• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

5 syytä, miksi opiskeluhuoltoa ei saa siirtää sote-maakuntien järjestettäväksi

17.09.2020 - 16.13 Näkemys
Kuvituskuva

Maan hallitus kaavailee opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtämistä kunnilta uusien sote-maakuntien vastuulle. OAJ vastustaa siirtoa ja vaatii, että koulupsykologi- ja -kuraattoripalveluiden järjestäminen säilyy kuntien tehtävänä ja kunnilla säilyy oikeus päättää palveluiden järjestämisestä. Siirto maakuntiin heikentäisi opiskeluhuollon ennaltaehkäisevää, yhteisöllistä toimintaa sekä vaikeuttaisi käytännön työtä kouluissa monin tavoin.

Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään, että opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit siirrettäisiin sivistystoimesta sote-maakuntiin. OAJ vaatii, että koulupsykologi- ja -kuraattoripalveluiden järjestäminen säilyy kuntien tehtävänä. OAJ on jättänyt esitysluonnokseen lausuntonsa ja vaikuttanut oppilas- ja opiskeluhuollon turvaamiseksi laajasti: ottanut kantaa valmisteluprosessin eri vaiheissa, vedonnut päättäjiin ja laatinut muun muassa yleisönosastokirjoituksia yhteistyössä Psykologiliiton ja Koulukuraattorien kanssa.

Tässä viisi perustelua, miksi opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita ei saa siirtää sote-maakuntien järjestettäväksi:

1. Ennaltaehkäisevä yhteisöllinen opiskeluhuolto kärsisi, painopiste siirtyisi ongelmien hoitamiseen yksilötasolla

Elokuussa 2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki painottaa erityisesti opiskeluhuollon yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää toimintaa.

Opiskeluhuollon on tarkoitus olla lasten ja nuorten arkiympäristöön viety, hyvinvointia edistävä palvelu, johon kaikki koulu- ja oppilaitosyhteisön jäsenet osallistuvat. Ennaltaehkäisevä, yhteisöllinen ote on erittäin tärkeä esimerkiksi koulukiusaamisen ehkäisemisessä.

Jotta ennaltaehkäisevä työ onnistuu, sen on tapahduttava koululla osana arjen toimintaa. OAJ:n huolena on, että uudessa mallissa painottuisi vain yksilökohtainen, jo syntyneiden ongelmien korjaamiseen painottuva opiskeluhuolto.

Opiskeluhuollon on tarkoitus olla lasten ja nuorten arkiympäristöön viety, hyvinvointia edistävä palvelu.

2. Opiskeluhuollon johtaminen hankaloituisi, samoin rehtorien työ.

Jos opiskeluhuolto siirretään maakuntiin, rehtorit ja sivistystoimenjohtajat eivät enää voi vaikuttaa sen resursseihin. Nykyisin pääosa opiskeluhuollon psykologeista ja kuraattoreista kuuluu sivistystoimen henkilöstöön.

Opiskeluhuollon siirto sote-maakuntiin vaikuttaisi väistämättä opiskeluhuollon johtamiseen ja linjauksiin. Maakunnissa ei ole tuntemusta päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten lasten ja nuorten arjesta eikä myöskään siitä, mitä on ennaltaehkäisevä ja yksilökohtainen opiskeluhuolto kussakin yksikössä on ja kuinka paljon sitä tarvitaan.  Työnjohdon ja -organisoinnin on oltava siellä, missä työkin tehdään.

Maakunnissa ei ole tuntemusta päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten lasten ja nuorten arjesta.

3. Vastuukysymykset ja moniammatillinen yhteistyö mutkistuisivat.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan opiskeluhuollon palvelut on järjestettävä oppilaitoksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Jos psykologit ja kuraattorit eivät enää varmuudella työskentele koulun tiloissa, opettajien ja opiskeluhuollon henkilöstön välinen arjen yhteistyö vaikeutuu.

Hallituksen esitysluonnoksesta käy ilmi, ettei opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtoa ole mietitty kovin seikkaperäisesti. Esityksessä ei ole lainkaan otettu huomioon siirron vaikutuksia vastuu- ja salassapitosäännöksiin.

