Förtroendemannaval

Det är förtroendemannaval våren 2023. Valet kan ordnas på ett valmöte eller som ett separat förtroendemannaval. Alla OAJ-medlemmar hos den ifrågavarande arbetsgivaren är valbara och röstberättigade..

Förtroendemannaval i kommunerna

Våren 2023 ordnas förtroendemannaval i kommuner och samkommuner. Val ska ordnas före utgången av mars. Det är FOSU:s förtroendemän som ordnar valet i kommunerna. Fråga närmare om valet av din huvudförtroendeman eller förening. Valet kan ordnas på ett valmöte eller som ett separat val.

Mandatperioden är 1.8.2023 – 31.7.2026. Förtroendemannen representerar i kollektivavtalsförhandlingar de medlemmar som hör till FOSU-förbund. Vidare hjälper förtroendemannen medlemmarna i olika avtalsfrågor.

Följ med föreningens information om valet och kandidatuppställningen.

Förtroendemannaval ska alltid ordnas då

 • förtroendemannens mandatperiod löper ut
 • förtroendemannen byter arbetsplats
 • förtroendemannen på grund av sjukdom eller av någon annan orsak måste lämna sitt uppdrag
 • antalet förtroendemän ändras

Förtroendemannasystemet är arbetsgivarspecifikt och enligt huvudavtalsorganisation. OAJ hör till FOSU, så i kommuner och samkommuner är OAJ-förtroendemännen FOSU:s förtroendemän.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

JUKOn eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön luottamusmiehet edustavat JUKOa ja siihen kuuluvien liittojen, kuten OAJ:n, jäseniä.

Läs på FOSU:s sidor om förtroendemannavalet


Förtroendemannaval i privata undervisningssektorn

Det är förtroendemannaval våren 2023 och den nya mandatperioden börjar 1.8.2023.

Valanvisningarna följs i daghem, skolor, läroanstalter och yrkesutbildningscenter vars arbetsgivare hör till Bildningsarbetsgivarna, Avainta Arbetsgivarna eller Välmåendebranschen Hali.  

I arbetskollektivavtalen finns bestämmelser om val av förtroendemän. OAJ-medlemmarna väljer en förtroendeman bland sig. OAJ skickar en fullmakt för att fungera som förtroendeman efter att ha fått en anmälan om förtroendemannavalet och ett protokollsutdrag.

Flera än en förtroendeman kan väljas om man har avtalat om saken lokalt. När man förhandlar om antalet förtroendemän ska bland annat arbetstagarnas antal, olika anställningsvillkor (ex. olika läroanstaltsformer), antal verksamhetsställen samt läroanstalternas eller daghemmens geografiska spridning beaktas.

Om det väljs flera förtroendemän hos samma arbetsgivare ska en av dem väljas till huvudförtroendeman om så har överenskommits i läroanstalten/daghemmet. För varje förtroendeman ska alltid väljas en vice förtroendeman.

Förtroendemannen och vice förtroendemannen ska vara anställd av läroanstaltens huvudman och väl insatt i bestämmelser och avtal som gäller de arbetstagare som hen representerar samt i förhållandena på arbetsplatsen. Förtroendemannen representerar fackorganisationen OAJ och dess medlemmar på arbetsplatserna. För att förtroendemannauppdraget ska fungera bra krävs det att man regelbundet deltar i OAJ:s utbildningar och sätter sig in förtroendemannabreven.

Förtroendemannen representerar inte medlemmar i andra fackförbund.

I privata daghem väljs ett förtroendeombud i enlighet med arbetsavtalslagen ifall daghemmets huvudman inte är organiserad i Avainta Arbetgsgivarna eller Välmåendebranschen Hali.

Förtroendeombudet representerar OAJ-medlemmarna som kan delta i valet som kandidater och väljare. Förtroendeombud väljs på samma sätt som förtroendeman.

Förtroendemän- och ombud väljs vid ett valmöte eller separata val

Förtroendemännen väljs antingen på ett valmöte eller vid separata val. Förtroendemannavalet ordnas av den nuvarande förtroendemannen och om det inte finns någon förtroendeman kommer OAJ-medlemmarna på arbetsplatsen överens om hur valet ska ordnas sinsemellan. Om det finns en arbetsgivarspecifik OAJ-förening i en privat läroanstalt, är det föreningen som ordnar valet.

Om det finns flera föreningar som företräder lärarna i samma läroanstalt, ska föreningarna sinsemellan komma överens om hur valet ska ordnas. De lokala förhållandena avgör hur förtroendemannavalet hålls. Huvudsaken är att en förtroendeman och en vice förtroendeman väljs för arbetsplatsen.

Val kan hållas på arbetstid och på arbetsplatsen. Om valtider och valplatser ska avtalas med arbetsgivaren innan valet: 

 • Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn: minst 14 dygn innan valet
 • Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen: minst 7 dygn innan valet

Nya förtroendemannaval ska alltid ordnas då

 • förtroendemannens mandatperiod löper ut
 • förtroendemannen byter arbetsplats
 • förtroendemannen på grund av sjukdom eller av någon annan orsak måste lämna sitt uppdrag
 • antalet förtroendemän ändras

Valet av förtroendeman och förtroendeombud ska meddelas i god tid så att varje OAJ-medlem som arbetar för arbetsgivaren i fråga får i god tid information om det stundande valet.

