• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ ei kannata koulukiusaamisen kirjaamista rikoslakiin

17.02.2022 - 13.37 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ osallistui torstaina 17.2. eduskunnan lakivaliokunnan järjestämään julkiseen kuulemiseen kansalaisaloitteesta, joka vaati koulukiusaamisen kirjaamista rikoslakiin. OAJ ei kannata koulukiusaamisen kirjaamista rikokseksi. Se muuttaisi koulun henkilökunnan roolin kiusaamiseen puuttumisessa entistä epäselvemmäksi. Poliisitutkinnat myös kestävät pitkään, vaikka kiusaamisessa tarvitaan välitöntä puuttumista. Rikosvastuu alkaa 15-vuotiaana ja rikosten selvittäminen kuuluu poliisille.

Koulukiusaaminen terminä on myös väärä. Kiusaaminen koulussa ei eroa kiusaamisesta työpaikalla, kadulla, kotona tai missä tahansa muussa paikassa. Jos kiusaamisesta säädettäisiin rikoslaissa, ei tulisi käyttää termiä koulukiusaaminen vaan termiä kiusaaminen. Rikoslaissa ei voida kriminalisoida vain koulussa tapahtuvaa kiusaamista, jos se muissa paikoissa sallittaisiin.

OAJ korosti kantanaan, että rehtorin ja opettajan velvollisuus on jo nyt ehkäistä kiusaamista ja puuttua siihen.  Valtakunnallinen opetussuunnitelma määrää, että jokaisella koululla on oltava suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Siinä on muun muassa kerrottava, kuinka koulussa puututaan oppilaiden keskinäiseen sekä oppilaiden ja aikuisten väliseen kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään. 

Lainsäädännön mukaan rehtorilla ja opettajalla on myös muun muassa velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle. Lisäksi on velvollisuus ilmoittaa poliisille sekä lastensuojeluun, jos rehtori tai opettaja saa tietää oppilaaseen kohdistuneesta väkivallan teosta tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

OAJ toi myös esille, että alle 18-vuotiaaseen kohdistuva lieväkin väkivallanteko on jo säädetty yleisen syytteen alaiseksi. Rehtori ja opettaja voivat aina ilmoittaa tällaiset teot poliisille. Poliisilla on tällöin velvollisuus tutkia tapaus, kun se saa siitä tiedon. Poliisin kanssa voidaan tehdä jo nyt yhteistyötä kaikkien kiusaamistapausten osalta tarpeen mukaan.

OAJ ehdotti, että lainsäädännössä pitäisi kiusaamisen kriminalisoinnin sijaan säätää täsmällisemmin viranomaisten välisestä yhteistyöstä, jotta rehtori ja opettajat saisivat varmemmin tukea ja apua poliisilta, lastensuojelulta ja sosiaalitoimelta.  OAJ vaati myös, että sisäisen turvallisuuden selonteossa lupailtu joka koululle nimitettävä kummipoliisitoiminta toteutetaan ja niin sanottu Ankkuri-toiminta laajennetaan kattamaan koko Suomi.

OAJ on tuonut useissa eri yhteyksissä esille myös muita keinoja, joilla vähentää kiusaamista ja parantaa oppimisympäristön turvallisuutta. Lausuntoon liitettiinkin mukaan lakivaliokunnalle linkkejä näihin asiakirjoihin maininnalla, että erityisesti tarvitaan esihenkilö- ja opettajamitoitus, oman ryhmän tunteja sekä aluehallintoviraston oma-aloitteinen puuttumisoikeus.

Lakivaliokunnan kuulemisen diat.pptx

Lataa ja lue koko lausunto