• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa saatava vihdoinkin kuntoon

10.06.2020 - 17.40 Näkemys
Kuvituskuva

Varhaiskasvatukseen on odotettu parempia tuen pykäliä jo vuosia. Ensimmäinen yritys oli 2010-luvun alkuvuosina, kun varhaiskasvatuslakia laadittiin. Lakiin ei tuolloin kirjattu säädöksiä, mutta saatiin lupaus, että ne laaditaan lain toisessa vaiheessa. Toisin kävi. Varhaiskasvatuslakia uudistettiin lähes kaksi vuotta sitten. Tuen pykälät jäivät taas uupumaan. Nyt on saatava aikaan korjaus, erityisasiantuntija Kirsi Sutton OAJ:stä sanoo.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuslaissa säädetään, että kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokaisessa päiväkodissa tulisi olla erityisopettaja. Se ei myöskään määrittele, kuinka monen lapsen tuen tarpeisiin yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja riittää.

Huonoimmassa tapauksessa jo yhden varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaaminen on kunnan mielestä tarkoittanut sitä, että velvollisuus on täytetty.  

Huonoimmassa tapauksessa jo yhden varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaaminen on kunnan mielestä tarkoittanut sitä, että velvollisuus on täytetty.  

Laissa säädetään myös, että tuen tarve on huomioitava lasten tai henkilöstön lukumäärässä. Laki ei kuitenkaan täsmennä, miten tuen tarve vaikuttaa lasten tai henkilöstön määrään.

Lapsen etu ensisijalla

Viime vuosina on saatu paljon näyttöä siitä, että varhaiskasvatuksella on myönteiset vaikutukset erityisesti silloin, kun lapsi osallistuu ryhmämuotoiseen, ammattilaisten toteuttamaan päiväkodin varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus vaikuttaa erityisen voimakkaasti, jos lapsen perheen sosioekonominen asema on muita heikompi.

Vahvalla, nopeasti järjestettävällä varhaisella tuella on valtava merkitys lapsen tulevaisuudelle. Oikea-aikaisesti saatu tuki vähentää sekä mahdollisia oppimisvaikeuksia että niiden aiheuttamia kustannuksia.

Oikea-aikaisesti saatu tuki vähentää sekä mahdollisia oppimisvaikeuksia että niiden aiheuttamia kustannuksia.

OAJ:n mallissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tukea tarkastellaan yhteisenä kokonaisuutena, sillä noin 90 prosenttia esiopetuksesta järjestetään päiväkodeissa. Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa, mutta pedagogiselta luonteeltaan esiopetus on osa varhaiskasvatusta. 

Päiväkotien esiopetuksessa ryhmäkoko ja henkilömitoitus määräytyvät varhaiskasvatuslain mukaan. Vaikka esiopetus järjestettäisiin koulun tiloissa, lapsella on oikeus osallistua esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen. Jos täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samoissa tiloissa kuin esiopetus, ryhmäkoot ja henkilöstömitoitus määräytyvät varhaiskasvatuslain mukaan.

Laki määrittelee minimin

Kunnat ovat rakentaneet omanlaisensa tukiverkostot varhaiskasvatukseen, koska lain määräykset eivät nyt ole riittävän sitovia. Vuonna 2018 tehdyn selvityksen mukaan 70 prosentissa kunnista oli käytössä perusopetusta mukaileva jaottelu tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleisimmin tukea annetaan arjen toiminnassa pedagogisin keinoin. Lähes yhtä yleinen tukitoimi ovat varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatiokäynnit. Rakenteellisia tukitoimia on käytössä vain harvoilla lapsilla tai ei ollenkaan. Rakenteelliset tukitoimet liittyvät ryhmän käytössä oleviin resursseihin. Niitä ovat esimerkiksi ryhmän lapsimäärään tai henkilökunnan erityisosaamiseen, määrään tai rakenteeseen liittyvät asiat.

Erityisryhmät tai integroidut erityisryhmät tukitoimena ovat melko harvinaisia kaikkialla Suomessa.

Erityisryhmät tai integroidut erityisryhmät tukitoimena ovat melko harvinaisia kaikkialla Suomessa.

OAJ:n tuen mallin julkaisun jälkeen esitettiin huoli siitä, voivatko säädökset ja tuen muotojen määrittely kapeuttaa tuen järjestämistä. Huoli on turha. Erityisopettajan konsultaatio henkilökunnalle on varmasti kapein mahdollinen tuen muoto ja se on käytössä jo nyt. 

OAJ haluaa lainsäädäntöön selkeän rakenteen varhaiskasvatuksen erityisopetukselle. Lisäksi tarvitaan nykyistä tarkemmat kriteerit sille, mitä kunnassa pitää vähintään olla tarjolla tukea tarvitsevia lapsia varten. Aina on myös mahdollista resursoida palvelut paremmin kuin minimivaatimus.

Tarvitaan nykyistä tarkemmat kriteerit sille, mitä kunnassa pitää vähintään olla tarjolla tukea tarvitsevia lapsia varten. Aina on myös mahdollista resursoida palvelut paremmin kuin minimivaatimus.

OAJ:n malli yhtenäistää tuen ketjun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Miksi on niin tärkeää, että myös varhaiskasvatukseen saataisiin tuen pykälät ja siirryttäisiin noudattamaan tuen kolmiportaisuutta kuten muillakin koulutusasteilla?

OAJ:n mallissa halutaan yhtenäistää tuen käsitteet ja toimeenpano sekä vähentää byrokratiaa. Tuesta halutaan yhtenäinen jatkumo, jotta kasvulle ja oppimiselle ei aiheutuisi ongelmia tuen vaihtuvuuden vuoksi. Tuen portailla on tarkoitus liikkua joustavasti molempiin suuntiin silloin, kun tuen tarve muuttuu. Tuen tarve arvioidaan ja tuki myönnetään säännöllisesti tehtävän pedagogisen selvityksen perusteella. Asiantuntijoina tarpeen arvioinnissa ovat opettajat ja erityisopettajat.

Tuki toimivaksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

OAJ:n ehdotukset tiiviisti:

 • Tuen kolmiportaisuus tulee saada myös varhaiskasvatukseen
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää tulee lisätä siten, että varhaiskasvatuksen järjestäjällä tulee olla vähintään yksi erityisopettaja jokaista sataa 2–6-vuotiasta lasta kohden
 • Lainsäädännöllä tulee turvata lapsen oikeus saada tukea
  • varhaiskasvatuksen erityisopettajan osa- tai kokoaikaiseen erityisopetukseen
  • oikea-aikaisesti ilman raskasta ja pitkää hakuprosessia
  • pien- tai erityisryhmässä, tarvittaessa myös sairaalassa
  • varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamana osa- tai kokoaikaisena erityisopetuksena.

Tutustu OAJ:n kaikkiin ehdotuksiin oppimisen tuen malliksi!