• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varoitusprosessi

Varoitus

Työnantajan on annettava varoitus ennen irtisanomista, mikäli rike ei ole erittäin vakava.
Varoitus antaa työntekijälle tai viranhaltijalle mahdollisuuden korjata menettelynsä.

Työnantaja saattaa antaa myös suullisen tai kirjallisen huomautuksen ennen varoitusta.

Työpaikoilla voi olla erilaisia käytäntöjä, joten sinun kannattaa tutustua oman työpaikkasi käytäntöihin.

Jos varoitus on mielestäsi aiheeton, sinun kannattaa ilmoittaa siitä työnantajallesi kirjallisesti. Perustele ilmoituksessasi selkeästi, miksi varoitus on aiheeton.


Tilaisuus tulla kuulluksi

Jos työnantajasi irtisanoo sinut henkilökohtaisella perusteella, sinulla on oikeus tulla kuulluksi. Sinulla on oikeus saada tiedot irtisanomisperusteista ja esittää oma näkemyksesi asiasta.

Kuulemistilaisuuteen kannattaa pyytää mukaan luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu. Hän huolehtii, että irtisanomispäätös perusteluineen kirjataan pöytäkirjaan.

Ole myös tarkkana, ettet epähuomiossa allekirjoita asiakirjaa, jossa irtisanoudut itse.

Koeaikapurku

Palvelussuhteen alussa voidaan noudattaa koeaikaa, jonka aikana molemmat osapuolet voivat purkaa virka- tai työsuhteen päättymään välittömästi. Viranhaltijan tai työntekijän ei tarvitse esittää perusteita koeajan aikana tekemälleen purulle.

 

Tulitko irtisanotuksi?

Irtisanomiselle pitää olla aina painavat ja asialliset syyt (purkamisessa erittäin painavat syyt), kuten palvelussuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti.

Lisäksi irtisanominen voi tulla poikkeuksellisesti kyseeseen tilanteissa, joissa työntekijä tai viranhaltija ei enää suoriudu työtehtävistään esimerkiksi terveydentilansa vuoksi.

Kiellettyjä irtisanomisperusteita ovat esimerkiksi

  • sairaus, vamma tai tapaturma, ellei työkyky ole heikentynyt näiden vuoksi olennaisesti ja pysyvästi
  • osallistuminen virka- tai työehtosopimuslain mukaiseen työtaisteluun
  • poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet
  • osallistuminen yhteiskunnalliseen tai ay-toimintaan
  • turvautuminen käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin.

Tutustu irtisanomisaikoihin, kun irtisanojana on työnantaja

Päättämisen riitauttaminen

Palvelussuhteen päättäminen on mahdollista riitauttaa, mikäli katsot sen olevan lainvastainen.


Virantoimituksesta pidättäminen

Virantoimituksesta pidättäminen tarkoittaa virantoimituksen väliaikaista keskeyttämistä, jolloin viranhaltijalla ei ole oikeutta eikä velvollisuutta hoitaa virkaansa eikä hänelle myöskään makseta palkkaa.