• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kokonaiset koulupäivät amikseen: näin se käy

19.02.2020 - 08.20 Näkemys
Kuvituskuva

Hallitusohjelmaan on kirjattu selkeät ammatillisen koulutuksen kehittämistavoitteet. Ohjelman mukaan oppilaitoksiin laaditaan kokonaisen koulupäivän malli ja opettajamäärää lisätään. OAJ:llä on tähän selkeä resepti: rahoitusta on oltava riittävästi, opiskelijoiden tulee oikeasti voida edetä suunnitelmansa (HOKS) mukaan, opiskelijoiden opetustuntimäärät on määriteltävä ja opettajamitoituksesta on säädettävä. Laadukas kokonainen koulupäivä turvataan näillä eväillä.

OAJ:n selvityksen mukaan ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on kasvanut, mutta samanaikaisesti sekä rahoituksen että opettajien määrä on vähentynyt. Opiskelijoiden saama lähiopetuksen määrä on romahtanut radikaalisti, vaikka opiskelijoiden oikeus opetukseen, ohjaukseen ja tukeen on turvattava jokaisena koulupäivänä. Rahaton reformi aiheutti sen, että myös ammatillisten opettajien työstä on tullut selviytymiskamppailua.

Hallitusohjelmassa on selkeät tavoitteet ammatillisen koulutuksen suunnan kääntämisestä: hallitusohjelman kirjauksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriössä laaditaan kokonaisen koulupäivän malli sekä lisätään ammatillisten opettajien määrää. OAJ on luonut esityksen kokonaisista koulupäivistä ja laatinut keinot, joiden avulla hallitusohjelman tavoitteet ovat saavutettavissa.

1. Opettajaresurssit saatava kuntoon

Laki edellyttää, että oppilaitoksissa on oltava riittävä määrä opettajia ja rehtoreita. Opiskelijan oikeus opetukseen, ohjaukseen ja tukeen on turvattava jokaisena opiskelupäivänä. Kokonaisen koulupäivän perusedellytys on, että opettajia on tarpeeksi ja he voivat tehdä työnsä hyvin.

– Siksi täytyy säätää opettajamitoituksesta, joka turvaa sekä opiskelijan laadukkaan oppimisen että resurssit opettajan työlle, kertoo erityisasiantuntija Inkeri Toikka OAJ:stä.

Kokonaisen koulupäivän perusedellytys on, että opettajia on tarpeeksi ja he voivat tehdä työnsä hyvin.

OAJ esittää, että jokaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa on oltava yhdenvertainen opettajaresurssi. Näin voidaan taata opiskelijoille yhdenvertainen oikeus opetukseen, opinto-ohjaukseen ja tukeen. Opettajamitoitus laskettaisiin niin, että opettajalla on yhtä opetustuntia kohden enintään 20 opiskelijan ryhmä.

Kaikille opiskelijoille kuuluvia yto-aineita – kuten kieliä ja matematiikkaa – opettaville opettajille tulee olla vastaava opetustuntimäärä osaamispistettä kohden kuin lukion opettajilla on opintopistettä kohden. Lisäksi opettajilla täytyy olla tarpeeksi työaikaa opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen, jotta opiskelijat saavat laadukasta ohjausta myös oppilaitoksensa ulkopuolella. OAJ:n mielestä tämä aika voisi olla keskimäärin 1,33 tuntia kunkin opiskelijan työpaikalla suorittamaa osaamispistettä kohden.

Samalla on säädettävä riittävästä opettajamäärästä. Selvää on, että lain edellyttämä riittävä määrä tarkoittaa opettajien lisäystä oppilaitoksiin.

– Meidän laskelmiemme mukaan vaje on noin 2 400 opettajaa. Tämä on lähellä samaa kuin viime vuosina irtisanottujen opettajien, eläkkeelle jääneiden ja määräaikaisten opettajien täyttämättä jätettyjen paikkojen määrää, Toikka jatkaa.

