• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lomautukset

Lomautuksen aikana työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta palvelussuhde pysyy muutoin voimassa.

Lomautus tarkoittaa, että työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta palvelussuhde pysyy muutoin voimassa.

Vaikka opettajia voidaan lomauttaa tuotannollis-taloudellisista syistä, OAJ korostaa, etteivät lomautukset voi olla säästämisen keino.

Jos kuulet, että työpaikallasi suunnitellaan lomautusta, ota nopeasti yhteys paikallisyhdistyksesi puheenjohtajaan, pääluottamusmieheen tai luottamusmieheen, jotta päätöksentekoon voidaan puuttua varhain. He ovat yhteydessä OAJ:n toimistoon.

Lomauttamisen perusteet

Työnantaja voi lomauttaa opettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan, jos työnantaja voisi irtisanoa palvelussuhteen työn pysyvän vähenemisen perusteella tai jos tehtävät ovat tilapäisesti vähentyneet, eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä taikka kouluttaa uusiin tehtäviin. Työn vähenemistä vastaa myös työn tarjoamisen edellytysten väheneminen, esimerkiksi rahanpuute. Lisäksi kunnallisessa työ- ja virkaehtosopimuksessa on lomautusta koskeva määräys, jonka mukaan muun muassa kustannusten pakottava vähentämistarve voi olla määräaikaisen tai toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen perusteena.

Työnantajalla on velvoite tarjota lomautusaikana tarjolla olevaa muuta työtä lomautetuille esimerkiksi sijaisuuksia.


Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan lomauttaminen

Jos olet kunnan määräaikainen viranhaltija, sinut voidaan lomauttaa vain, jos virkasuhteesi on jatkunut keskeytyksettä vähintään kuusi kuukautta lomautuksen alkamiseen mennessä.

Jos olet määräaikainen työntekijä, sinua ei voida lomauttaa, ellet työskentele vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajallasi olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.


Lomauttamisen ajankohta ja vaikutukset

Koska lomautuksessa työn ja palkan tulee vähentyä samassa suhteessa, lomauttaminen ei ole mahdollista oppilaitoksen toiminnan keskeytysaikoina, kuten kesäkeskeytyksen, syysloman, joululoman, hiihtoloman, vapaajaksojen tai muun vastaavan keskeytyksen aikana. Lomauttaa ei voida myöskään opettajan opetuksettomina päivinä.

Sinua ei voida lomauttaa, jos työntekosi on keskeytynyt jo muulla perusteella, kuten vuosiloman, virka-/työvapaan vuoksi. Jos työnteon keskeytyspäätöksiä olisi samanaikaisesti useampia, noudatetaan ns. aikaprioriteettiperiaatetta. Periaatteen mukaan se virantoimituksen tai työnteon keskeyttämistä koskeva päätös, joka on ajallisesti ensin tehty, on ratkaiseva keskeytyksen peruste.

Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan lomautus ei myöskään voi alkaa tai päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti vapaapäiväsi.

Opetushenkilöstön lomauttaminen ei vaikuta koulutuksen järjestäjän velvollisuuteen huolehtia siitä, että koulutusta koskevaan lainsäädäntöön kirjatut opetukseen osallistuvan subjektiiviset oikeudet toteutuvat lomautuksesta huolimatta. Tällaisia oikeuksia ovat esimerkiksi oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tukiopetusta sekä oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.

Myöskään varhaiskasvatushenkilöstön lomauttaminen ei vaikuta kunnan velvollisuuteen huolehtia siitä, että varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan sekä lasten turvallisuudesta huolehditaan.

Jos sinut lomautetaan, työhösi liittyvät velvollisuudet lakkaavat lomautuksen ajaksi etkä saa tehdä työhösi kuuluvia tehtäviä, kuten suunnittelua.

Sinua ei voida myöskään vaatia tekemään mitään etukäteisvalmisteluita, esimerkiksi oppilaiden itsenäisen työn tehtäviä, lomautuksen ajalle tai edellyttää korjaamaan tai arvioimaan lomautusaikana teetettyjä kirjallisia töitä. Käytännössä kaikki työhösi kuuluvat tehtävät jäävät tekemättä siltä ajalta, kun olet lomautettuna.

Lomautusajan palkkasi vähennetään samoilla periaatteilla kuin palkattomien virkavapauksien/työlomien ajalta.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Työttömyysturvan osalta sinun kannattaa olla yhteydessä Opetus ja tiede -työttömyyskassaan, jonka nettisivuilla on paljon tietoa ja ohjeita asiaan liittyen.

Työttömyysturvaa ei voi saada työttömyyskassasta, mikäli ei ole ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

TE-palvelut


Lomautusmenettely

Jos työnantaja harkitsee henkilöstön lomauttamista, tulee asia käsitellä yhteistoimintamenettelyssä ennen päätöksen tekemistä. Yhteistoimintamenettelyn osalta voit olla yhteydessä luottamusmieheen. Luottamusmies informoi yhteistoimintamenettelystä ja sen etenemisestä henkilöstöä.

