• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Pysäytetään yhdessä koulutuksen digitalisaation polarisoituminen ja otetaan askel digiloikkaan OAJ:n askelmerkkien avulla!

OAJ:n selvityksen mukaan digitalisaatio etenee eri koulutusasteilla hyvin epätasaisesti. Nykytilanteessa digitalisaatiota edistetään usein toisistaan hyvin erillisinä kokonaisuuksina, ja erot esimerkiksi koulutuksen järjestäjien välillä ovat suuria.

Oppijat siirtyvät koulutusasteelta toiselle täysin eritasoisilla digivalmiuksilla. Tämä on ongelmallista koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta.

OAJ korostaa, että digioppimisen on jatkuttava läpi koulutuspolun. Loimmekin keinoja, joilla digiloikka voidaan ottaa haltuun millä tahansa koulutusasteella.

Koulutuksen digitalisaatiota ohjattava kansallisella tasolla

Ehdotamme, että osana digitalisaation kärkihanketta laaditaan opetusalan tieto- ja viestintäteknologian eli tvt:n käytön edistämisen kansallinen strategia, joka sisältää sitovat digitalisaation laatukriteerit kaikille koulutusasteille. Laatukriteerit turvaavat oppijoiden yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet.

Laatukriteereissä tulee kuvata muun muassa digitaalisten oppimisympäristöjen vähimmäisvaatimukset opetuksen järjestäjille sekä tarvittavan usein päivittyvät laitesuositukset eri koulutusasteille. Erityisen tärkeää on kuvata nopeasti yleistyvän etä- ja verkko-opetuksen laadukas järjestäminen sekä tuki ja ohjaus, jota eri-ikäisten oppijoiden myös tällaisessa opiskelussa on saatava.

Opettajien ja johtajien digiosaaminen kuntoon

Esitämme, että kaikkien koulutusasteiden opettajien peruskoulutuksessa varmistetaan tulevien opettajien digipedagoginen osaaminen.

Opettajien ja johtajien jatkuvan osaamisen kehittämisen on oltava suunnitelmallista ja tarpeeseen perustuvaa. Siksi esitämmekin, että kaikille opettajille ja rehtoreille laaditaan henkilökohtainen koulutus- ja kehittämissuunnitelma, jonka avulla osaamisen kehittäminen muodostaa koko työuran mittaisen jatkumon. Myös täydennyskoulutuksen on kuuluttava opettajan työhön, ja koulutus on järjestettävä työajalla.

Opettajien pedagogisen tvt-käytön kehittäminen edellyttää paikallista tukea. Ehdotamme ratkaisuksi koulutuksen järjestäjän digimentoriopettajia sekä jokaisen päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen digiopettajia.

Digivälineet tähän päivään

Digiloikkaan tarvitaan myös riittävät digivälineet, sillä riittävä tieto- ja viestintäteknologian välineistö ja oppimateriaalit ovat välttämätön edellytys koulutuksen digitalisaatiolle. Tähdennämme, että opetuksen järjestäjien on osoitettava varustetason parantamiseen lisärahoitusta opetustoimen rahoituksen ulkopuolelta. Opettajilla tulee olla henkilökohtaiset digityövälineet, esimerkiksi kannettava tietokone tai tabletti.

Pidämme kannatettavana, että oppijoiden omien laitteiden käyttöä kannustetaan mahdollisimman laajasti kaikilla koulutusasteilla. Oppijoiden omien laitteiden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin ohjeistusta ja pelisääntöjen sopimista.

Muistutamme, että kasvava laitemäärä edellyttää myös lisää teknistä tukea.

Laadukasta oppimista laadukkailla oppimateriaaleilla

Pedagogisesti laadukkaalla oppimateriaalilla on tärkeä merkityksensä myös digitalisoituvassa koulutuksessa, joten laadukkaan digitaalisen oppimateriaalin saatavuutta tulisi kaikin keinoin helpottaa.

Ratkaisuja tähän ovat esimerkiksi helposti käytettävät oppimateriaalipankit ja arvonlisäveron yhdenmukaistaminen perinteisen oppimateriaalin tasolle.

Opettajan työ on opettaa, ei valmistaa oppimateriaalia

Vaikka monet opettajat laativat omaan opetukseensa oppimateriaalia, haluamme muistuttaa, ettei opettajan velvollisuuksiin kuulu oppimateriaalin laadinta. Eri asia ovat opettajat, joiden kanssa on sovittu materiaalin laadinnasta omaan opetukseen. Heillä tämä tehtävä on huomioitu myös työsuunnittelussa ja -ajassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita oppimateriaalin tekijänoikeuksien siirtämistä työnantajalle. Opettajan laatiman opetusmateriaalin käyttöoikeudesta oppilaitoksessa on sovittava erikseen.

Koska oppimateriaalin kokoaminen esimerkiksi verkosta tai muiden laatiman materiaalin pohjalta on yleistynyt, pidämme erittäin tärkeänä, että opetuksen järjestäjät huolehtivat opettajien tekijänoikeusosaamisesta. Tekijänoikeuksien tunteminen on tärkeää sekä opettajien oikeusturvan että digimateriaalin käytön edistämisen vuoksi.

Tutustu opettajan työhön ja tekijänoikeuksiin

Jaa