• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Nämä 9 asiaa työnantajan pitää varmistaa ennen lähiopetukseen paluuta

08.05.2020 - 15.54 Näkemys
Kuvituskuva
Työnantajan pitää antaa työsuojeluvaltuutetulle tieto, miten käsihygieniasta on huolehdittu kouluissa ja päiväkodeissa viranomaisten ohjeiden ja suositusten mukaisesti. 

Koulujen ja päiväkotien pitää olla turvallisia paikkoja lapsille ja henkilöstölle. Viranomaisten valtakunnalliset ohjeet jättävät valitettavasti turvallisuuden näkökulmasta paljon toivomisen varaa. Vastuu turvallisuudesta on varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjällä. Työsuojeluvaltuutetut ovat avainroolissa varmistamassa, että työnantajat kantavat vastuunsa turvallisuuden takaamisesta. OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen ja johtava lakimies Erkki Mustonen listaavat 9 asiaa, jotka jokaisen työnantajan pitää varmistaa.

Kun Suomessa palataan 14.5. peruskoulussa ja varhaiskasvatuksessa lähiopetukseen, siirrytään lainsäädännön näkökulmasta normioloihin. Jokaiselle opetusalalla työskentelevälle ja onneksi myös päättäjille ja viranomaisille on selvää, että opetuksen arjessa ollaan kaukana normioloista. Siksi on välttämätöntä määritellä, mitä turvallisuus tarkoittaa koronaoloissa. 

On välttämätöntä määritellä, mitä turvallisuus tarkoittaa koronaoloissa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ohjeistukset ovat kuitenkin monin osin tulkinnanvaraisia ja hankalia toteuttaa. Käytännön teot terveellisen oppimis- ja työympäristön  takaamiseksi on jätetty opetuksen järjestäjien vastuulle, ja käytännössä tämä kaatuu päiväkodin johtajien ja koulun rehtoreiden hoidettavaksi. 

Ryhmäkoot ja henkilöstömitoitus kuin koronaa ei olisi 

Pari esimerkkiä viranomaisohjeiden sekavuudesta. 

Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä. Ihmisten välisistä turvaväleistä tai ryhmien jakamisesta eivät päättäjät ja viranomaiset anna määräyksiä, vaan väljyyttä suositellaan haettavaksi tilajärjestelyillä.  

Tämä tarkoittaa, että oppilaita on kouluissa kerralla aiempaa vähemmän, ja silloin osalle oppilaista on etsittävä muita tiloja. Opetusryhmät pidetään erillään, jos mahdollista, tai muuten turvataan väljyys.  

Toimintaan ei myöskään määrätä sovellettavaksi kokoontumisrajoituksia. Jos oppilasryhmä menee vaikka puistoon tai liikuntapaikoille, miksi heidän ei pidä noudattaa toukokuun loppuun voimassa olevaa 10 henkilön kokoontumisrajoitusta? On vaikea ymmärtää, miksi opettajan kanssa voi liikkua julkisilla paikoilla isona ryhmänä, mutta koulun jälkeen kavereiden kanssa ei. 

On vaikea ymmärtää, miksi opettajan kanssa voi liikkua julkisilla paikoilla isona ryhmänä, mutta koulun jälkeen kavereiden kanssa ei. 

Vertailu muihin maihin ei suosi Suomea 

Kun lähiopetukseen palaamista vasta pohdittiin, julkisuudessa muistuteltiin, että monessa muussa maassa lähiopetukseen on jo palattu. No, verrokkimaissa on muistettu huomioida myös turvallisuus. 

Norjassa 6–10-vuotiaat oppilaat ovat lähiopetuksessa, mutta ryhmien koko on rajoitettu 15 oppilaaseen. Virossa lähiopetusta on tarkoitus antaa yksittäisille oppilaille tai enintään 10 hengen ryhmille. Tanskassa koulut saivat terveysviranomaisten ohjeet, joissa edellytetään muun muassa kahden metrin turvavälejä. Ulkotiloissa saa leikkiä enintään viiden lapsen ryhmissä.  

