisällä tapahtuvan tarkastelun lisäksi on huolehdittava siitä, että esimiehen ja työntekijöiden palkat ovat oikeassa suhteessa toisiinsa.

Arviointi on tehtävä vuosittain

Työntekijöiden arviointi on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Se tehdään kehityskeskustelun tai vastaavan keskustelun yhteydessä.

Tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen osaamisen kasvua ja työsuorituksen parantumista tulee tarkastella vähintään vuosittain. Työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja pitää tarkistaa, mikäli arviointi näin edellyttää. Palkkojen pitää aina vastata työntekijöiden tehtävän vaativuutta, henkilökohtaista osaamista ja työsuorituksen tasoa.

Työntekijällä on oikeus saada jäljennös häntä koskevasta arvioinnista. Käytössä olevasta arviointimallista riippuu, onko se kopio arviointilomakkeesta vai muun­laisesta arvioinnin yhteydessä laaditusta asiakirjasta. Työntekijää koskevat arviointi- ja palkkatiedot voidaan luovuttaa häntä edustavalle luotta­musmiehelle/luottamusvaltuutetulle, jos työntekijä antaa siihen suostumuk­sensa.

Jaa