Värdegrunden i läraryrket är människovärde, sanningsenlighet, rättvisa samt frihet och ansvar.

Människovärde. En lärare respekterar varje person oavsett kön, sexuell läggning, mångfalden av kön, utseende, ålder, religion, social status, ursprung, åsikt, förmåga eller prestationer.

Sanningsenlighet är en bärande princip i lärarens grundläggande uppdrag där läraren hjälper eleverna att möta livet och världen runt omkring dem. En av grundpelarna i lärarens arbete är att vara ärlig mot sig själv och andra och att visa ömsesidig respekt i all samverkan.

Rättvisa är viktigt i mötet med en enskild elev, en grupp och i arbetsgemenskapens verksamhet. Rättvisa är att eftersträva jämlikhet och jämställdhet och att undvika diskriminering och favorisering.

Läraren har rätt till sina egna värderingar, men i lärararbetet är lärarens ansvar knutet till den grundläggande uppgiften och dess normer, så som lagstiftning och läroplaner.

Lärarens yrkesetiska principer

Syftet med lärarens etiska principer är att synliggöra etiken i lärarens arbete.

God yrkesetik är en av lärarens viktigaste resurser.

Läraren förbinder sig i sitt arbete att följa de normer som reglerar arbetet och de etiska regler som gäller för yrkeskåren. Läraren ska utför sina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vidare ska läraren utveckla sitt arbete och sin yrkeskompetens och utvärdera sin egen verksamhet.

Lärarens person spelar en stor professionell roll och läraren har därför både en rätt och en skyldighet att satsa på och värna om sin person.

I sin yrkesutövning har läraren rätt att bli behandlad rättvist.

Läraren ska acceptera och ta hänsyn till eleverna som de unika personer de är. Vidare ska läraren respektera elevernas rättigheter och förhålla sig humant och rättvist till sina elever.

Läraren ska eftersträva att förstå elevernas utgångspunkter, tankar och åsikter och iaktta diskretion i frågor som gäller enskilda elevers person och integritet. Läraren ska särskilt beakta de elever som behöver omsorg och beskydd och får aldrig godta någon som helst form av mobbning eller utnyttjande.

I lärararbetet ingår det att lära eleverna att samarbeta och hjälpa dem att bli goda samhällsmedlemmar. Arbetet omfattar också att bygga upp förtroende och goda mänskliga relationer.

Ju yngre eleverna är desto större är lärarens ansvar för dem. Läraren samverkar med de vuxna som ansvarar för barnen och de unga.

Läraren värdesätter sin uppgift och respekterar sina kolleger. Läraren arbetar för att samordna resurser på ett konstruktivt sätt och eftersträvar balans mellan sin egen autonomi och kollegerna på arbetsplatsen.

Att visa respekt och förståelse för kollegernas individualism och att ömsesidigt stödja och hjälpa varandra är viktiga principer för arbetsgemenskapen.

Undervisning är en av samhällets viktigaste uppgifter. Lärarnas möjligheter att utföra sitt arbete och utveckla sin professionalism är inte bara beroende av deras engagemang utan också av hur stora resurser samhället satsar på undervisning och utbildning. Genom sitt arbete främjar läraren elevernas möjligheter att få fostran och att växa.

Framför allt företräder läraren elevernas rättigheter och intressen – med en kritisk hållning om det behövs. Samtidigt hjälper läraren eleverna att växa upp till kunniga och ansvarstagande medlemmar i ett demokratiskt samhälle.

Läraren samarbetar med elevernas vårdnadshavare och andra som svarar för deras utbildning, uppfostran och välfärd. Bland dem märks expertgrupper inom social- och hälsovården, olika myndigheter och en rad andra samarbetspartner.

Målet med samarbetet är att stötta eleverna i deras lärprocess och utveckling och att bredda deras inlärningsmöjligheter.

Läraren ska se till att alla elever har samma rättigheter och skyldigheter som samhällsmedlemmar.

Vidare ska läraren bemöda sig om att elevernas och vårdnadshavarnas kultur och världsåskådning respekteras på lika villkor och att ingen blir diskriminerad på grund av sin kultur eller världsåskådning.

Dela