• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tuki toimivaksi koko opinpolulle

03.06.2020 - 08.00 Näkemys
Kuvituskuva

OAJ on laatinut oppimisen tuen toimivuuden parantamiseksi oman mallinsa. Malli perustuu kentän kokemuksiin tuen käytänteistä sekä asiantuntijoiden tekemiin ratkaisuehdotuksiin. Erityisasiantuntija Sari Jokinen kertoo, miten oppimisen tuki OAJ:n mielestä saataisiin kuntoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmat vuosille 2020–2022.

Kehittämisohjelmissa on tarkoituksena muun muassa uudistaa tuen lainsäädäntöä, vahvistaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rahoitusjärjestelmien vaikuttavuutta sekä etsiä yhdenvertaisuutta vahvistavia ja vaikuttavia käytänteitä ja toimintatapoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt työryhmän, jonka tehtävänä on käsitellä lapsen ja oppimisen tukea ja inkluusion edistämistoimia sekä varhaiskasvatuksessa että esi- ja perusopetuksessa. Työryhmän on määrä tehdä ehdotuksia lainsäädäntöön tuen parantamiseksi ja osaamisen lisäämiseksi.

OAJ on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä. Olemme jo ennen työryhmän asettamista laatineet tuen toimivuuden parantamiseksi OAJ:n oman mallin. Näkemyksemme perustuvat kentän kokemuksiin tuen käytänteistä sekä asiantuntijoidemme ratkaisuehdotuksiin.

OAJ:n mallin periaatteena on, että yhtenäinen tuen ketju turvataan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

OAJ:n mallin periaatteena on, että yhtenäinen tuen ketju turvataan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Mallissa tuen käsitteet ja käytännön toimet ovat selkeitä ja yhtenäisiä. Oppijan saama tuki jatkuu katkeamattomana, kun oppija siirtyy oppilaitoksesta toiseen tai koulutusasteelta toiselle. Yhtenäisyys lisää tuen toimivuutta ja vaikuttavuutta oppijan kannalta.

Tuen lainsäädännössä ja toimivuudessa on puutteita kaikilla koulutusasteilla

Tuen järjestämisessä ja toteutumisessa on nyt puutteita kaikilla koulutusasteilla. Varhaiskasvatuksessa toiminnan järjestäjälle on säädetty velvoite, että varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja on oltava tarvetta vastaavasti. Lisäksi tuen tarve on otettava huomioon lasten tai henkilöstön lukumäärässä.

Lainsäädännön puutteiden vuoksi tuen toteutumisessa on suuria eroja kuntien välillä.

Joissain kunnissa tukea on tarjolla monipuolisesti. Käytössä ovat esimerkiksi erityisryhmät ja muissa ryhmissä varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut.

Toisessa ääripäässä ovat kunnat, joissa lapsen tuki tarkoittaa erityisopettajan konsultaatiota henkilökunnalle. On selvää, että konsultaatio henkilökunnalle on monille lapsille riittämätön tukitoimi.

Esi- ja perusopetuksessa on käytössä kolmiportainen tuki, mutta se ei toimi. Tukijärjestelmä on siis olemassa, mutta pelkkä olemassaolo ei takaa sitä, että oppilaat saisivat tarvitsemaansa tukea.

Tukijärjestelmä on siis olemassa, mutta pelkkä olemassaolo ei takaa sitä, että oppilaat saisivat tarvitsemaansa tukea.

Toimimattomuus näkyy tehostetun tuen ja erityisen tuen rajan epäselvyytenä ja erityisopetuksen resurssien riittämättömyytenä. Oppilaiden oikeus tukeen ei nyt toteudu. Tuen puutteen vuoksi yhä suurempi osa oppilaista ei saavuta oppimisen vähimmäistavoitteita. Tämä vaikuttaa oppilaan tulevaisuuteen kauaskantoisesti.

Lukiolaissa säädetään erityisopetuksesta. Säädös tulee voimaan 2021. Ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla erityistä ja vaativaa erityistä tukea. Muun tuen järjestäminen on koulutuksen järjestäjän vapaassa harkinnassa.

Toiselle asteelle siirtyminen on monelle perusopetuksessa tukea saaneelle hankalaa. Tuen saanti voi nykyisin loppua kokonaan, vaikka tuen tarve ei katoa mihinkään.

Tuen saanti voi nykyisin loppua kokonaan, vaikka tuen tarve ei katoa mihinkään.

Ammatillisessa koulutuksessa ei ole lainkaan säännöstä tukiopetuksesta eikä osa-aikaisesta erityisopetuksesta, vaan ainoastaan erityisestä tuesta ja vaativasta erityisestä tuesta. Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestäminen ja sisältö on täysin koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Tehostettua tukea perusopetuksessa saaneet oppilaat jäävät siksi toiselle asteelle siirtyessään usein kokonaan ilman tukea.

