• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tuki tarvitsee toteutuakseen varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia

11.04.2023 - 14.50 Näkemys
Kuvituskuva

Erityisesti alle 3-vuotiaat saavat liian harvoin tarvitsemaansa tukea ja erityisopetusta varhaiskasvatuksessa. Lisäksi vajaat erityisopettajaresurssit kapeuttavat erityisopettajan työn liian usein pelkkään henkilöstön konsultointiin. OAJ ja Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat ry esittävät ratkaisut lapsen tuen toteutumiseen.

Lapsen tukea koskeva varhaiskasvatuslain muutos tuli voimaan 1.8.2022. Lakiin lisättiin kokonaan uusi luku, jonka tarkoituksena on taata lapselle entistä vahvempi oikeus tukeen. Käytännössä alle 3-vuotiaiden lasten oikeus tukeen ja erityisopettajaan on kuitenkin jätetty valitettavan vähälle huomiolle.

Lisäksi tällä hetkellä yhden erityisopettajan vastuulla on liian isot lapsimäärät. Erityisopettajan työaika riittää pelkästään lapsiryhmän henkilöstön konsultointiin, vaikka moni lapsi tarvitsisi erityisopettajan antamaa opetusta.

Erityisopettajan työaika riittää pelkästään lapsiryhmän henkilöstön konsultointiin, vaikka moni lapsi tarvitsisi erityisopettajan antamaa opetusta.

Konsultoinnin riittämättömyys ainoana tukimuotona korostuu etenkin lapsiryhmissä, joissa ei ole kelpoisuusehtoja täyttävää opettajaa. Tällaisten ryhmien määrä valitettavasti vain kasvaa tällä hetkellä. Riittämättömät resurssit kuormittavat sekä erityisopettajaa että lapsiryhmän henkilöstöä ja vaikeuttavat tai estävät lapsen tarvitseman tuen toteuttamisen. Vaihtelevat erityisopettajaresurssit asettavat lapset myös hyvin eriarvoiseen asemaan.

Alle 3-vuotiaat jäävät tuen järjestämisessä paitsioon

Varhaiskasvatus tulee nähdä koulutuspolun kivijalkana, jossa lapsen oikeus tukeen toteutuu. Yksi tuen toteuttamisen keskeisimpiä tavoitteita on tunnistaa ja suunnitella, millainen tuki kutakin lasta auttaa ja antaa tarkoituksenmukaista tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä tarkoittaa, että monissa tapauksissa tuen antaminen tulisi aloittaa jo ennen kolmen vuoden ikää.

Pienten kohdalla usein päädytään odottamaan tuen aloittamista, vaikka varhaisen puuttumisen merkitys on tunnistettu laajasti.

Lapsen tarvitsemien tukitoimien tulee toteutua heti, kun havaitaan, että jollain tavalla voidaan tukea hänen osallisuuttaan, hyvinvointiaan, oppimistaan tai arkea muulla tavalla. Kuitenkin pienten kohdalla usein päädytään odottamaan tuen aloittamista, kasvamista, kehittymistä ja tuen tarpeen väistymistä, vaikka varhaisen puuttumisen merkitys on tunnistettu laajasti. Tukitoimien toteutuminen edellyttää, että myös alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä henkilöstörakenteeseen, opettajaresurssin vahvistamiseen ja erityisopettajaresurssin kohdentamiseen tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

Yhä useampi erityisopettaja tekee pääasiassa konsultatiivista työtä

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan vastuulle kuuluu eri lähteiden mukaan keskimäärin noin 250–500 lasta, joista jokaisella on oikeus varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluihin. Nämä palvelut jakautuvat pääasiassa lapsiryhmässä annettavaan lapsi- ja/tai ryhmätasoiseen erityisopetukseen sekä varhaiskasvatushenkilöstön tai vanhempien konsultaatioon. Laajat työalueet ja resurssien puute ovat osaltaan johtaneet siihen, että käytännössä erityisopettajan työ painottuu usein pääasiassa konsultatiivisen ja ammatillisen tuen antamiseen.