Lomautuspäätöksen jälkeen työnantajan tulee antaa sinulle henkilökohtaisesti lomautusilmoitus. Kuntien ja kuntayhtymien osalta ilmoitusaika on kuukausi ja muissa tapauksissa 14 päivää.

Lue lisää yt-neuvotteluista!


Lomautuspäätöksen riitauttaminen

Jos epäilet lomautuksesi lainmukaisuutta tai sinulla on muita lomautukseen liittyviä kysymyksiä (esim. työskentely tai irtisanoutuminen lomautuksen aikana), sinun kannattaa olla yhteydessä luottamusmieheen.

Luottamusmies voi selvittää asiaa työnantajan kanssa ja on tarvittaessa yhteydessä OAJ:n toimistoon.


Kysymyksiä ja vastauksia työjärjestelyistä lomautuksen aikana

Jos työnantajani tarjoaa minulle työtä lomautuksen aikana, kannattaako se ottaa vastaan? Entä kertyykö lomautuksen aikana vuosilomaa?

Alta löydät vastauksia lomautusten aikaisia työjärjestelyjä koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.

1. Jos työnantaja peruuttaa lomautuksen, miten minun tulee toimia?

Jos olet saanut lomautusilmoituksen, mutta lomautus ei ole vielä alkanut, jatkuu työskentely normaalisti.

Jos lomautus on jo alkanut ja sinut on lomautettu toistaiseksi, pitää työnantajan ilmoittaa lomautuksen päättymisestä vähintään seitsemän päivää ennen työn alkamista. Määräaikaisen lomautuksen osalta vastaavanlaista ilmoitusaikaa ei ole säädetty. Sinun kannattaa kuitenkin sopia työhön paluusta ja ottaa tarjottu työ vastaan, koska muuten voit menettää oikeuden työttömyyspäivärahaan. Työhön paluun myötä lomautus päättyy.

 

2. Voiko työnantaja siirtää lomautustani myöhemmäksi sillä perusteella, että työnantaja tarvitsee aikaisemmin suunnitellun lomautusajankohdan ajaksi minua töihin?  

Kunnan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on lainsäädännöstä poiketen sovittu mahdollisuudesta lomautuksen siirtämiseen.

Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä työtä, työnantaja voi siirtää lomautuksen ajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi. Lomautuksen ajankohtaa voidaan tällä perusteella siirtää vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sen verran kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää.
 
Jos työnantajalle tulee uusi lomautustarve myöhemmin, pitää työnantajan käydä uudestaan lomautusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut ja noudattaa lomautusilmoituksen antamisen osalta uutta kuukauden ilmoitusaikaa.  

Lue lisää yt-neuvotteluista täältä!

3. Minut on lomautettu määräajaksi. Lomautusilmoitus on annettu, mutta lomautus ei ole vielä alkanut. Työnantaja tarjoaa minulle lomautusilmoituksen aikana kahden viikon määräaikaista tehtävää lomautuksen ajalle. Miten minun kannattaa toimia?

Tarjottu työ kannattaa ottaa vastaan, koska muuten työntekijä voi menettää oikeuden työttömyyspäivärahaan. Lomautus alkaa työn päätyttyä lomautusilmoituksen mukaisena. Koska työtä on tarjottu lomautusilmoituksen aikana, voi työnantaja siirtää lomautuksen ajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi. Lomautuksen ajankohtaa voidaan tällä perusteella siirtää vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sen verran kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää.

Jos työnantajalle tulee uusi lomautustarve myöhemmin, pitää työnantajan käydä uudestaan lomautusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut ja noudattaa lomautusilmoituksen antamisen osalta uutta kuukauden ilmoitusaikaa.  

Lue lisää yt-neuvotteluista täältä!

 

4. Määräaikainen lomautukseni on alkanut. Työnantaja tarjoaa minulle työtä kesken lomautuksen. Miten minun kannattaa toimia?

Tarjottu työ kannattaa ottaa vastaan, koska muuten työntekijä/viranhaltija voi menettää oikeuden työttömyyspäivärahaan. Lomautus jatkuu työn päätyttyä lomautusilmoituksen mukaisena.

 

5. Pitääkö minun ottaa vastaan toistuvia lyhyitä työmääräyksiä?

Lyhytkin tarjottu työ kannattaa ottaa vastaan, jotta säilyy oikeus työttömyyspäivärahaan.


 
6. Minut on lomautettu määräaikaisesta palvelussuhteesta, mutta olen saanut lomautuksen aikana uuden työpaikan. Voinko irtisanoutua vanhasta palvelussuhteesta ja millä irtisanomisajalla?

Voit irtisanoutua vanhasta palvelussuhteesta lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa.

Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tai viranhaltijan tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

 

7. Jos olen työllistynyt lomautuksen aikana toisen työnantajan palvelukseen, tarvitseeko minun ottaa lomauttaneen työnantajan tarjoama työ vastaan?

Et ole velvollinen ottamaan tarjottua työtä vastaan, vaan voit jatkaa ilmoitetun lomautusajan työtä normaalisti uuden työnantajan palveluksessa. Uusi työsuhde sinulla on mahdollista irtisanoa viidenpäivän irtisanomisaikaa noudattaen. Jos uusi työ on virkasuhteinen, noudatetaan 14 vrk:n irtisanomisaikaa, ellei toisin sovita.

 

8. Kertyykö minulle vuosilomaa lomautuksen aikana?

Vuosilomaa kertyy jokaisen lomautusjakson 30 ensimmäiseltä kalenteripäivältä.

 

9. Voinko käyttää työpuhelinta lomautuksen aikana?

Työvälineiden käytöstä tulee erikseen sopia työnantajan kanssa.

Yksityisen sektorin lomautussäännökset ovat muuttuneet

Yksityisen sektorin lomautussäännökset ovat muuttuneet määräajaksi 1.4.2020–31.12.2020. Työsopimuslakia ja yritysten yhteistoimintalakia on muutettu niin, että yksityisen sektorin yritykset voivat lomauttaa henkilöstöään nopeammin ja joustavammin koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin aikana.

Koronavirus ja lomautukset

 

1. Jos työnantaja peruuttaa lomautuksen, miten minun tulee toimia?

Jos sinut on lomautettu toistaiseksi, työnantajan tulee ilmoittaa työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää ennen työn alkamista. Määräaikaisessa lomautuksessa ei vastaavanlaista määräaikaa ole, vaan olet velvollinen ottamaan tarjotun työn vastaan työnantajan peruutettua lomautuksen.
 

2. Voiko työnantaja siirtää lomautustani myöhemmäksi sillä perusteella, että työnantaja tarvitsee aikaisemmin suunnitellun lomautusajankohdan ajaksi minua töihin?  

Työsopimuslaki ei mahdollista lomautuksen siirtämistä myöhemmäksi, jos työnantaja ja työntekijä eivät siitä erikseen sovi. Mikäli työnantajalle tulee uusi lomautustarve myöhemmin, työnantajan pitää käydä uudestaan lomautusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

 

3. Minut on lomautettu määräajaksi. Lomautusilmoitus on annettu, mutta lomautus ei ole vielä alkanut. Työnantaja tarjoaa minulle lomautusilmoituksen aikana kahden viikon määräaikaista tehtävää lomautuksen ajalle. Miten minun kannattaa toimia?

Tarjottu työ kannattaa ottaa vastaan, koska muuten työntekijä voi menettää oikeuden työttömyyspäivärahaan. Lomautus jatkuu työn päätyttyä lomautusilmoituksen mukaisena.

 

4. Määräaikainen lomautukseni on alkanut. Työnantaja tarjoaa minulle työtä kesken lomautuksen.  Työn pituudesta riippuu, jatkuuko lomautus tehtävän päätyttyä. Miten minun kannattaa toimia?

Tarjottu työ kannattaa ottaa vastaan, koska muuten työntekijä voi menettää oikeuden työttömyyspäivärahaan. Lomautus jatkuu työn päätyttyä lomautusilmoituksen mukaisena.

 

5. Pitääkö minun ottaa vastaan toistuvia lyhyitä työmääräyksiä ja kuinka lyhyellä varoitusajalla työhön tulee suostua

Lyhytkin tarjottu työ kannattaa ottaa vastaan, jotta säilyy oikeus työttömyyspäivärahaan.

 

6. Minut on lomautettu määräaikaisesta työsuhteesta, mutta olen saanut lomautuksen aikana uuden työpaikan. Voinko irtisanoutua vanhasta työsuhteesta ja millä irtisanomisajalla?

Voit irtisanoutua työsuhteesta lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

 

7. Jos olen työllistynyt lomautuksen aikana toisen työnantajan palvelukseen, tarvitseeko minun ottaa lomauttaneen työnantajan tarjoama työ vastaan?

Et ole velvollinen ottamaan tarjottua työtä vastaan, vaan voit jatkaa ilmoitetun lomautusajan työtä normaalisti uuden työnantajan palveluksessa. Uusi työsuhde sinulla on mahdollista irtisanoa viidenpäivän irtisanomisaikaa noudattaen.

 

8. Kertyykö minulle vuosilomaa lomautuksen aikana?

Vuosilomaa kertyy jokaisen lomautusjakson 30 ensimmäiseltä päivältä.

 

9. Voinko käyttää työpuhelinta lomautuksen aikana?

Työvälineiden käytöstä tulee erikseen sopia työnantajan kanssa.

Jaa