• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityisen varhaiskasvatus- ja opetusalan palkkaus

Yksityisissä päiväkodeissa palkkaukseen vaikuttaa vaativuus tai erityisosaaminen.

Suurimmassa osassa yksityisiä päiväkoteja noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, jonka mukaan työntekijöille maksetaan henkilökohtaista kuukausipalkkaa, joka sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja palveluslisät.

Työehtosopimuksessa on palkkataulukot pääkaupunkisudulle (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) sekä muulle Suomelle. Palkkataulukossa on valmiit sarakkeet kullekin palveluslisäportaalle.

Yksityisellä alalla on usein käytäntönä, että palkkaryhmän vähimmäispalkkaluokan sijaan sovelletaan ylempiä palkkaluokkia. Yksityisen päiväkodin ylläpitäjän kannattaakin aina pitää palkkataso kuntaan nähden kilpailukykyisenä.

Työtehtävien vaativuus vaikuttaa palkkaan

Työehtosopimuksen mukaan työntekijän palkan tasoon palkkaryhmän sisällä vaikuttaa hänen työtehtäviensä vaativuus. Mikäli työntekijän työtehtävät ovat selvästi kyseisen palkkaryhmän perustyötä vaativammat tai vastuullisemmat, tulee tämä huomioida joko vähimmäispalkkaluokkaa korkeampana palkkaluokkana tai euromääräisenä lisänä. Samoin voidaan toimia, jos työtehtävät edellyttävät erityistä koulutusta tai kokemusta.

Palkan pitää olla korkeampi esimerkiksi silloin, jos varhaiskasvatuksen opettajalla on ohjausvastuuta muihin työntekijöihin nähden, vaikka varsinainen esimiestyö kuuluisikin päiväkodin johtajalle. 

Tällainen tilanne on muun muassa silloin, kun varhaiskasvatuksen opettaja toimii oman yksikkönsä vastaavana varhaiskasvatuksen opettajana tai pedagogisena johtajana. Tällainen tilanne on myös silloin, kun hänen työtehtäviinsä kuuluu omaa lapsiryhmää laajempi toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi jonkin kasvatuksen osa-alueen, kuten musiikki-, taide- tai liikuntakasvatuksen, osalta.

Lisäkoulutus nostaa palkkaa

Palkan tasoon vaikuttaa myös se, mikäli työtehtävät edellyttävät erityistä koulutusta tai kokemusta. 

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä tällaisena lisäkoulutuksena voidaan pitää muun muassa alkuopetuksen, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, musiikkileikkikoulun opettajan, metsämörriohjaajan, montessoriohjaajan tai seikkailukasvattajan opintoja. 

Lisäopinnot on otettava huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa, jos tehtävän ansiokkaan hoitamisen kannalta nämä opinnot ovat tarpeen. Päiväkodin johtajan tehtävissä edellä mainittujen  pedagogisten opintojen lisäksi tällaisena tehtävän edellyttämänä lisäkoulutuksena voidaan pitää johtamistaitoon tai taloushallintoon liittyviä opintoja.

Jaa