Erityisopetus ja laadukas konsultaatio yhdessä luovat varhaiskasvatuksen erityisopetuksen kokonaisuuden, johon lapsella ja varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on oikeus.

Erityisopettajan antama konsultaatio saa varhaiskasvatuksessa moniulotteisia merkityksiä. Varhaiskasvatuksessa konsultaatio ei näyttäydy pelkästään perinteisenä konsultaatiokeskusteluna, vaan se voi olla yhtä lailla käytännön työn mallintamista tai havainnointia lapsiryhmässä kuin pedagogisia keskusteluita ja kehittämistä lapsen tuen näkökulmasta käsin. Tällä hetkellä tutkimusperustaista tietoa varhaiskasvatuksen erityisopettajan antaman konsultaation sisällöstä ja muodoista on varsin vähän, konsultaation on kuitenkin osoitettu määrittyvän pääasiassa työntekijän ja työalueen mukaan. Tämä aiheuttaa paljon sisällöllistä ja määrällistä vaihtelua alueesta ja tekijästä riippuen ja siksi myös varhaiskasvatuksen erityisopettajien konsultaatio-osaamista on tuettava.

Tuen antaminen kuuluu varhaiskasvatuksessa koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan. Sen sijaan erityisopetusta voi antaa vain erityisopettaja. Erityisopetus ja laadukas konsultaatio yhdessä luovat varhaiskasvatuksen erityisopetuksen kokonaisuuden, johon lapsella ja varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on oikeus. Tätä kokonaisuutta ei nykyisillä erityisopettajaresursseilla ja erityisopettajan työmäärällä ole realistisia mahdollisuuksia toteuttaa laadukkaasti.

Ehdottamamme ratkaisut:

  • Varhaiskasvatuksen opettajia tulee kouluttaa tarvetta vastaavasti. Jokaisessa lapsiryhmässä tulee olla vähintään yksi yliopistokoulutuksen saanut opettaja. Laadukasta varhaiskasvatusta voi toteuttaa vain koulutettu ja osaava henkilöstö. Vain laadukas varhaiskasvatus voi ennaltaehkäistä tuen tarpeita ja tuottaa lapsille varhaista tukea. Kun varhaiskasvatuksen perusta on kunnossa, myös erityisopettajien työ kohdentuu oikein.
  • Koko henkilöstölle tulee kohdentaa täydennyskoulutusta heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan. Henkilöstön ajantasaisesta osaamisesta huolehtiminen, inkluusion ja tuen johtaminen sekä erityisopettajaresurssien kohdentaminen vaativat osaamista varhaiskasvatuksen johtajilta.
  • - Koko henkilöstölle tulee kohdentaa täydennyskoulutusta heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan. Henkilöstön ajantasaisesta osaamisesta huolehtiminen, inkluusion ja tuen johtaminen sekä erityisopettajaresurssien kohdentaminen vaatii varhaiskasvatuksen johtajilta osaamista.
  • Erityisopetus varhaiskasvatuksessa tulee jatkossa määritellä tarkemmin ja erityisopettajan vastuulla olevien lasten määrää tulee säädellä nykyistä paremmin. Erityisopettajamitoitus jatkossa tulee olla vähintään yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja jokaista varhaiskasvatuksessa olevaa 100 lasta kohden. Erityisopettajaresurssia tulee siis sekä lisätä että kohdentaa tarkoituksenmukaisemmin, myös alle 3-vuotiaille.
  • Tehostetun ja erityisen tuen antamisen tulee olla erityisopettajan työn ydintä. Konsultaation lisäksi erityisopettajia tarvitaan myös varsinaiseen erityisopetukseen osa- tai kokoaikaisesti.

Minttu Ilveskivi-Hentilä
Erityisasiantuntija
Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Erika Jokimies
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/Kehittämissuunnittelija
Puheenjohtaja, Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat ry

Martta Pyökkimies
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelija
Hallituksen varajäsen, Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat ry

Jaa