Millä perusteella lähiopetus ja varhaiskasvatus ovat Suomessa henkilöstölle turvallisempia? Jos Suomessa annetut turvallisuusohjeet eroavat paljon muiden maiden säännöistä, ei se synnytä luottamusta eikä turvallisuuden tunnetta.  

Millä perusteella lähiopetus ja varhaiskasvatus ovat Suomessa henkilöstölle turvallisempia kuin muissa maissa? 

Turvallisuutta heikentää myös se, jos edes annettuja suosituksia ei noudateta. Päiväkodit ovat olleet koko ajan auki. Siellä suositus on ollut, että lapsia ei tarpeettomasti siirrettäisi omasta lapsiryhmästä tai varhaiskasvatuspaikasta toiseen. Silti hieman yli puolet kunnista yhdisti varhaiskasvatuksen ryhmiä.   

Riskiryhmäläisten asema yksittäisten lääkäreiden varassa 

Entä riskiryhmäläiset, miten heidät huomioidaan? Ministeriö ohjeistaa, että lääkäri arvioi, voiko päiväkotiin tai kouluun palata sellainen lapsi, joka itse tai jonka perheenjäsen kuuluu riskiryhmään. 
Jos työntekijä kuuluu riskiryhmään, toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee sen teossa työnantajaa.  

Nyt sopii vain toivoa, että lääkärit kautta maan ovat perehtyneet riittävästi koronaan ja osaavat arvioida, kuka voi tulla päiväkotiin tai kouluun tulla 14. toukokuuta. Jokainen tapaus on arvioitava erikseen, sillä kunkin terveystilanne on erilainen. Vertailun vuoksi esimerkiksi Virossa ja Tanskassa riskiryhmiin kuuluvilla on oikeus jatkaa etäopetusta.  

Virossa ja Tanskassa riskiryhmiin kuuluvilla on oikeus jatkaa etäopetusta.  

Entä suojavarusteet? 

Viranomaisten ohjeissa todetaan, että maskien käyttöä ei suositella koulussa tai varhaiskasvatuksessa. Toimintatapa on hyvin erilainen kuin vaikkapa Ranskassa, jossa kaikkien lukio-oppilaiden tulee käyttää kasvomaskia. Tai Espanjassa, joissa julkisessa liikenteessä on käytettävä maskia.  

Meillä koulukuljetuksista ei ole annettu lainkaan ohjeistusta eikä päiväkodeissa ja kouluissa tarvita suojavarusteita. Ei edes silloin, kun epäillään jonkun sairastuneen ja opettaja joutuu viemään lapsen erilliseen tilaan ja odottamaan siellä hänen kanssaan, kunnes vanhempi tulee lapsen hakemaan. 

Nämä yhdeksän asiaa pitää varmistaa 

Koska varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjät on jätetty varsin yksin ratkaisemaan pulmia, työsuojeluvaltuutetut ovat avainasemassa opettajien, rehtoreiden ja päiväkotien johtajien sekä tietysti lasten terveyden ja turvallisuuden puolustamisessa. Työsuojeluvaltuutetut toimivat linkkeinä työntekijän turvallisuuden ja siitä vastaavan työnantajan välillä.  

Koulujen avautuessa ja varhaiskasvatuksen laajentuessa työpaikkojen vaarojen arviointi tulee tehdä työpaikkakohtaisesti, ja riskiryhmään kuuluvien tilanne on huomioitava.  

Jotta jokainen opetuksen järjestäjä ei joutuisi keksimään pyörää uudestaan, me autamme. Teimme listan asioista, joista jokaisen työnantajan pitää huolehtia. 

