• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Luottamusmiehet valitaan luottamusmiesvaaleissa

Luottamusmiehet valittiin tehtäviinsä keväällä 2023. Luottamusmiehet valitaan työpaikoille joko vaalikokouksessa tai erillisissä luottamusmiesvaaleissa. Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat kaikki kyseisen työnantajan palveluksessa olevat OAJ:n jäsenet.

Luottamusmiesvaalien järjestäminen kunnissa

Kunnissa ja kuntayhtymissä järjestettiin luottamusmiesvaalit vuonna 2023. Kunnissa vaalin järjestivät JUKOn luottamusmiehet ja lisätietoja oman kuntasi luottamusmiesvaalista saat pääluottamusmieheltäsi tai yhdistykseltäsi. Luottamusmiehet valitaan joko vaalikokouksessa tai erillisessä vaalissa.

Luottamusmiesten vaalikausi on kolmivuotinen 1.8.2023–31.7.2026. Luottamusmiehet kunnissa edustavat JUKOn liittoihin kuuluvaa jäsenistöä paikallisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa sekä avustavat mm. JUKO-liittojen jäsenten neuvontaa erilaisissa työ- ja virkaehtosopimuksia koskevissa kysymyksissä ja ongelmissa.

Seuraathan oman yhdistyksesi tiedotusta sekä luottamusmiesehdokkaaksi asettumisesta sekä vaalien järjestämisestä.

Luottamusmiesvaalit on järjestettävä aina silloin, kun

 • luottamusmiehen toimikausi päättyy
 • luottamusmies vaihtaa työpaikkaa
 • luottamusmies joutuu sairauden tai jonkin muun syyn johdosta luopumaan tehtävistään
 • luottamusmiesten lukumäärä muuttuu.

Luottamusmiesjärjestelmä on työnantaja- ja pääsopijajärjestökohtainen. OAJ on jukolainen järjestö, joten kuntien ja kuntayhtymien OAJ:läiset luottamusmiehet ovat jukolaisia luottamusmiehiä.

JUKOn eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön luottamusmiehet edustavat JUKOa ja siihen kuuluvien liittojen, kuten OAJ:n, jäseniä.

Kunnan luottamusmiehet ilmoittavat valinnoista suoraan JUKOon heidän antamiensa ohjeiden mukaisesti. OAJ saa tiedot puolestaan JUKOsta.

Lue kunnan luottamusmiesvaaleista JUKOn sivuilta


Luottamusmiesvaalien järjestäminen yksityisellä opetusalalla

 Nykyisten luottamusmiesten ja -valtuutettujen toimikausi on kolmivuotinen 1.8.2023–31.7.2026.

Tätä vaaliohjetta noudatetaan Sivistystyönantajien, Avaintyönantajien ja Hyvinvointialan liiton yksityisissä päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa.

Luottamusmiehen valintaa koskevat määräykset löytyvät työehtosopimuksissa olevista luottamusmiehiä koskevista sopimusmääräyksistä. OAJ:n jäsenet valitsevat keskuudestaan luottamusmiehen. OAJ lähettää valtakirjan luottamusmiehenä toimimisesta saatuaan valintailmoituksen ja luottamusmiesvaalia koskevan pöytäkirjan.

Luottamusmiehiä voidaan valita enemmän kuin yksi, jos siitä on sovittu paikallisesti. Lukumäärästä neuvoteltaessa otetaan huomioon muun muassa työntekijöiden lukumäärä, työsuhteen ehtojen erilaisuus (esim. eri oppilaitosmuotoja) ja toimipisteiden lukumäärä sekä oppilaitoksen tai päiväkodin alueellinen hajanaisuus.

Mikäli saman työnantajan piiriin valitaan useampia luottamusmiehiä, valitaan heistä yksi pääluottamusmieheksi, jos näin on oppilaitoksessa/päiväkodissa sovittu. Jokaiselle luottamusmiehelle tulee valita aina varaluottamusmies.

Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen tulee olla työsuhteessa oppilaitoksen ylläpitäjään ja perehtynyt edustamiaan työntekijöitä koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja sopimuksiin sekä työpaikan olosuhteisiin. Luottamusmies edustaa työpaikoilla OAJ:n ammattijärjestöä ja siihen kuuluvia työntekijöitä. Luottamusmiestehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää säännöllistä OAJ:n koulutuksiin osallistumista ja luottamusmieskirjeisiin perehtymistä.

Luottamusmies ei edusta muiden järjestöjen jäseniä (esim. JHL, VAL, PAM, JYTY).

