• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo
Kuvituskuva

Opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten, nuorten ja aikuisten kasvua, oppimista ja osaamisen kehittymistä. Opettaja tukee yksilöiden kasvua itsenäisiksi ja vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot toimia muuttuvissa toimintaympäristöissä.

OAJ korostaa, että opettajan työ on asiantuntija- ja ihmissuhdetyötä, jolla on merkittävä rooli yhteiskunnan ja talouden vakauden, hyvinvoinnin, kestävän kehityksen ja työllisyyden tavoittelussa.

Pätevät opettajat, korkeatasoinen opettajankoulutus sekä laadukas kasvatus- ja koulutusjärjestelmä ovat suomalaisen yhteiskunnan menestystekijöitä.

Minustako opettaja?

Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa arvostetaan erilaista osaamista ja monipuolista vuorovaikutusta. Oikeanlaista opettajatyyppiä ei ole olemassa, vaan moninaisissa yhteisöissä tarvitaan erilaisia ihmisiä.

Oman alan erityisasiantuntemus, siihen pätevöittävä koulutus, ammatillinen autonomia ja ammattietiikka ovat opettajan profession olennaisimpia piirteitä.

Opettajan työn jatkuva muutos edellyttää opettajalta vastuunkantoa ammatillisesta kehittymisestään ja osaamisensa ylläpitämisestä. Innostus elinikäiseen oppimiseen kantaa pitkälle opettajan ammatissa.

Missä opettaja työskentelee?

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla työskentelee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajia, päiväkodin johtajia, luokanopettajia, lehtoreita, erityisopettajia, erityisluokanopettajia, aineenopettajia, opinto-ohjaajia, opetus- ja sivistystoimen johtajia rehtoreita, ammatillisia opettajia, yliopisto-opettajia, yliopettajia sekä taiteen perusopintojen että vapaan sivistystyön opettajia. Opettajat voivat olla myös päätoimisia tai sivutoimisia tuntiopettajia.

Opettajat työskentelevät varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa.

Erityisopettajat ja opinto-ohjaajat työskentelevät eri koulutusasteilla. Monet opettajat työskentelevät hyvin eri-ikäisten oppijoiden kanssa.

Miten opettajaksi kouluttaudutaan?

Opettajaksi opiskellaan opettajankoulutuksessa joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Yliopistollista opettajankoulutusta järjestetään varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, aineenopettajille, erityisopettajille sekä oppilaan- ja opinto-ohjaajille.

Ammatillista opettajankoulutusta järjestetään ammattikorkeakoulujen yhteydessä toimivissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Ammatillinen erityisopettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus ovat ammatillista jatkokoulutusta.

Suomessa opettajankoulutus on yksi suosituimmista hakukohteista, mikä on yhteydessä opettajan työn yhteiskunnalliseen arvostukseen. OAJ osallistuu opettajankoulutuksen kehittämiseen vaikuttamalla koulutuspoliittiseen päätöksentekoon sekä kasvatus- ja koulutusjärjestelmän kehittämiseen. Hyvin koulutetut, osaavat ja motivoituneet opettajat ovat opetuksen laadun tae.

Kuka voi toimia opettajana?

Pääsääntöisesti opettajat ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. Opettajien kelpoisuuksista on säädetty, jotta voidaan turvata korkea osaaminen. Varhaiskasvatuksessa opettajakelpoisuuden saa alemmalla korkeakoulututkinnolla.

Lue opettajan kelpoisuuksista FinlexistäLue varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuksista Finlexistä

Millaista kielitaitoa opettajalta edellytetään?

Opettajilta vaaditaan pääsääntöisesti opetuskielen erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito. Joillakin koulutusasteilla riittää, että opettajat hallitsevat opetuksessa käytettävän kielen.

Erinomainen suomen tai ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen hallinta osoitetaan suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla.

Kielitaito voidaan osoittaa joko valtionhallinnon kielitutkinnolla, yleisillä kielitutkinnoilla tai opintojen yhteydessä. Lisätietoa kielitaidon osoittamisesta löydät Opetushallituksen sivuilta.

Kielitaidon osoittaminen

Ulkomailla suoritetut tutkinnot

Jos olet suorittanut tutkintosi ulkomailla ja haluat kelpoisuuden opettajan tehtävään, sinun on saatava Opetushallitukselta päätös tutkintosi tunnustamisesta. Tunnustamisen vaatimuksena voi olla tietyn tasoinen korkeakoulututkinto tai tietty Suomessa suoritettu tutkinto tai opintosuoritus.

Lisätietoa tutkintojen tunnustamisesta löydät Opetushallituksen sivuilta.

Tutkintojen tunnustaminen

Jaa