Permitteringar

Permittering innebär att arbetet och lönebetalningen avbryts tillfälligt medan anställningsförhållandet i övrigt fortsätter att gälla.

Trots att lärare kan permitteras av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker betonar OAJ att permitteringar inte kan användas som ett sätt att spara.

Om du hör att det planeras permitteringar på din arbetsplats, ska du fort kontakta lokalföreningens ordförande, huvudförtroendemannen eller förtroendemannen så att de kan ingripa i beslutsfattandet i ett tidigt skede. De tar kontakt med OAJ:s kansli.

Permitteringstiden förkortas temporärt

Nya tillfälliga permitteringsbestämmelser är i kraft 1.4.2020–30.6.2020. Tiden för meddelande om permittering förkortas: arbetsgivaren ska ge arbetstagaren meddelande om permittering senast fem dagar innan permitteringen börjar. Ändringarna i arbetsavtalsgäller gäller bara företag, inte kommuner.

Corona och permittering

Grunderna för permittering

Arbetsgivaren kan permittera en lärare eller en lärare inom småbarnspedagogik om arbetsgivaren skulle kunna säga upp anställningsförhållandet på grund av att arbetet har minskat bestående eller om arbetsuppgifterna tillfälligt har minskat och arbetsgivaren inte rimligen kan ordna med nya uppgifter eller utbilda arbetstagaren för nya uppgifter. Om ekonomiska orsaker tvingar arbetsgivaren till permittering måste arbetsmängden konkret minska. Vidare finns det en bestämmelse i det allmänt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet enligt vilken grunden för en permittering på viss tid eller tills vidare kan vara bland annat ett tvingande behov av att minska kostnaderna.

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda de permitterade annat arbete, till exempel vikariat om sådana uppstår under permitteringsperioden.


Permittering av visstidsanställd arbetstagare

En kommunal tjänsteinnehavare för viss tid kan permitteras bara om tjänsteförhållandet har varat utan avbrott i minst sex månader innan permitteringen börjar.

En visstidsarbetstagare kan inte permitteras, utom om personen vikarierar för en ordinarie anställd, som arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera om den anställda vore i arbete.


Tidpunkt för och verkningar av permittering

Vid permittering måste arbetet och lönen minska i samma förhållande så permittering är inte möjlig då läroanstaltens verksamhet ligger nere, det vill säga under sommaravbrottet, höstlovet, jullovet, sportlovet eller annat motsvarande avbrott. Lärare kan inte heller permitteras sådana dagar då de inte har undervisning.

Du kan inte permitteras om ditt arbete redan har avbrutits av andra orsaker, till exempel semester eller tjänst-/arbetsledighet. Du kan inte heller permitteras när du är sjuk- eller föräldraledig, om inte permitteringen har meddelats före ledigheten.

Enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet kan permitteringen inte heller börja eller sluta på en dag då tjänsteinnehavaren normalt skulle vara ledig.

Permitteringen av undervisningspersonalen inverkar inte på utbildningsanordnarens skyldighet att se till att de i lagen inskrivna subjektiva rättigheterna trots permitteringen tillgodoses för dem som deltar i undervisningen. Sådana är till exempel rätten att få undervisning och stödundervisning enligt läroplanen samt rätten till en trygg läromiljö.

Inte heller permitteringen av personal inom småbarnspedagogiken inverkar på kommunens skyldighet att se till att lagstiftningen om småbarnspedagogik följs och att barnens säkerhet tryggas.

Om du blir permitterad upphör alla förpliktelser som hänför sig till ditt arbete så länge permitteringen pågår. Därmed får du inte utföra uppgifter som hör till arbetet, till exempel planering.

Arbetsgivaren kan inte heller kräva att du gör några färdiga förberedelser med tanke på den kommande permitteringen, som exempelvis uppgifter att göras självständigt av eleverna. I praktiken blir alla de uppgifter som hör till ditt arbete ogjorda under den tid då du är permitterad.

Lönen för permitteringstiden dras av enligt samma principer som under oavlönade tjänstledigheter/arbetsledigheter.

Om du blir permitterad ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån senast första dagen av permitteringen. Det lönar sig att kontakta Lärarnas Arbetslöshetskassa angående arbetslöshetsskyddet och på deras webbplats hittar du mycket information och anvisningar.

TE-tjänster


Permitteringsförfarandet

Om arbetsgivaren överväger att permittera personalen måste saken behandlas i samarbetsförfarande innan beslut tas. Du kan kontakta förtroendemannen som i sin tur informerar personalen om samarbetsförfarandet och hur det framskrider.

Arbetsgivaren måste efter permitteringsbeslut ge dig personligen meddelande om permittering. Kommuner och samkommuner ska delge permitteringsbeslut en månad innan permitteringen börjar, övriga 14 dagar innan.


Att bestrida permitteringsbeslut

Det lönar sig att kontakta förtroendemannen om du betvivlar att permitteringen är lagenlig eller om du har andra frågor om permitteringen; till exempel arbetande eller uppsägning under permittering. Förtroendemannen kan reda ut saken med arbetsgivaren och kontaktar vid behov OAJ-kansliet.

Dela