Samalla on säädettävä riittävästä opettajamäärästä. Selvää on, että lain edellyttämä riittävä määrä tarkoittaa opettajien lisäystä oppilaitoksiin.

Opettajamäärän arvioinnissa tulee huomioida esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen ja tuen määrä. OAJ:n mallissa oppilaitoksissa on oltava vähintään yksi erityistä tukea antava opettaja sataa opiskelijaa kohden. Lisäksi täytyy huomioida myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden määrä sekä oppilaitoksen hanke- ja projektitoiminta, jotka molemmat lisäävät opettajatarvetta.

2. Opetustuntimäärät määriteltävä

Yhteishaun kautta tulleille ja ilman toisen asteen tutkintoa oleville opiskelijoille pitää määritellä opetuksen keskimääräinen tuntimäärä. OAJ esittää, että opiskelijan opetuksen määräksi on säädettävä vähintään 22 tuntia opetusta yhtä osaamispistettä kohden, ellei opiskelijan HOKS:ssa käy ilmi perustellusti toisenlainen tarve. Keskimääräisen ryhmäkoon taas tulee olla enintään 20 opiskelijaa.

– Kaikilla toisen asteen opiskelijoilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet saada kelpoisuusehdot täyttävän opettajan opetusta. Opinnot tulee järjestää niin, että opiskelija voi suorittaa perustutkinnon kolmessa vuodessa, Toikka painottaa.

Kaikilla toisen asteen opiskelijoilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet saada kelpoisuusehdot täyttävän opettajan opetusta.

Opiskelijan opiskelutuntien määrä on oltava 6–8 tuntia päivässä, ja opiskelijatyövuosi on 365 päivää. Opiskelu voi tapahtua monipuolisissa opiskeluympäristöissä, mutta oleellista on se, että opiskelijalla on opettaja tukena. OAJ ei kannata malleja, joissa opiskelijan päivästä useita tunteja tehdään itsenäistä työskentelyä valvotusti, mutta ilman opettajaa.

Vuoden aikana opiskelijalla voi olla yhtäjaksoisesti neljä viikkoa lomaa siten, että se ei vaikuta koulutuksen järjestäjän rahoitukseen.

3. Katse rahoitukseen

OAJ edellyttää, että koulutuksen järjestämiseen on saatava tavoitteiden mukainen ja selkeä rahoitus. Nykyinen ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä tulee arvioida, ja ministeriön on annettava sivistysvaliokunnalle selvitys järjestelmän toimivuudesta.

Koulutuksen järjestämiseen on saatava tavoitteiden mukainen ja selkeä rahoitus.

Näiden arviointien perusteella esitetään tarvittavat korjaustoimet, joilla koulutuksen rahoitus saadaan kuntoon.

4. Uudistuksissakin varmistettava koulutuksen laatu ja opettajien riittävyys

Hallitusohjelman tavoitteena on tukea oppilaitosten johtamisjärjestelmien kehittämistä. Koulutuksen järjestäjille on taattava todelliset mahdollisuudet uudistusten tekemiseksi. OAJ painottaa, että uusien toimintamallien suunnittelu ei saa vaarantaa opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia.

– Kun opettajia on riittävästi, voidaan oppilaitoksissa aidosti taata sekä kokonaiset koulupäivät ja opetuksen laatu sekä opettajille oikeus osaamisen kehittämiseen työajalla, Toikka kiteyttää opettajamäärän merkitystä.

Uusien toimintamallien suunnittelu ei saa vaarantaa opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia.

Muutosten myllerryksessä lähiesimiehen osaamisella ja tuella on suuri merkitys opetushenkilöstön jaksamiselle. Yhdellä lähiesimiehellä ei pitäisi olla yli 20 johdettavaa.

Uudistukset on rahoitettava oppilaitoksissa niin, että ne on mahdollista toteuttaa. Muutosten vaikutusten suunnittelu ja arviointi on tehtävä yhdessä henkilöstön kanssa.

Tutustu OAJ:n kokonaisten koulupäivien malliin