Kallelse till valmötet sätts upp på anslagstavlan i god tid, senast fem dagar före valmötet. Om arbetsplatsen inte har en anslagstavla som anställda dagligen kan se, ska en personlig mötesinbjudan skickas så att alla röstberättigade får informationen.

Valmötet är lagligt om

 • kallelse har getts senast fem dagar före mötet på det sätt som man lokalt har kommit överens om och
 • det finns tillräckligt många mötesdeltagare så att man kan välja ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare.

Fullmakt kan användas på ett valmöte bara i det fall att det särskilt har nämnts i möteskallelsen. Kandidaterna ställs separat upp för förtroendemannaposten och för vice.

Valmötets ordförande ska i förväg se till att kandidaterna har gett sitt samtycke till att fungera som förtroendeman och vice förtroendeman. Det är skäl att anteckna samtycket i protokollet.

Om det finns fler kandidater än uppdrag ordnas en sluten omröstning på valmötet. Om det finns lika många kandidater som förtroendemannaplatser kan valet ske utan omröstning, det vill säga som sämjoval.

Den person som får det största antalet röster blir vald till förtroendeman. Om ingen av kandidaterna får över hälften av de avgivna rösterna ordnas ett nytt val mellan de två kandidater som fått de flesta rösterna. Om rösterna faller lika är det lotten som avgör.

Över valet upprättas alltid ett protokoll som ordföranden undertecknar och protokolljusterarna granskar. Protokollet skickas till OAJ:s förtroendemannaregister tillsammans med meddelandet om valet av förtroendeman.
 
I en liten enhet kan man gå till väga på ett enklare sätt. Huvudsaken är att alla har haft möjlighet att påverka valet och att det finns ett granskat protokoll över valet.

Förtroendemannen och vice förtroendemannen kan väljas genom separata val om det är svårt att hålla ett valmöte på grund av avståndet mellan olika verksamhetsställen eller av någon annan orsak.

En valkommitté med minst tre personer ska tillsättas för att organisera valet. Kommittén väljs av den lokala föreningen i den privata läroanstalten eller privata daghemmet. Om det inte finns en förening ordnar förtroendemannen valet och om det inte finns någon förtroendeman ska OAJ-medlemmarna välja en valkommitté bland sig.

Valkommittén informerar om kandidatuppställningen och valet. Det ska reserveras tillräckligt med tid för kandidatuppställningen.

Kandidaterna ställs separat upp för förtroendemannaposten och för vice. Kandidatuppställningen ska göras skriftligt till valkommittén. Alla OAJ-medlemmar i ifrågavarande arbetsgivares tjänst får nominera kandidater.

Om det finns fler kandidater än uppdrag ordnar valkommittén en sluten omröstning på arbetsplatserna vid tidpunkt som meddelats.

Ett elektroniskt val (till exempel per e-post eller någon lämplig applikation) kan också ordnas ifall arbetsgivaren äger läroanstalter eller daghem på flera orter eller om det finns någon annan motiverad orsak. Det måste dock säkerställas att förutsättningarna för valet uppfylls, som bland annat valhemligheten, att allas röster beaktas och att varje medlem har möjlighet att delta i valet.

Den person som får det största antalet röster blir vald. Om ingen av kandidaterna får över hälften av de avgivna rösterna ordnas ett nytt val mellan de två kandidater som fått de flesta rösterna.
Valkommittén upprättar ett valprotokoll som undertecknas av alla valkommittémedlemmar. Protokollet skickas till OAJ:s förtroendemannaregister tillsammans med meddelandet om valet av förtroendeman.

Efter valet

Valresultatet ska genast meddelas arbetsplatserna och arbetsgivarens representant.

OAJ:s förtroendemannaregister ska meddelas om valet av förtroendeman eller förtroendeombud med ett kontaktformulär. Bifoga valprotokollet samt anmälan med den valdas/de valdas kontaktuppgifter.

Fyll i kontaktformulär
Ladda ner anmälan till OAJ:s förtroendemannaregister (PDF)
Lataa ilmoitus OAJ:n luottamusmiesrekisteriin -lomake (PDF)
Valresultatet ska meddelas både till arbetsgivaren och OAJ också i det fall att den tidigare förtroendemannen fortsätter på sin post. Det är oerhört viktigt att valet av förtroendeman eller förtroendeombud meddelas genast efter valet med ett kontaktformulär.

OAJ sänder en fullmakt till de valda som bestyrker förhandlingsrätten. Fullmakten ska visas till arbetsgivaren och sedan sparas så att förhandlingsrätten kan bevisas i oklara fall.

Huvudförtroendemannens/ förtroendemannens/vice förtroendemannens lagstadgade och kollektivavtalsenliga rättigheter och skyldigheter börjar när den valda förtroendemannen har visat fullmakten för arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska också alltid meddelas om valet av förtroendeombud så att arbetsgivaren erkänner det valda förtroendeombudets ställning.

OAJ har rätt att inte bestyrka valresultatet ifall organisationens valanvisningar inte har följts. En OAJ-medlem som upplever att valanvisningarna inte har efterföljts på arbetsplatsen (det har till exempel getts otillräcklig information om valmötet eller valet) kan anföra besvär över genomförandet av valet till OAJ:s styrelse.

OAJ:s styrelse kan beordra att ett nytt förtroendemannaval förrättas om över hälften av de medlemmar som valt förtroendemannen skriftligt yrkar på byte eller om förtroendemannen medvetet har verkat i strid med OAJ:s intressen.