• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Äitiysvapaa

Äitiysvapaa on noin kuukausi ennen lapsen syntymää alkava vapaa.

Äitiysvapaata on oikeus saada samaksi ajaksi kuin äitiysrahaa. Äitiysrahakauden pituus on 105 arkipäivää, ja se alkaa viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa.

Näin haet äitiysvapaata

Hae äitiysvapaata viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

Äitiysvapaa voi alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Jos haettua äitiysvapaata on tarpeen muuttaa perustellusta syystä, tee muutos kuukautta ennen äitiysvapaan alkamista. 

Äitiysvapaalla työskentely

Äitiysrahakaudella on mahdollista jatkaa työntekoa, jos työ ei vaaranna äidin eikä sikiön tai syntyneen lapsen turvallisuutta. Työnteko äitiysrahakaudella edellyttää työnantajan suostumusta. Sovi siis asiasta oman työnantajasi kanssa.

Työtä ei kuitenkaan saa tehdä kahden viikon aikana ennen laskettua synnytysaikaa eikä kahden viikon aikana synnytyksen jälkeen. Työnteko äitiysrahakauden alussa edellyttää, että äitiysrahakauden alkua ei ole varhennettu.

Äitiysvapaan ajankohdan muuttaminen

Ottolapsen vanhempi saa perustellusta syystä muuttaa vapaan ajankohtaa. Se on tehtävä ennen vapaan alkamista. Ilmoitus/hakemus näistä muutoksista on tehtävä työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Myönnetyn perhevapaan ajankohtaa voi muuttaa myös muusta perustellusta syystä. Tällöin muutosta on haettava viimeistään kuukautta ennen muutoksen toteutumista.

Perusteltu syy on sellainen ennalta arvaamaton ja olennainen lapsen hoitamisedellytysten muutos, jota isä tai äiti ei ole voinut ottaa huomioon vapaata hakiessaan. Sellaisia ovat esimerkiksi lapsen tai toisen vanhemman vakava tai pitkäaikainen sairastuminen tai kuolema taikka lapsen vanhempien erilleen muuttaminen tai avioero. Myös hoitovapaan saa keskeyttää uuden äitiysvapaan vuoksi.

Äitiysvapaan palkallisuus

Tutustu, miten äitiysvapaan palkka määräytyy koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan eri sopimuksissa.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella äidillä on oikeus 72 arkipäivän pituiseen palkalliseen äitiysvapaaseen vapaan alusta alkaen. Palkallisuus edellyttää, että äiti on hakenut äitiysvapaata viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja esittänyt työnantajalle todistuksen raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta.

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan palkallisen äitiysvapaan edellytyksenä on, että äiti on ollut kunnan palvelussuhteessa välittömästi ennen äitiysvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta. Muissa virka- ja työehtosopimuksissa karenssin pituus vaihtelee 0–6 kuukauteen.

Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan äidin on haettava äitiysvapaata vähintään 72 arkipäivää, vaikka hän joutuisi anomaan sitä osin kesäkeskeytyksen ajaksi.

Äitiysvapaan palkkaa ei makseta sivutoimisille tuntiopettajille eikä kansanopiston, kansalaisopiston tai lasten ja nuorten taidekoulun tuntiopettajille, joilla on keskimäärin alle 14 viikkotuntia.

Jos kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa oleva opettaja on ollut palkattomalla virkavapaalla eikä ole hakenut sitä koulun tai oppilaitoksen loma-ajaksi (syys-, joulu-, urheilu- ja pääsiäisloma), hänellä ei ole oikeutta loma-ajan palkkaan. Esimerkiksi lukukauden alusta alkaneen palkattoman hoitovapaan päättäminen joululoman alkuun johtaa palkattomaan joululomaan. Määräyksen tavoitteena on turvata sijaisen palkka loman ajalta.

Kun äitiysvapaata haetaan, työnantajalle on pyrittävä ilmoittamaan kokonaissuunnitelma isyysvapaan ja vanhempainvapaan käyttämisestä, alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta.

Toimihenkilölle maksetaan äitiysvapaan alusta alkaen täysi palkka 72 arkipäivän pituiselta ajanjaksolta.

Adoptiovanhemmalle maksetaan vanhempainrahakauden alusta enintään 72 päivän ajalta palkka.

Palkallisen äitiysvapaan kesto on 72 arkipäivää. Valtion palveluksessa olevalle adoptioäidille maksetaan palkka vanhempainrahakauden alusta alkaen 72 arkipäivän ajalta.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella äidillä on oikeus 72 arkipäivän pituiseen palkalliseen äitiysvapaaseen vapaan alusta alkaen. Palkallisuus edellyttää, että äiti on hakenut äitiysvapaata viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja esittänyt työnantajalle todistuksen raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta.

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan palkallisen äitiysvapaan edellytyksenä on lisäksi, että äiti on ollut kunnan palvelussuhteessa välittömästi ennen äitiysvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta.

Työntekijällä on oikeus saada varsinainen palkkansa äitiysvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä. Edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työnantajan palveluksessa välittömästi ennen äitiysvapaan alkamista vähintään kuusi kuukautta ja äitiysvapaata on haettu viimeistään kahta kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista.

Lisäksi työnantajalle on esitettävä lääkärin tai terveyskeskuksen antama todistus raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta.

Työntekijälle maksetaan äitiysvapaan aikana varsinaista säännöllistä palkkaa 72 arkipäivältä edellyttäen, että työntekijä on ollut työsuhteessa vähintään kolme kuukautta.

Ottovanhemman äitiysvapaan eli ottovanhemman vanhempainvapaan palkallisuudesta on voitu sopia paikallisesti toisin kuin edellä on esitetty.

Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi, kun haet perhevapaata.

Jaa