Privata musikläroanstalter (EK och AVAINOTES)

Det finns inga bestämmelser om läroanstaltens arbetsår.

Arbetsåret för en lärare omfattar 38 femdagars arbetsveckor. Undervisningen pågår minst 35 arbetsveckor och annat arbete högst tre arbetsveckor.

Det finns inga separata avtalsbestämmelser om timlärarnas årliga arbetstid. Timläraren har endast undervisningsveckor och därför har en timlärare lägre lön än en lärare med befattning.

Hur lång är arbetsveckan?

Arbetsveckan är fem dagar. Från antalet dagar dras självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på annan vardag än lördag. För timlärare i huvudsyssla tillämpas samma lönesystem som för befattningsinnehavare, så nämnda söckenhelger minskar antalet undervisningsdagar.

Om läroanstalten ändå ålägger att söckenhelgstimmarna ska hållas en annan gång, ska övertimarvode betalas till läraren. I stället för att betala övertimarvode för de undervisningstimmar som hålls utöver de 35 undervisningsveckorna kan man istället minska andelen övrigt arbete på så sätt som avtalats i arbetstidsbestämmelserna (45 minuter mot 120 minuter)

Med en undervisningstimme (lektion) avses 45 minuter. I praktiken varierar undervisningstimmarnas längd; det är ganska vanligt med 30 minuters lektioner för yngre elever och i timbokföringen antecknas den som 2/3 undervisningstimme.

60 minuters undervisning motsvarar då 1 1/3 undervisningstimmar och 90 minuters undervisning två undervisningstimmar.

Konservatorium
  • överlärare: 20 timmar per vecka
  • lektor: 22 timmar per vecka

Allmänna ämnen vid konservatorium
  • språk och matematik: 20 timmar per vecka
  • gymnastik: 25 timmar per vecka
  • medborgarfärdighet, konst- och miljöfostran: 21 timmar per vecka

Grundundervisning i musik
  • högre högskoleexamen, lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektors behörighet 23 timmar per vecka
  • annan lämplig examen: 24 timmar per vecka

Till lärare i lektorsbefattning hör annat arbete. Arbetstiden för annat arbete är 38 timmar per vecka (då en timme är 60 minuter). Om läraren åläggs att undervisa mer än 35 veckor, förkortar en undervisningstimme det andra arbetet med två timmar.

Om läraren åläggs att utföra annat arbete i mer än 114 timmar, betalas en timmes övertimarvode för varje timme annat arbete.

Timlärare i huvudsyssla är skyldig att utöver undervisningen utföra övrigt arbete 24 timmar per läsår.

En timlärare i huvudsyssla som i medeltal undervisar färre än 16 veckotimmar kan åläggas att utföra en motsvarande andel av de ovan nämnda 24 timmarna som timlärarens undervisningstimmar utgör av 16 timmar i förhållande till anställningens längd. På motsvarande sätt är en timlärare i bisyssla skyldig att utföra en motsvarande andel av de 24 timmar arbete som lärarens undervisningstimmar utgör av 16 timmar i förhållande till anställningens längd under läsåret.

Utöver det här betalas för övrigt arbete normal timlön.

 

Dela