OAJ:n ratkaisut tuen toimivuuden parantamiseksi

Näitä uudistuksia OAJ edistää, jotta jokaisen lapsen ja nuoren potentiaali tulisi täysimääräisesti käyttöön, ja oppimisen ilo olisi päivittäinen osa jokaisen lapsen ja nuoren opinpolkua.

1. Yhtenäinen ja vahva tukiketju varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Kehitetään lainsäädäntöä niin, että varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti on yhtenäinen oppimisen tuen ketju. Tuen käsitteiden ja toimeenpanon on oltava yhtenäisiä kaikilla asteilla niin, että oppija saa tarvitsemansa tuen ilman tukea heikentäviä katkoksia.

2. Sama järjestelmä ja asiakirjat kaikilla asteilla

Otetaan kaikilla koulutusasteilla käyttöön yhtenevät järjestelmät ja asiakirjat.

OAJ:n mallissa tuen tarve ja siirtyminen tuen portaalta toiselle arvioidaan pedagogisella selvityksellä ja tuen toteuttaminen kirjataan tuen järjestämissuunnitelmaan. Tuen järjestämissuunnitelmaan kirjataan vain lakisääteiset tuen muodot sekä niiden määrällinen ja laadullinen toteutus. Tuen järjestämissuunnitelma liitetään osaksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa (Vasu) ja esiopetussuunnitelmaa ja ammatillisessa oppilaitoksessa osaksi opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitemaa (HOKS). Tällä vähennetään byrokratiaa ja päällekkäisiä asiakirjoja.

Tukimuotojen toteutumista seurataan jatkuvasti. Suunnitelmat eivät enää ole turhia, sillä suunniteltu tuki on myös toteutettava.

3. Tuki vahvistuu jokaisella portaalla

Tuen portaiden välillä on oltava selkeät erot niin, että tuki vahvistuu seuraavalle portaalle siirryttäessä. Tehostettuun tukeen säädetään osa-aikaisen erityisopetuksen ja tukiopetuksen vähimmäismäärät, joihin oppilas on oikeutettu tällä tuen portaalla ollessaan. Erityisessä tuessa oppilas on aina oikeutettu erityisryhmään tai -luokkaan. Jos oppilaalle siis tehdään erityisen tuen päätös, hän saa aina erityisluokanopettajan antamaa kokoaikaista erityisopetusta yhdessä tai useammassa oppiaineessa.

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan tuen tarve arvioidaan oppilaskohtaisesti. Pidennetyn oppivelvollisuuden ei pitäisi jatkossa tarkoittaa automaattisesti sitä, että oppilas on erityisen tuen oppilas. Apuvälineitä, tulkitsemis- ja avustajapalveluita on mahdollisuus käyttää kaikilla tuen portailla.

4. Käyttöön erityisopettajamitoitus ja kertoimet

Kaikilla koulutusasteilla otetaan käyttöön opettajamitoitukset. Erityisopettajia on oltava riittävästi, jotta tukea pystytään antamaan joustavasti ja tehokkaasti kaikille tukea tarvitseville niin, että mahdollistetaan yksilöllinen tuki jokaiselle oppijalle. Ryhmäkokojen ylärajat määritellään. Ryhmiä muodostettaessa on huomioitava tukea tarvitsevat oppilaat erilaisilla ryhmäkokoa pienentävillä kertoimilla riippuen tuen tarpeen voimakkuudesta.

5. Tiedonkulku kuntoon

Oppilaan tuki ei saa häiriintyä tiedonkulun katkosten vuoksi. Tieto tuen järjestämissuunnitelmasta on siirrettävä uudelle varhaiskasvatuksen, opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle välittömästi oppilaan mukana. Opettajilla pitää olla oikeus saada tieto tuen järjestämissuunnitelmasta salassapidon estämättä. Tiedonkulku eri viranomaisten kesken säädetään siten, että tieto kulkee aina tarvittaessa myös koulutuksen järjestäjille, jotta opetus, tuki ja turvallinen oppimisympäristö voidaan toteuttaa oppilaan edun mukaisesti.

6. Rahoitusta tuen mukaan

Uudistusta ei voi toteuttaa ilman riittäviä resursseja. Rahoitusjärjestelmiä muutetaan siten, että koulutuksen järjestäjä saa rahoitusta tosiasiallisesti annetun tuen mukaan. Kuntien ja koulutuksen järjestäjien erilaiset taloudelliset tilanteet eivät saa vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja minkä tasoista tukea oppilaat saavat. Perusopetuslain kirjaus siitä, että oppilaalla on oikeus riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä, on vihdoin saatava toteutumaan.

7. Henkilöstölle koulutusta

Esimiehiä ja kaikkia opettajaryhmiä koulutetaan havaitsemaan ja tunnistamaan tuen tarpeita sekä toteuttamaan tukea uusien säädösten mukaisesti. Täydennyskoulutuksella on tärkeä rooli tuen uudistuksen toteutumisessa.

Tuki toimivaksi: oppimiselle tukea varhaiskasvatuksesta toiselle asteelleTuki toimivaksi – Oppimisen tuen ketju yhtenäistettävä 
varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle -esite (PDF)