1. Koronaryhmän perustaminen

Opetuksen- ja varhaiskasvatuksen järjestäjällä tulee olla työsuojeluorganisaatioon kuuluva ryhmä, joka ottaa vastuun työhön paluun koordinoinnista liittyen erityisesti koronatartuntojen ehkäisyyn kouluissa ja päiväkodeissa.  

2. Riskiryhmiin kuuluvien huomiointi

Työnantajan on ennen koulujen avaamista ja varhaiskasvatuksen laajentamista kartoitettava, onko koulujen ja päiväkotien henkilöstössä riskiryhmiin kuuluvia.  Riskiryhmiin kuuluvat on määritellyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Työnantajan tulee laatia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa toimintaohjeet, miten riskiryhmiin kuuluvien kanssa menetellään. 

3. Käsihygienia

Työsuojeluvaltuutetulle tulee antaa tieto, miten käsihygieniasta on huolehdittu kouluissa ja päiväkodeissa viranomaisten ohjeiden ja suositusten mukaisesti. 

4. Suojaimet

Koulun ja päiväkodin henkilöstöllä on halutessaan oikeus käyttää tarvittavia suojaimia esimerkiksi maskia ja hanskoja.  

5. Suojaetäisyys

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee määrittää, miten opetus ja varhaiskasvatus toteutetaan riittävän väljästi.

Väljyydestä ja tilaratkaisuista tulee antaa ohjeita ainakin seuraavissa tilanteissa: varhaiskasvatuksen ja lähiopetuksen antaminen, ulkoilemaan tai välitunnille siirtymiset ja siihen liittyvä pukeutuminen, ulkoilu ja välitunnit, ruokailu, luokkien ja ryhmien vaihtaminen päivän aikana, koulukuljetukset.

Opetuksen- ja varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee ohjeistaa huoltajia ja muita mahdollisia vierailijoita välttämään koulun- ja päiväkodin aluetta. Lasten ja oppilaiden tuominen ja hakeminen tulee järjestää ulkotiloissa.    

6. Tilojen käyttörajoitukset

Kouluissa on ohjeistettava, miten tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaita on koulussa kerrallaan vähemmän ja opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Jos tämä ei ole mahdollista, kuinka toteutetaan viranomaisten edellyttämä väljyys ja miten opetusta esimerkiksi porrastetaan.

Tuntijakoasetuksen mukaisista tuntimääristä ei voida poiketa. Varhaiskasvatuksessa on pidettävä huoli siitä, että henkilöstöä tai lapsia ei siirrellä ryhmien ja toimipaikkojen välillä ja toiminta suositellaan järjestämään tavallista pienemmissä ryhmissä. 

7. Tuki psykososiaalisessa kuormituksessa

Työnantajan tulee huolehtia riittävästä tuesta esimiehille ja henkilöstölle psykososiaalisesti kuormittavassa tilanteessa.  

8. Toimintaohjeet koronan leviämisen varalta

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee ohjeistaa kouluja ja päiväkoteja, miten toimitaan, jos epäillään tai todetaan koronatartunta koulussa tai päiväkodissa.  

9. Siivous

Työnantajan on huolehdittava, että siivoushenkilökuntaa on riittävästi päiväkodeissa ja kouluissa paikalla.  

 

Koronavirus: Ohjeita ja tietoa poikkeusoloista

  • OAJ kokoaa verkkosivuilleen vastauksia jäsenten koronavirusta koskeviin kysymyksiin. Tutustu: oaj.fi/koronavirus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii koronaviruksesta ja siihen varautumisesta täällä.
  • Opetushallitus julkaisee verkossa ohjeita ja tukimateriaalia opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tutustu täällä!
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa koronavirustilannetta ja vastaa kysymyksiin. Tutustu THL:n tilannekuvaan ja usein kysyttyihin kysymyksiin!
  • Työterveyslaitos ohjeistaa työpaikkoja koronavirusepidemian ehkäisemisestä. Tutustu ohjeisiin!