Yksityisissä päiväkodeissa valitaan työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu, jos päiväkodin ylläpitäjä ei ole järjestäytyneenä Avaintyönantajiin (AVAINTA ry) tai Hyvinvointialojen liittoon (Hali ry).

Valittava luottamusvaltuutettu edustaa OAJ:n jäseniä, jotka voivat osallistua luottamusvaltuutetun vaaliin ehdokkaina ja valitsijoina. Luottamusvaltuutettu valitaan samalla tavalla kuin luottamusmieskin.

Luottamusmiehet ja -valtuutetut valitaan joko vaalikokouksessa tai erillisessä vaalissa. Luottamusmiesvaalit järjestää nykyinen luottamusmies ja mikäli luottamusmiestä ei ole, työpaikan OAJ:n jäsenet sopivat vaalien järjestämisestä keskenään. Jos yksityisessä oppilaitoksessa toimii työnantajakohtainen OAJ:n yhdistys, se järjestää vaalit.

Mikäli saman ylläpitäjän oppilaitoksessa toimii useita opettajia edustavia yhdistyksiä, on yhdistysten sovittava keskenään vaalien järjestämisestä. Luottamusmiesvaalien järjestämistapa riippuu paikallisista olosuhteista. Pääasia on, että työpaikalle valitaan luottamusmies ja varaluottamusmies.

Vaalit voidaan järjestää työaikana ja työpaikalla. Työpaikalla järjestettävien luottamusmiesvaalien vaaliajoista ja -paikoista on sovittava työnantajan kanssa ennen vaaleja: 

 • Yksityisen opetusalan työehtosopimus: 14 vrk ennen
 • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus: 7 vrk ennen

Uudet luottamusmiesvaalit on järjestettävä aina silloin, kun

 • luottamusmiehen toimikausi päättyy
 • luottamusmies vaihtaa työpaikkaa
 • luottamusmies joutuu sairauden tai jonkin muun syyn johdosta luopumaan tehtävistään
 • luottamusmiesten lukumäärä muuttuu.

Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun valitsemisesta on tiedotettava hyvissä ajoin siten, että jokainen kyseisellä työnantajalla työskentelevä OAJ:n jäsen on etukäteen tietoinen tulevasta valinnasta.

Vaalikokouskutsu asetetaan ilmoitustaululle hyvissä ajoin, viimeistään viisi päivää ennen vaalikokousta. Mikäli työpaikalla ei ole sellaista ilmoitustaulua, jota työntekijät voivat seurata päivittäin, pitää valintakokouksesta lähettää henkilökohtainen kokouskutsu, jotta tieto tulee kaikille äänioikeutetuille.

Vaalikokous on laillinen, mikäli

 • kutsu on toimitettu vähintään viisi päivää ennen kokousta
 • kokouksesta on ilmoitettu paikallisesti sovitulla tavalla ja
 • kokouksessa on läsnä riittävästi henkilöitä, jotta voidaan valita puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Vaalikokouksessa voidaan käyttää valtakirjaa äänestyksen yhteydessä vain siinä tapauksessa, että siitä on erikseen kokouskutsussa mainittu. Luottamusmies- ja varaluottamusmiesehdokkaat asetetaan erikseen.

Valintakokouksen puheenjohtajan on etukäteen huolehdittava siitä, että ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa toimia luottamusmiehinä ja varaluottamusmiehinä. Suostuminen on syytä merkitä pöytäkirjaan.

Jos ehdokkaita on enemmän kuin valittavia, pidetään suljettu lippuäänestys. Jos ehdokkaita ja luottamusmiespaikkoja on yhtä paljon, voidaan valinta tehdä ilman äänestystä, ns. sopuvaalina.

Eniten ääniä saanut henkilö tulee valituksi. Mikäli vaalissa ei kukaan ehdokkaista saa yli 50:tä prosenttia annetuista äänistä, suoritetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Jos äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arpomalla.

Luottamusmiehen valinnasta laaditaan aina pöytäkirja, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja pöytäkirjantarkastajat tarkistavat. Pöytäkirja lähetetään OAJ:n luottamusmiesrekisteriin luottamusmiesvalinnasta ilmoitettaessa.

Pienissä yksiköissä menettely voi olla yksinkertaisempi. Pääasia on, että kaikilla on ollut tilaisuus vaikuttaa valintaan ja että valinnasta laaditaan pöytäkirja ja se tarkastetaan.

Luottamusmies ja varaluottamusmies voidaan valita erillisellä vaalilla, jos vaalikokouksen järjestäminen eri toimipisteiden etäisyyden tai muun syyn takia on hankalaa.