Vastuukysymyksiin on tiedossa mutkia. Jos psykologi- ja kuraattoripalvelut eivät enää sijaitse koulun tiloissa, sote-maakunnalle on säädettävä vastuu oppilaasta palveluissa käynnin ja sinne siirtymisen ajaksi. Kunnalla opetuksen ja koulutuksen järjestäjänä ei voi olla vastuuta oppilaasta opiskeluhuollon palveluissa, jos se ei enää vastaa niiden järjestämisestä. Vastuun siirtoon tulee varata myös resursseja.  

Jos uuteen malliin mennään, opiskeluhuollon järjestäjälle on lisäksi säädettävä mahdollisuus anoa oppilaalle luvallinen poissaolo palveluissa käymisen ajaksi. Perusopetuksesta voi olla poissa vain, jos lupa on myönnetty. Jos oppilas ei halua huoltajansa tietävän palveluiden käyttämisestä, opiskeluhuollon on anottava lupa poissaoloon.

Esityksessä ei ole lainkaan otettu huomioon siirron vaikutuksia vastuu- ja salassapitosäännöksiin.

4. Eriarvoisuus lisääntyisi, kunnat kehittäisivät omia korvaavia palveluita.

OAJ pelkää, että psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtäminen sote-maakuntiin johtaisi siihen, että kunnat kehittäisivät korvaavia palveluita näiden lakisääteisten palveluiden tilalle. Tämä lisäisi eriarvoisuutta.

Jo nyt osa kunnista antaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluille liian vähän resursseja ja kehittää niiden tilalle erilaisia edullisempia toimintoja kuten koulusosionomeja, psyykkareita, tsemppareita ja muita vastaavia ammattiryhmiä, joille ei ole kelpoisuussäännöksiä. 

OAJ:n mielestä kunnilla on säilyttävä mahdollisuus päättää lakisääteisten palveluiden järjestämisestä niiden omien tarpeiden mukaisesti. Jos maakunta ja sen kaikki kunnat yhdessä päättävät, että ne haluavat maakunnan järjestävän oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut, on kunnilla oltava oikeus yhdessä siirtää tämä tehtävä maakunnalle ja osoittaa siihen rahoitus.

Jo nyt osa kunnista antaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluille liian vähän resursseja ja kehittää niiden tilalle erilaisia edullisempia toimintoja.

5. Siirto maakuntiin ei ratkaise oppilas- ja opiskeluhuollon ongelmia eikä lisäresursseja.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kouluissa ja oppilaitoksissa on toimiva opiskeluhuolto. Hallituksen esitysluonnoksessakin tuodaan esiin, että oppilas- ja opiskeluhuollossa on epäkohtia, kuten tiedon puute palvelujen sisällöstä, pirstoutunut palvelujärjestelmä ja vaikeudet palveluiden saavutettavuudessa.  OAJ huomauttaa, että psykologien ja kuraattoreiden siirto maakuntiin ei tuo niihin ratkaisua. Esitys ei sisällä lisäresursointia opiskeluhuollon palveluihin. 

Opiskeluhuollon resurssit pitäisi laittaa viipymättä kuntoon. OAJ esittää, että kaikille kouluasteille pitää säätää sitova työntekijämitoitus psykologien, kuraattoreiden ja opettajien määrästä. Riittävät resurssit parantaisivat palveluiden oikea-aikaista saatavuutta ja mahdollistaisivat aidosti oppilas- ja opiskelijahuoltolain tavoitteen toteutumisen. 

Kaikille kouluasteille pitää säätää sitova työntekijämitoitus psykologien, kuraattoreiden ja opettajien määrästä.

 
Tutustu OAJ:n lausuntoon!

 

Lakiluonnos muuttaa oppilas- ja opiskeluhuollon järjestämisen täysin nykyisestä, mutta siitä ei pyydetty lausuntoja OAJ:ltä eikä psykologi- tai kuraattoriliitolta. OAJ päätti antaa lausuntonsa, koska se edustaa rehtoreita, sivistystoimenjohtajia ja opettajia, jotka päivittäin työskentelevät opiskeluhuollon ammattihenkilöstön kanssa. Toteutuessaan lakimuutos vaikeuttaisi merkittävästi monien OAJ:n jäsenten työtä.

Kuva: Leena Koskela