• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Muut perhesyyt

Vapaata voi hakea pakottavista perhesyistä, perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi sekä henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai samassa taloudessa asuvalle läheiselle.

Viranhaltijalla ja työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä perhettä kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Lisäksi on oikeus omaishoitovapaaseen viiden työpäivän ajalta.  Perheellä tarkoitetaan samassa taloudessa perheenomaisissa oloissa asuvien henkilöiden lisäksi esimerkiksi heidän takautuvassa ja etenevässä polvessa olevia lähisukulaisiaan.

Poissaolosta ja sen syystä on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Pyynnöstä on esitettävä luotettava selvitys poissaolon perusteesta.

Erityishoitoraha korvaa lyhytaikaista ansionmenetystä

Kelan maksama erityishoitoraha korvaa lyhytaikaista ansionmenetystä, joka johtuu alle 16-vuotiaan lapsen sairaudesta tai vammasta.

Korvaus voidaan maksaa, kun hakija on lapsensa hoitoon osallistumisen vuoksi estynyt tekemästä työtään eikä saa poissaolonsa ajalta palkkaa. Hoitoon ja kuntoutukseen osallistumisen tarpeen määrittelee lasta hoitava lääkäri.

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

Työstä poissaolosta perheenjäsenen hoitamiseksi säädetään työsopimuslaissa. Tämä perhevapaa on sellaisia tilanteita varten, joissa työntekijän perheenjäsen tarvitsee apua jokapäiväisissä toiminnoissa. Säädöstä sovelletaan työsuhteisten henkilöiden lisäksi myös kunnan viranhaltijoihin, koska viranhaltijoiden perhevapaat määräytyvät työsopimuslain säännösten perusteella.

Työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta vapaaseen, mutta säännöksen mukaan työnantajan on pyrittävä järjestämään työt työpaikalla siten, että työntekijällä olisi mahdollisuus jäädä määräajaksi pois työstä hoitamaan erityisen hoidon ja huollon tarpeessa olevaa perheenjäsentä. Poissaolon ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Ketä perheenjäsenellä tarkoitetaan?

Perheenjäsenellä tarkoitetaan samassa taloudessa perheenomaisissa oloissa asuvien ihmisten lisäksi takenevassa ja etenevässä polvessa olevia työntekijän tai tämän puolison, avopuolison taikka työntekijän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa elävän henkilön lähisukulaisia.

Vapaasta tehdään sopimus

Työstä poissaolo perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen.

Vapaasta tehdään sopimus, johon kirjataan muun muassa

  • molempien osapuolien suostumus
  • vapaan pituus
  • keskeyttämisen mahdollisuus perustelluista syistä ja keskeyttämisen ajankohdan määräytyminen.

Työntekijän on pyydettäessä esitettävä lääketieteellinen tai sosiaaliviranomaisten antama selvitys poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteesta.

Lain mukaan työntekijällä on oikeus poissaolon päätyttyä palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava aikaisempaa työtä vastaavan työsopimuksen mukainen työ.

Omaishoitovapaa

Työntekijällä on kalenterivuoden aikana oikeus saada enintään viisi työpäivää vapaata työstä henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle läheiselle, mikäli omainen tai muu läheinen tarvitsee välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää avustamista tai tukea toimintakykyä huomattavasti alentaneen vakavan sairauden tai vakavan vamman vuoksi.

Työntekijällä on oikeus vastaavaan vapaaseen myös edellä tarkoitetun henkilön saattohoitoon osallistumisen vuoksi. Omaisella tarkoitetaan työntekijän lasta, vanhempaa, avio- ja avopuolisoa sekä työntekijän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle omaishoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin mahdollista. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolon perusteesta.

Jaa