Vaalin järjestämistä varten perustetaan vähintään kolmejäseninen vaalitoimikunta. Toimikunnan valitsee kyseisen yksityisen oppilaitoksen tai päiväkodin paikallinen yhdistys ja jos sellaista ei ole, niin luottamusmies. Mikäli luottamusmiestä ei ole, OAJ:n jäsenet valitsevat vaalitoimikunnan keskuudestaan.

Vaalitoimikunta tiedottaa ehdokasasettelusta ja vaalista. Ehdokasasetteluun tulee varata riittävä aika.

Luottamusmies- ja varaluottamusmiesehdokkaat asetetaan erikseen. Ehdokasasettelu on tehtävä kirjallisesti vaalitoimikunnalle. Ehdokkaita saavat asettaa kaikki ao. työnantajan palveluksessa olevat OAJ:n jäsenet.

Jos ehdokkaita on asetettu enemmän kuin valittavia, vaalitoimikunta toimittaa vaalin työpaikoilla ilmoittamanaan ajankohtana suljettuna lippuäänestyksenä.

Mikäli saman työnantajan omistamia oppilaitoksia tai päiväkoteja on usealla paikkakunnalla tai muusta perustellusta syystä vaali voidaan järjestää myös sähköisesti (esim. sähköpostin tai muun vaaliin soveltuvan sovelluksen avulla). Tällöin pitää varmistaa, että vaaliin liittyvät reunaehdot täyttyvät. Tällaisia ovat muun muassa vaalisalaisuus, kaikkien äänten huomioiminen ja jokaisen jäsenen mahdollisuus osallistua vaalitoimitukseen.

Eniten ääniä saanut henkilö tulee valituksi. Mikäli vaalissa ei kukaan ehdokkaista saa yli 50:tä prosenttia annetuista äänistä, suoritetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Vaalitoimikunta laatii luottamusmiehen valinnasta pöytäkirjan, jonka kaikki toimikunnan jäsenet allekirjoittavat. Pöytäkirja lähetetään OAJ:n luottamusmiesrekisteriin luottamusmiesvalinnasta ilmoitettaessa.

Luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun valinnasta on ilmoitettava välittömästi työpaikoille ja työnantajan edustajalle.

Valinnasta ilmoitetaan OAJ:n luottamusmiesrekisteriin yhteydenottolomakkeella, jonka liitteeksi tulee laittaa luottamusmiesvalintakokousta tai -vaalia koskeva pöytäkirja sekä luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen yhteystiedot sisältävä ilmoitus OAJ:n luottamusmiesrekisteriin -lomake.

Täytä yhteydenottolomakeLataa ilmoitus OAJ:n luottamusmiesrekisteriin -lomake (PDF)Ladda ner anmälan till OAJ:s förtroendemannaregister (PDF)

Valinnan tulos on ilmoitettava työnantajalle ja OAJ:lle myös siinä tapauksessa, että entinen luottamusmies jatkaa tehtävissään seuraavallakin kaudella. On erittäin tärkeää, että valinnasta ilmoitetaan välittömästi valinnan jälkeen yhteydenottolomakkeella.

OAJ lähettää valituille valtakirjan, jolla neuvotteluvaltuudet todetaan. Valtakirja tulee näyttää työnantajalle ja säilyttää vastaisuuden varalle, jotta epäselvissä tapauksissa luottamusmies voi todistaa neuvotteluvaltuutensa.

Pääluottamusmiehen/luottamusmiehen/varaluottamusmiehen lakisääteiset ja työehtosopimuksiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet alkavat sen jälkeen, kun valittu luottamusmies on esittänyt valtakirjan työnantajalle.

Luottamusvaltuutetun valinnasta tulee ilmoittaa työnantajalle, jotta työnantaja tietää tunnustaa luottamusvaltuutetuksi valitun aseman.

Mikäli OAJ:n vaaliohjetta ei ole noudatettu, OAJ:llä on oikeus jättää vaalin tulos vahvistamatta. Jos ao. työpaikalla työskentelevä OAJ:n jäsen kokee, että vaaliohjetta ei ole noudatettu, esim. valintakokouksesta tai vaalista ei ole riittävästi tiedotettu, luottamusmiesvalinnasta voi tehdä valituksen OAJ:n hallitukselle.

OAJ:n hallitus voi määrätä toimeenpantavaksi uudet luottamusmiesvaalit, jos yli puolet luottamusmiehen valinneista sitä kirjallisesti vaatii tai, jos luottamusmies on toiminut tietoisesti OAJ:n edun vastaisesti.